Доставчик: Е Т Г ЕООД

7 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Е Т Г ЕООД

2023-03-07   Доставка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Е Т Г ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-02-03   Периодични доставки на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория на „МБАЛ-Първомай” ЕООД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЪРВОМАЙ ЕООД)
Според спецификата си, консумативите, реактивите и дезинфектантите са разпределени в обособени позиции. Всяка обособена позиция включва отделни номенклатурни единици (артикули). Номенклатурните единици, съставящи всяка от обособените позиции са подробно описани в Техническата спецификация към документацията за участие (Приложение 1). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Е Т Г ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Хроно ООД
2022-12-29   «Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на "КОЦ - Шумен" ЕООД» (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Предметът на Обществената поръчка се разделя на 14 Обособени позиции, които съдържат в себе си номенклатурни единици – медицински изделия, консумативи и/или реактиви, представляващи медицински изделия по смисъла на ЗМИ. Участието за всички номенклатурни единици от една Обособена позиция е задължително. Общата стойност на поръчката без включени опции е в размер на 3 344 157,96 лв./ три милиона триста четиридесет и четири хиляди сто петдесет и седем лева и 96ст/ без вкл. ДДС, представляваща сбора от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Е Т Г ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Лабекс Инженеринг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД
2022-12-02   „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени позиции –... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Лабораторните реактиви и консумативи, предмет на настоящата обществена поръчка са описани подробно в техническата спецификация, включваща 39 Обособени позиции /ОП/. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 30 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 31 до 39 ще бъдат възложени по съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез директно възлагане на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Е Т Г ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2021-06-14   Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ — Шумен“ АД по обособени позиции —... („Многопрофилна болница за активно лечение — Шумен“ АД)
Лабораторните реактиви и консумативи, предмет на настоящата обществена поръчка, са описани подробно в техническата спецификация, включваща 40 обособени позиции (ОП) и приложена към настоящата документация. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за обособени позиции с № от 1 до 32 включително съобразно техническата спецификация. Доставките по обособени позиции с № от 33 до 40 ще бъдат възложени по реда на съответните им индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Е Т Г ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2021-04-26   Доставка на реактиви и консумативи за лаборатории при „КОЦ — Шумен“ ЕООД („Комплексен Онкологичен Център — Шумен“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ — Шумен“ ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка се разделя на 39 обособени позиции, които съдържат в себе си номенклатури медицински изделия. Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително. Офертата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Е Т Г ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Перфект Медика ООД
Свързани търсения 🔍