Доставчик: Уелкеър ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Уелкеър ЕООД

2023-08-23   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по хирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по хирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 24 часа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЛАГИ ООД Уелкеър ЕООД
2023-07-19   "Доставка на мед. конс. за нуждите на дейностите по интензивно лечение, образна диагностика, функц. диагностика,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
"Доставка на медицински консумативи за нуждите на дейностите по интензивно лечение, образна диагностика, функционална диагностика, офталмология, специализиран хирургичен и ендоскопски консуматив и медицински шевен материал" разделена на 27 обособени позиции и включени в тях номенклатурни единици, подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД РСР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД
2023-05-29   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД ФАРКОН ООД Хелмед България ЕООД
2023-05-19   „Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” Медицинските изделия - консумативи, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции: Обособена позиция №1 „Общоболнични консумативи“, която включва 246 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Други“, която включва 51 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Интергаленика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медикард ООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-03-28   Периодични доставки на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на МБАЛ „Д-р... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "Д-Р СТОЙЧО ХРИСТОВ" ЕООД)
Поръчката включва 35 обособени позиции, от които 30 обособени позиции са отворени за участие за 406 номенклатурни единици медицински консумативи, шевни, превързочни и др. общо-болнични изделия и консумативи, описани в Техническата спецификация. Обособени позиции № № 31, 32, 33, 34 и 35 от поръчката ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка една от позициите, на основание чл. 21 ал. 6 от ЗОП, чрез директно възлагане на осн. чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Общата прогнозна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ВТ - Трейд ЕООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Рей Медикъл ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2023-02-01   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ"СВЕТИ МИНА" ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка на специфични мед. изделия и консумативи за нуждите на СБАЛО "Свети Мина" ЕООД, по обособени позиции, както следва:ОП № 1 „Доставка на хирургични платна“;ОП№ 2 „Доставка на съшиватели“;ОП№ 3 „Доставка на медицински изделия и консумативи за анестезиология“;ОП№ 4 „Доставка на шевен материал“;ОП№ 5 „Доставка на катетри, дренове, интубационни тръби и инфузионни системи“; ОП№ 6 „Доставка на превързочни материали и консумативи“;ОП№7 „Доставка на специфичен общоболничен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД БИОФАРМАЦИЯ - ГС ООД Уелкеър ЕООД
2022-12-05   "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Глобал Медикал ООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД САТИКА ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-11-28   ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
ДОСТАВКА НА ОБЩОБОЛНИЧНИ И АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД ЗА 24 МЕСЕЦА. Поръчката се разделя на обособени позиции. На основание § 47 на Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 167 от 22 април 2021 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, БР. 28 от 2016 г.), всеки участник може да подава оферта за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Химтекс ООД
2022-11-21   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ОБЩИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ПСАГБАЛ СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /2023 г. -2024 г./ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на "ПСАГБАЛ Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, за които участниците следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Лион ЕООД Маск енд Клоудинг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-08-02   ”Периодична доставка на медицински консумативи по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АСЕНОВГРАД ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Периодичните доставки на медицински консумативи се извършват по предварителни писмени заявки с цел осигуряване на лечебния процес в „ МБАЛ- Асеновград” ЕООД. Медицинските консумативи, предмет на настоящата поръчка, са подробно посочени по номенклатурни единици, групирани по видове, представени като наименование на изделието и технически характеристики, мярка и приблизително … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ВТ - Трейд ЕООД Г и Т ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медитех ООД САТИКА ЕООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-07-22   Доставка на медицински изделия за нуждите на лечебното заведение (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВ. ИВАН РИЛСКИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕООД)
С провеждане на настоящата процедура по възлгане на обществена поръчка, МБАЛ „Св. Иван Рилски Горна Оряховица” ЕООД цели да избере изпълнител или изпълнители, които да му доставят медицински изделия за срок от 12 /дванадесет/ месеца, които са му нужни за предоставяне на медицинска помощ на хоспитализираните в лечебното заведение пациенти, в изпълнение на задълженията си съгласно Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и Закона за здравното осигуряване. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Истлинк България ООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-07-06   "Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на "КОЦ-Шумен" ЕООД" (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на „КОЦ - Шумен ЕООД”. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Обществената поръчка е с 3 Обособени позиции, съдържащи, както следва:ОП №1 „Общоболничен консуматив” - 130 Номенклатурни единици;ОП №2 „Хирургични медицински изделия и консумативи” - 273 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Е Т Г ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-06-22   Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи, групирани в 56 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД ВИЕНА МЕДТЕХ ЕООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Медимекс-П ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-06-08   Доставка на медицински консумативи (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е за периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на „СБАЛАГ — Майчин дом“ ЕАД, за срок от 12 месеца, по 7 обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Всеки от предлаганите медицински консумативи трябва да отговаря напълно на минималните характеристики, посочени в техническите спецификации, на нормативно установените изисквания и европейски стандарти за качество, включително на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Маск енд Клоудинг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-06-03   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2022-05-25   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”,... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Обществената поръчка има за цел : осигуряване на доставки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология”, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. ОП „УНГ“ и „Гастроентерология“ може да се участва за всяка номенклатура поотделно. ОП „Съдова хирургия“ може да се участва за всяка номенклатура поотделно, с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР ООД Биомедика България ЕООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Уелкеър ЕООД
2022-05-19   "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по три... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал и общ медицински консуматив, по три обособени позиции. В 3 броя Технически спецификации (Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите, по трите обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Ергин ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-05-11   Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД)
Предметът на поръчката включва 300 номенклатурни единици - медицински консумативи, необходими за осъществяване на медицински дейности .Прогнозната стойност е формирана при условията на чл.21 ал.8 от ЗОП и чл.5 от ППЗОП и представлява сбора от 390 000 лв. - прогнозна стойност на доставките и 195 000 лв. ( 50 на сто) по предвидените възможности за изменение на договора, посочени в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД Медекс ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Уелкеър ЕООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Химтекс ООД Чардаклиев ЕООД
2022-05-10   Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на "КОЦ-Шумен" ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на „КОЦ - Шумен ЕООД”. Обществената поръчка е с 3 Обособени позиции, описани подробно в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата документация.Общата стойност на поръчката без включени опции е в размер на 2 134 873.21 лв. без вкл. ДДС, представляваща сбора от прогнозните стойности на трите Обособени позиции за период от двадесет и четири месеца. Общата стойност на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Гамаконсулт ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Омнимед ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Уелкеър ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-04-06   „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Пълният обхват на поръчката включва доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Ямбол” АД съгласно техническата спецификация в раздел II, т. 4 и по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Обществената поръчка е разделена на 9 обособени позиции, като за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 6, и 9 се участва за цялата обособена позиция - участник не подал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция ще бъде отстранен, а за обособени позиции 5, 7 и 8 се участва поотделно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Интергаленика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-03-08   "Доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК за хирургичните отделения и консумативи за Клиника по... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на ЗОП за доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № I: „Медицински изделия за хирургичните отделения“ съдържа 8 /осем/ номенклатурни единици, всяка от които е с включен различен брой артикули. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № II: „Консумативи … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: МЕДИКАЛ МЕНТОР ЕООД Медилон ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД
2021-12-06   „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Медицинските изделия, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка са необходими за лечението на пациентите на Хирургично отделение и Урологично отделение в МБАЛ-ШУМЕН АД и са подробно описани в Техническата спецификация, включваща 35 обособени позиции. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 29 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 30 до 35 ще бъдат възложени по реда на съответните им … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Уелкеър ЕООД
2021-07-21   Доставка на медицински изделия не включени в цената на КП, заплащани от пациенти, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово“, разделена в 30 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава „Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Уелкеър ЕООД
2021-05-13   Доставка на медицински изделия — общи хирургични консумативи („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия — общи хирургични консумативи, групирани в 56 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, от раздел I на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Медимекс-П ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Фарма Проджект ЕООД Юнимедика ЕООД
2021-05-10   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД („Комплексен онкологичен център — Враца“ ЕООД)
Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на „КОЦ — Враца“ ЕООД, състояща се от 28 обособени позиции, съдържащи отделни номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АМЕТ ООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МИЕРИ ООД РСР ЕООД Уелкеър ЕООД
2021-02-22   Доставка на медицински изделия нереимбурсирани, от НЗОК, за хирургичните отделения и инвазивна кардиология за... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК, за хирургичните отделения и инвазивна кардиология за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен по смисъла на Закона за медицинските изделия съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обект на поръчката е доставката на стоки (медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК, за хирургичните отделения и инвазивна кардиология) съгласно приложение № 1 на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД
2020-06-09   Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по приложение 1 за нуждите на „КОЦ — Шумен“ ЕООД („Комплексен Онкологичен Център — Шумен“ ЕООД)
Периодични доставки на медицински изделия, консумативи и реактиви за период от 18 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „КОЦ-ШУМЕН” ЕООД - гр. Шумен, съгласно условията на Закон за обществените поръчки, ППЗОП и документацията за участие. Пълно описание на предмета на поръчката, съответно на медицинските изделия, консумативи и реактиви, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, са подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: PCP EOOД Б.Браун медикал Ди Ем Джи Клиник Екос Медика ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Софарма трейдинг ЕООД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД
2020-06-01   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар Мл” ООД „Ергин“ ЕООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медисофтис” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос Медика ООД Емед Груп ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Новимед Кардио ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД
2020-05-22   Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота... („МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД)
Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово, подробно описани в глава 2 „Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айф Фарма“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД АЙФ ФАРМА ООД Бикомед ООД Екос Медика ООД Контакт Медикъл Интернешанъл ООД СИКО-ФАРМА ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2020-05-19   Доставка на медицински изделия(консумативи, превързочни и хирургични материали), за нуждите на МБАЛ „Д-р Стойчо... (Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ Д-р Стойчо Христов ЕООД - Севлиево)
Поръчката включва 353 бр. медицински консумативи, шевни, превързочни и др. общоболнични изделия и консумативи в 31 обособени позиции, както следва: Обособена позиция /ОП/1 включва 40 номенклатури; ОП 2 вкл. 5 номенклатури; ОП 3 вкл. 12 номенклатури; ОП 4 вкл. 14 номенклатури; ОП 5 - 6 вкл. по 8 номенклатури; ОП 7 вкл. 51 номенклатури; ОП 8 вкл. 4 номенклатури; ОП 9 вкл. 8 номенклатури; ОП 10 вкл. 15 номенклатури; ОП 11-12 вкл. по 2 номенклатури; ОП 13 вкл. 14 номенклатури; ОП 14 вкл. 6 номенклатури; ОП … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ,,АГАРТА-ЦМ'' ЕООД ,,МЕДИКАРД'' ООД ,,РЕЙ МЕДИКЪЛ'' ЕООД ,,Хелмед България'' ЕООД ''ГЮС'' ООД ''ЕЛПАК ЛИЗИНГ'' ЕООД ''Медитрейд'' ЕООД ''ХЕЛТ-2000'' ЕООД „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД РСР ЕООД Уелкеър ЕООД
2020-02-17   Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) по 157 броя обособени позиции, подробно описани в техническа спецификация, представляваща част от одобрената от възложителя документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Интерагро-90“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос Медика ООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медимекс-П ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД Уелкеър ЕООД Фарма Проджект ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Юнимедика ЕООД
2018-12-21   Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта — ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал” ЕООД; „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД; „Екос-Медика” ООД „Интерагро-90” ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Инфомед ООД Кардио Медикал ЕООД Макс Медикъл България ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медимекс - П ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД Уелкеър ЕООД Фарма Проджект ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Хелт 2000 ЕООД Юнимедика ЕООД
Свързани търсения 🔍