Доставчик: Омнимед ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Омнимед ООД

2023-05-19   „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за нуждите на Отделение по клинична патология и... (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Обществената поръчка включва доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура за диагностичната дейност на Отделението по клинична патология и Клинична лаборатория при „КОЦ-Шумен” ЕООД, разделена на 3 обособени позиции: -ОП №1 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Отворена автоматизирана система за IHC и ISH оцветявания”; -ОП №2 - „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Светлинни микроскопи – 3 бр., с 1 бр. микроскопска камера за вграждане”; -ОП №3 - „Доставка, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Омнимед ООД РСР ЕООД
2023-05-18   Доставка на реактиви, хранителни среди, пипети, дезинфектанти и други за нуждите на Медицински университет – Варна... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка на реактиви, хранителни среди, пипети, дезинфектанти и други за нуждите на Медицински университет – Варна по 11 обособени позиции, описани в Техническата спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и финансова обезпеченост. Срок за изпълнение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД ЛАБИМЕКС АД Омнимед ООД Савимед ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-05-02   „Поддържане и обслужване на медицинска техника – абонамент или сервиз за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД - Плевен” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Откритата процедура е за избирането на изпълнител за извършване на услугата: „Поддържане и обслужване на медицинска техника – абонамент или сервиз за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД - Плевен”, с цел сключване на договор, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, и съгласно условията на документацията за участие. Настоящата процедура е разделена на 76 (седемдесет и шест) обособени позиции. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за една, няколко или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Елит Медикал ООД Емикрон ЕООД ЕТ ЧАВДАР АНДРЕЕВ - А - А Медикъл Имейджинг Сървиз ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД ФЕРОМЕД 97 ЕООД
2023-03-29   „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции, както следва: -ОП№1:„Лабораторни химикали, реактиви и консумативи“ -ОП№2:„Реактиви за стандартна PCR и изолиране на ДНК“ -ОП№3:„Поликлонални антитела и реактиви за ИХХ срещу плъши протеини“ -ОП№4:„Антитела за неврогенеза“ -ОП№5:„ Реактиви от коза за имунохистохимия“ -ОП№6:„ Реактиви и консумативи за клетъчно култивиране“ -ОП№7:„ Реактиви за ИХХ - готови за използване“ -ОП№8: „Моноклонални антитела за ИХХ“ -ОП№9:„ Консумативи и реактиви за хистологична … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД Савимед ЕООД Фот ООД
2023-03-07   Доставка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и препарати за дезинфекция за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Е Т Г ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2023-03-06   „Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Омнимед ООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури – част II. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Омнимед ООД
2022-12-29   „Доставка на медицински изделия" (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - СТАРА ЗАГОРА ЕООД)
Доставка на медицински изделия за нуждите на възложителя по обособени позиции всяка от които съдържа самостоятелно обособени номенклатури, подробно описани в „технически спецификации" от документацията на ОП. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МИЕРИ ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-12-29   «Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви за нуждите на "КОЦ - Шумен" ЕООД» (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД)
Предметът на Обществената поръчка се разделя на 14 Обособени позиции, които съдържат в себе си номенклатурни единици – медицински изделия, консумативи и/или реактиви, представляващи медицински изделия по смисъла на ЗМИ. Участието за всички номенклатурни единици от една Обособена позиция е задължително. Общата стойност на поръчката без включени опции е в размер на 3 344 157,96 лв./ три милиона триста четиридесет и четири хиляди сто петдесет и седем лева и 96ст/ без вкл. ДДС, представляваща сбора от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Е Т Г ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Лабекс Инженеринг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД
2022-12-22   Доставка на лабораторни консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 154 номенклатури (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Oбществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на лабораторни консумативи по 154 номенклатури (номенклатурни единици), съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни, за СБАЛХЗ ЕАД, условия. Част от номенклатурите включват подноменклатури, като участниците следва задължително да оферират всички подноменклатури, съдържащи се в тази номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-22   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“, включени в номенклатурни редове, при количества и характеристики, описани чрез Приложение №2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД
2022-11-03   „Доставка на химикали и реактиви за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 112 обособени позиции“ (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на химикали и реактиви по 112 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. В техническата спецификация (Приложение № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-08-22   Aбонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предметът на обществената поръчката е извършването на абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 4 обособени позиции, включващо следните дейности: проверка на годността, капацитета и употребата на медицинската апаратура през първите 30 дни след сключване на договора; извършване на задължителна профилактика на медицинската апаратура съгласно предписанията на производителя, която се извършва до 60 дни след сключване … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Дарис-МС ЕООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Емикрон ЕООД КОНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софтуерна компания ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД Хроно ООД
2022-05-19   "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по три... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал и общ медицински консуматив, по три обособени позиции. В 3 броя Технически спецификации (Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите, по трите обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Ергин ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-05-05   Доставка на медицински изделия за трансфузионна хематология, стерилизация и патология по обособени позиции за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на поръчката е доставка на медицински изделия за трансфузионна хематология, стерилизация и патология по обособени позиции за нуждите на “УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД. Възложителят разделя поръчката на 19 (деветнадесет) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури. Възложителят поставя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вега Медикал ЕООД Гюс ООД ДИАХЕМ ЕООД Емед Груп ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Химтекс ООД
2022-04-20   "Доставка на лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Обект на поръчката е доставката на стоки /лабораторни реактиви, консумативи радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове/, съгласно Приложение № 1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 347 /триста четиридесет и седем/ номенклатурни единици, с включени в тях различен брой артикули, представляващи лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове. Всеки участник може да участва за една, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД Гамидор България ООД Данс Фарма ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-03-16   „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: “ Лабораторни химикали, реактиви и консумативи” - Обособена позиция № 2: „ELISA китове за определяне в серум на цитокини“ - Обособена позиция № 3: „Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)“ - Обособена позиция № 4: „Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули“ - Обособена позиция № 5:„ Консумативи за газов хроматограф“ - Обособена позиция № 6:„ Китове за определяне на Ig срещу паразити“ - Обособена позиция№ 7:„ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД Савимед ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2022-03-15   „Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Биомедика България ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Софарма Трейдинг АД
2022-03-10   Доставка на медицински консумативи за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - БУРГАС ЕООД)
Доставка на медицински консумативи за нуждите на „КОЦ-Бургас“ ЕООД, по приложена спецификация. В спецификацията са посочени тридесет обособени позиции медицински консумативи(МК) и медицински изделия(МИ), с характеристики за всеки един от тях, с индивидуални прогнозни количества и обща прогнозна стойност за обособената позиция. Всички предлагани от участниците МК/МИ да бъдат включени в Списъка на МИ по чл.30а от ЗМИ, поддържан на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата(ИАЛ), към … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД ЕВРОМЕД-СОФИЯ ООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД Медилаб-С ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Фаркол АД
2022-02-14   Доставка на лабораторни реактиви, консумативи и китове за нуждите на МУ –Плевен, по обособени позиции (Медицински университет)
Обект на поръчката е доставката на лабораторни реактиви, консумативи и китове, съгласно Техническите спецификации към всяка обособена позиция на документацията, осъществявана чрез покупка. Предметът на обществената поръчката обхваща 7 /седем /обособени позиции: Обособена позиция №1: “Китове за секвениране от следващо поколение съвместими с налична апаратура – Illumina“ ; Обособена позиция №2: “ Пипети и връхчета“; Обособена позиция №3: “ Общ Лабораторен консуматив“ ; Обособена позиция №4: “ Специфичен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елта 90М ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2022-01-24   Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска и друга апаратура/оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 36 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка (за обособени позиции от № 1 до № 26 включително, а за обособени позиции от № 27 до № 36 включително – доставка и гаранционна поддръжка). Необходимо изискване към медицинската и друга апаратура/оборудването, предмет на обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Адитус ЕООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБИМЕКС АД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Синтамед ЕООД Софарма Трейдинг АД Стамар 2013 ЕООД
2021-12-10   Периодична доставка на лабораторни, специфични трансфузионни и общи медицински изделия и консумативи по обособени... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на лабораторни, специфични трансфузионни и общи медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Елта 90М ООД Кардио Медикал ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2021-10-12   "Доставка на материали и консумативи за научни проучвания по проекти на МУ-Пловдив" по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на различни видове лабораторни материали, консумативи и реактиви за извършване на научни изследвания. Обществената поръчка се финансира по проекти и бюджет, както следва: - Проект с Договор КП-06-ДК1/6 от 29.03.2021 „COVID-19 HUB – Информация, иновации и имплементация на интегративни научни разработки“; - Проект с Договор КП-06-ДК1/9 от 29.03.2021 г. „Имунологична памет при SARS-CoV-2/COVID-19: механизми, продължителност и кръстосана реактивност“, Конкурс … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Омнимед ООД
2021-08-12   Доставка на медицински изделия и лични предпазни средства за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД, по обособени позиции (Комплексен онкологичен център - Русе ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия и лични предпазни средства за нуждите на КОЦ-Русе ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в Техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Омнимед ООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2021-07-29   „Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД по 12 обособени позиции, съгласно приложените към настоящата документация технически спецификации. Посочените в техническите спецификации количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора – 24 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Данс Фарма ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2021-06-15   Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“... (Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ — Варна)
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образуванието и науката. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Данс Фарма ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБИМЕКС АД Омнимед ООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД
2021-04-28   „Периодична доставка на реактиви, консумативи, китове и тестове за нуждите на Медицински факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Поръчката е разделена на обособени позиции: Обособена позиция 1 – ELISA китове за определяне в серум на цитокини; Обособена позиция 2 Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси); Обособена позиция 3 Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули; Обособена позиция 4 ELISA китове за определяне в серум на фактори на окислителен стрес и възпаление; Обособена позиция 5 Реактиви за работа в патологична лаборатория; Обособена позиция 6 Реактиви за имунохистохимия, готови за използване; Обособена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД Савимед ЕООД Химтекс ООД
2021-04-26   Доставка на реактиви и консумативи за лаборатории при „КОЦ — Шумен“ ЕООД („Комплексен Онкологичен Център — Шумен“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ — Шумен“ ЕООД. Пълната информация относно обхвата, обема и техническите изисквания към изпълнението на обществената поръчка е описана и регламентирана в техническата спецификация. Предметът на обществената поръчка се разделя на 39 обособени позиции, които съдържат в себе си номенклатури медицински изделия. Участието за всички номенклатури от обособената позиция е задължително. Офертата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Е Т Г ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Перфект Медика ООД
2020-06-09   Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по приложение 1 за нуждите на „КОЦ — Шумен“ ЕООД („Комплексен Онкологичен Център — Шумен“ ЕООД)
Периодични доставки на медицински изделия, консумативи и реактиви за период от 18 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „КОЦ-ШУМЕН” ЕООД - гр. Шумен, съгласно условията на Закон за обществените поръчки, ППЗОП и документацията за участие. Пълно описание на предмета на поръчката, съответно на медицинските изделия, консумативи и реактиви, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, са подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: PCP EOOД Б.Браун медикал Ди Ем Джи Клиник Екос Медика ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Софарма трейдинг ЕООД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД
2020-03-19   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури (Военномедицинска академия)
Доставка на периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури, обособени в 103 (сто и три) позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АА медикъл България” ООД „Ай Ви Ди България” ООД „Бул Био - НЦЗПБ” ЕООД „ЛК Сърджикъл” ООД „Медиклим“ ЕООД „Омнимед” ООД 3 МЕД ЕООД 3 МЕД ООД АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамаконсулт ЕООД Диамед ООД ДиаХем ООД ДиаХемООД Елта 90М ООД Елта 90МООД Интер бизнес 91 ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Перфект Медика ООД РидакомЕООД Химтекс ООД
2019-11-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на "„СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД („СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от възложителя на медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ медицински консуматив, медицински изделия, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и консумативи за многократна употреба, за нуждите на отделение по лъчелечение, по 5 обособени позиции. В 5 броя технически спецификации (приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4 и приложение 5) във формат Excel са посочени наименование, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД Аквахим АД Б.Браун Медикал ЕООД Екофарм ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД
2019-10-30   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на лабораторни реактиви и консумативи и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен по смисъла на Закона за медицинските изделия съгласно техническата спецификация и условията на документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Абел Димедикъл“ ЕООД „Ай Ви Ди България“ ООД „Бул Био — НЦЗПБ“ ЕООД „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД „Диасистемс“ ЕООД „Диахим“ ЕАД „Елит Медикал“ ООД „Интер Бизнес 91“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медиклим“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Оптим Ко.“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Топ — Диагностика“ ООД „Топ-Диагностика“ ООД „Химтекс“ ООД „Хроно“ ООД АА Медикъл България ООД Аквахим АД АПР ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Вега Медикал ЕООД Гамидор България ООД Грин БГ ООД Данс Фарма ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Л.К.Б. – БЪЛГАРИЯ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ (ООД) Омнимед ООД Ридаком ЕООД
2019-08-07   Доставка на китове, реактиви, хранителни среди, антитела, консумативи и други по проекти, финансирани от фонд... (Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ — гр. Варна)
Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкр. по вид (търг. номенклатура), техн. данни, комп. и к-ва. ОП № 1 „Химикали и реакт.“ — 13 оп. ОП № 2 „Фитохим. стандартни субст., реакт. за хром-фия и за анализ“ — 22 оп. ОП № 3 „Хр. среда и суплементи“ — 24 оп. ОП № 4 „Стандарти“ — 3 оп. ОП № 5 „Визираща с-ма за имунохистох-я“ — 1 бр. ОП № 6 „Антитела и кит за опр-не на TNF?“ — 21 бр. ОП № 7 „Конс. за HPLC“ — 1 бр., оп. ОП № 8 „Конс.за микроб-ни изсл-я“ — 9 оп. ОП № 9 „Р-ви и китове за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “ЕЛТА 90М“ ООД „АА Медикъл България“ ООД „Абел Димедикъл“ ЕООД „Лабимекс“ АД „ЛАБИМЕКС” AД „Ридаком“ ЕООД „ФОТ“ ООД АСМ2 ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС AД ЛАБИМЕКС” AД Омнимед ООД
2019-01-14   Доставка на лаб. реактиви, химикали и консумативи, необходими за клин. имунология, Клиника по обща и клин.... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лаб. реактиви, химикали и консумативи, необходими за клинична имунология, Клиника по обща и клинична патология, клинична лаборатория и лаборатория по микробиология, по обос. позиции за дейността на „УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД. Общ. поръчка се разделя на 63 обособени позиции: — лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за дейността на лаборатория по клинична имунология, са групирани в номенклатури, съдържащи се в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим“ АД Булмар МЛ ООД Гамидор България ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Топ Диагностика ООД
2018-09-20   Доставка чрез периодични заявки на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ... („СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от възложителя на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ медицински консуматив и медицински изделия, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки, за нуждите на „СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ – Варна“ ЕООД, по четири обособени позиции. В 4 броя технически спецификации (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Аквахим“ АД „Б. Браун Медикъл“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Гюс“ ООД „Екос Медика“ ООД „Екофарм“ ЕООД „Ергин“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „КА-М Медикъл“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Омнимед“ ООД „Парамедика“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хелмед България“ ЕООД Агарта ЦМ ЕООД Аквахим АД Б. Браун Медикъл ЕООД БИЛМЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Гюс ООД ЕКОС МЕДИКАООД Екофарм ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Омнимед ООД Парамедика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2018-08-28   Доставка на медицински изделия за нуждите на „КОЦ — Русе“ ЕООД по обособени позиции („Комплексен онкологичен център — Русе“ ЕООД)
Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия за нуждите на лечебния процес в „КОЦ — Русе“ ЕООД, индивидуализирани в обявлението и техническата спецификация от документацията за обществена поръчка. В таблица № 1 във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерна единица, прогнозно количество и прогнозна стойност за всяко изделие. На основание чл. 30 от ППЗОП с оглед предмета на обществената поръчка — доставка на медицински изделия по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим АД Б.Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Еколаб ЕООД Емония Фарматех България ЕООД ЕТГ ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Марвена Диагностика ЕООД МАРКОН ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД
2018-07-31   Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от 3 години (УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка се разделя на 171 (сто седемдесет и една) обособени позиции, подробно описани в таблица 1 към документацията. Обособени позиции с номера от 122 до 171 вкл. включват в себе си отделни номенклатурни единици, представляващи обособени групи. Участието за всички номенклатурни единици, включени в групата, е задължително.Оценката ще се формира комплексно — на база сумата от стойностите на всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай че участник не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диамед“ ООД „Марвена Диагностика“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Биомедика България ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вакпак Медикал ООД Г и Т ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елта 90М ООД Интерагро 90 ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД КлиниМаг ООД Марвена Диагностика ООД МАРКОН ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медилаб ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Омнимед ООД Ортосинтез - 1 ЕООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД Прохелт ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Диагностика ООД Тъчмед ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2018-06-26   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури в обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: МБАЛ – София, гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна, гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив, гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен, гр. Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АА Медикъл България“ ООД „Ай Ви Ди България“ ООД „Биомедика България“ ЕООД „Бул Био — НЦЗПБ“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Диамед“ ООД „Елта 90М“ ООД „Интер Бизнес 91“ ЕООД „Лабекс Инженеринг“ ООД „ЛК Сърджикъл“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Перфект Медика“ ООД „РСР“ ЕООД „Химтекс“ ООД „Хроно“ ООД T.Е.A.M. OOД Аквахим АД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Гамаконсулт ЕООД ДиаХем ООД Електронкомерс ЕООД Медиклим ЕООД Нова груп инвестмент СРЛ/ ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД
2017-01-24   „Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия, използвани за работа с лабораторни апарати, обособени в 87 обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия до складовете на възложителя в градовете: София, Варна, Пловдив, Плевен и Сливен. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Данс фарма ЕООД „Диамед“ ООД „Елта 90М“ ООД „Интер Бизнес 91“ ЕООД с EИК: 3 МЕД ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим АД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Б.Браун Медикал” ЕООД Биомедика-България ЕООД Лаб Диагностика ООД Лабекс Инженеринг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД участника „ЛК Сърджикъл“ ООД Химтекс ООД с EИК вписано в Търговския регистър на Хроно” ООД — гр. , п.к. 6000, ж.к София...
2016-12-02   „Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по 11 обособени позиции“ (УМБАЛ „Александровска“ ЕАД)
Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по 11 обособени позиции, съгласно посочената в документацията за участие спецификация. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора — 24 месеца. Предлаганите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Антисел България“ ООД „Данс Фарма“ ЕООД „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД 3 МЕД ЕООД АВЛ София ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим АД Арко Компани ЕООД БГ МЕД ЕООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО — НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Оптим Ко ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Хроно ООД
Свързани търсения 🔍