Доставчик: Ди Ем Джи Клиник ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Ди Ем Джи Клиник ЕООД

2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-01   „Доставка на реактиви и консумативи за отделения по Микробиология, Клинична патология и Трансфузионна хематология... (Медицински институт на МВР)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка чрез покупка по смисъла на чл.3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва : Обособена позиция № 1- „Реактиви и консумативи за Отделение по клинична микробиология“; Обособена позиция № 2- „Реактиви и консумативи за Отделение по клинична патология“; Обособена позиция № 3- „Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология“; Обособена позиция № 4- „Полуколичествен 9-компонентен тест за изследване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД
2022-07-26   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е избор на изпълнител/и на обществена поръчка за периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), по 4 броя ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, групи и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 (т.е. Приложения 1А, 1Б, 1В и 1Г) към настоящата документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диасистемс ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-05-11   Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ"Д-р Христо Стамболски"ЕООД гр.Казанлък (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД)
Предметът на поръчката включва 300 номенклатурни единици - медицински консумативи, необходими за осъществяване на медицински дейности .Прогнозната стойност е формирана при условията на чл.21 ал.8 от ЗОП и чл.5 от ППЗОП и представлява сбора от 390 000 лв. - прогнозна стойност на доставките и 195 000 лв. ( 50 на сто) по предвидените възможности за изменение на договора, посочени в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД Медекс ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Уелкеър ЕООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Химтекс ООД Чардаклиев ЕООД
2022-04-29   Доставка на реактиви и консумативи, необходими за дейността на Клинична лаборатория, Микробиология, Вирусология, ОТХ... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Спецификацията на лекарствените продукти е разделена на 725 номенклатурни единици, разпределени в 25 обособени позиции. Реактивите и консумативите, включени в обособени позиции от № 1 до № 18 следва да са от един и същи производител, с оглед на което участниците следва да оферират всички номенклатурни единици, включени в обособени позиции от № 1 до № 18. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособените позиции … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-04-20   "Доставка на лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Обект на поръчката е доставката на стоки /лабораторни реактиви, консумативи радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове/, съгласно Приложение № 1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 347 /триста четиридесет и седем/ номенклатурни единици, с включени в тях различен брой артикули, представляващи лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове. Всеки участник може да участва за една, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД Гамидор България ООД Данс Фарма ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-03-25   Открита процедура „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария” Реф. номер на поръчката: 10/2022 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 499 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Поради големият обем информация по посочване на номенклатурните единици и съответните количества е практически невъзможно тази информация да се изложи в Обявлението за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД Булмар МЛ ООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИНИ ОТС ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Хроно ООД
2021-08-16   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Емония Фарматех България ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2021-07-27   „Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати)"... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение "Княгиня Клементина" – София ЕАД)
„Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология" за нуждите на “МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД. Предметът на поръчката включва периодична доставка на 809 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2021-07-01   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД за едногодишен период (2021—2022 г.) („Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и Приложения №№1, 2, 3, 4 и 5 към нея. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ООД Биосистеми ООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МЕЙОНА ООД ОртоХим ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2021-06-14   Доставка на реактиви и консумативи за отделение по клинична патология и отделение по трансфузионна хематология на... (Медицински институт на МВР)
Предметът на настоящата обществена поръчка са периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Медицински институт — МВР за срок от 12 месеца по 2 обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1 към настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД
2021-05-18   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи („Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Шейново“ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е избор на изпълнител/и на обществена поръчка за периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД, по 4 броя обособени позиции, групи и номенклатури, подробно описани в техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диасистемс ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Емония Фарматех България ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2021-04-20   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „МБАЛББ „Света София“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Св. София“ ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Бикомед ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикард ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2020-12-15   „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и друг консуматив за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД 2021—2022 г.“ („Многопрофилна болница за активно лечение — Пазарджик“ АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни консуматив, реактиви и други медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД по номенклатурни единици, подробно описани в техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Булфарма" ООД "Новимед Кардио" ЕООД „БГ МЕД” ООД „Булфарма“ ООД „Марвена Диагностика“ ЕООД Агарта - ЦМ ЕООД Аквахим АД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Бикомед ООД Бул Био- Национален център по заразни и... ГиТ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД ДиаХем ООД Елит Медикал ООД ЕТ „Янка Янкова Георгиева” Лаб Диагностика ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инжeнеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2020-11-23   Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на „МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД)
Доставка на общоболнични консумативи по утвърдена спецификация, съдържаща изискванията за техническите параметри на необходимите консумативи (приложение № 1) и изисквани образци за качество (приложение № 2), методика за оценка на офертите Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Билмед“ ЕООД „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Мултимед Инженеринг“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Софинформпродукт-Грозданов“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД „Чардаклиев“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД БИЛМЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Чардаклиев ЕООД
2020-03-30   Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати (клинична лаборатория, микробиологична... („Университетска първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД)
Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати (клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология) по обособени позиции за нуждите на „Университетска ПМБАЛ София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Диахем” ООД Бул био НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД ДИАХЕМ ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90 М ООД Медиклим ЕООД МЕДИЛАБ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2020-02-14   „Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали“ (МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД)
Периодично повтарящи се доставки на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали — възложител, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни условия за МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диахем“ ООД 3 МЕД ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД БГ МЕД ООД Гамидор България ООД Грин БГ ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Оптим Ко ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2020-02-03   Доставка на реактиви за медико-диагностична лаборатория и клинична патология и медицински консумативи за нуждите на... („Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания — София-област“ ЕООД)
Доставка на реактиви за медико-диагностична лаборатория и клинична патология, и медицински консумативи за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания — София-област“ ЕООД по 80 обособени позиции, подробно описани в раздел 1 „Техническа спецификация“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Юнимедика“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД Истлинг България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД
2020-01-20   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за 1-годишен период („Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение „Света София“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по 42 (четиридесет и две) обособени позиции, подробно описани в обявлението и документацията за участие. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП по обособени позиции №11, 12, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 и 41 се допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции. За всички останали обособени позиции участието е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта — ЦМ“ ЕООД „Елта 90М“ ООД „Имесса Консулт“ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИЛМЕД ЕООД Гамидор България ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ЕООД МГ Лаборатория ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска техника инжененеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ-RO13986464 Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД Хроно ООД
2019-12-19   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Гамидор България ООД Джи Ес Евро България ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Лаб Диагностика ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Ортомед Трейдинг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-12-17   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Медицински институт — МВР (Медицински институт — МВР)
Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Медицински институт — МВР за срок от 12 месеца, по 35 обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1 към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медилаб“ ЕООД АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АПР ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Оптим Ко ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Фехут трейдинг ЕООД
2019-10-30   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на лабораторни реактиви и консумативи и радиоактивни лекарствени продукти, радионуклеидни генератори и китове за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен по смисъла на Закона за медицинските изделия съгласно техническата спецификация и условията на документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Абел Димедикъл“ ЕООД „Ай Ви Ди България“ ООД „Бул Био — НЦЗПБ“ ЕООД „Ди Ем Джи Клиник“ ЕООД „Диасистемс“ ЕООД „Диахим“ ЕАД „Елит Медикал“ ООД „Интер Бизнес 91“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медиклим“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Оптим Ко.“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Топ — Диагностика“ ООД „Топ-Диагностика“ ООД „Химтекс“ ООД „Хроно“ ООД АА Медикъл България ООД Аквахим АД АПР ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Вега Медикал ЕООД Гамидор България ООД Грин БГ ООД Данс Фарма ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Л.К.Б. – БЪЛГАРИЯ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ (ООД) Омнимед ООД Ридаком ЕООД
2019-10-29   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „МБАЛББ „Света София“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Топ Диагностика“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим АД Бикомед ООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикард ООД Медиклим ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД МТИ ООД Оптим Ко ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2018-12-13   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД, 2019 — 2020 г.“ („Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) — Пазарджик“ АД)
Доставка на консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ Пазарджик“ АД, съгласно спецификация на възложителя. Всеки кандидат може да участва за една, няколко или всички обособени позиции, както и за една, няколко или всички номенклатурни единици, включени в обособените позиции за които не се изисква комплектност — № 3, № 15 и № 20. Неоферирането по някоя от номенклатурните единици по тези позиции не е основание за отстраняването на участник по същите. За позиции № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бул Био — Национален център по заразни и... „Медицинска Техника Инжeнеринг“ ООД Аквахим АД БИЛМЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Истлинк България ООД Лаб Диагностика ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инжeнеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Диагностика ООД Химтекс ООД
2018-10-16   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „МБАЛББ Света София“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести Света София“ ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 44 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ридаком“ ЕООД „Топ Диагностика“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим АД Бикомед ООД БИЛМЕД ЕООД Вега Медикал ЕООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Екомет 90 ЕООД Екос Медика ООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД МТИ ООД Оптим Ко ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Сърджимед ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2018-08-31   Доставка на ин витро диагностични медицински изделия за нуждите на „Пета МБАЛ — София" ЕАД („Пета МБАЛ — София“ ЕАД)
Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология" за нуждите на „Пета МБАЛ — София" ЕАД. Предметът на поръчката включва периодична доставка на 19 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури, описани в техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Участникът … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим АД БИЛМЕД ЕООД Бул био НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Ридаком ЕООД
2018-04-12   Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък (МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД)
Предметът на поръчката включва 273 ном. единици. Касае се за медицински консумативи, необходими за осъществяване на медицински дейности (спринцовки, игли, игли за хирургически шефове, стерилни конци, термометри, санитарни изделия, катетри, сонди, дренажи, хирургични ръкавици, ръкавици за еднокр. употреба, биберони, маски, канюли, торбички за урина, пластири, превръзки, бинтове, памук, марли, компреси от марли, консумативи за реанимация и анестезия, диагностични реактиви, ланцети, медицински консумативи, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД БИЛМЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екомет-90 ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Ка-М-Медикъл ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед-5 ООД Рей Медикъл ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт—Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Чардаклиев ЕООД
2016-09-29   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „СБАЛББ Света София“ ЕАД („Специализирана Болница за Активно Лечение по Белодробни Болести Света София“ ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВЛ София ЕООД Агарта ЦМ ЕООД Аквахим АД Арко Компани ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Бул био НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Грин БГ ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Екомет 90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАДИАС — ВАСИЛ АСПАРУХОВ Инфомед ЕООД ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД МАРВЕНА ДИАГНОСИТКА ООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мерк България ЕАД Омнимед ЕООД Ридаком ЕООД Соломед ООД Софарма Трейдинг АД Топ Диагностика ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2011-03-02   Доставка на медикаменти, медицински консумативи, лабораторни реактиви за клинична и микробиологична лаборатория и... (МБАЛ-Самоков ЕООД)
Доставка на медикаменти,медицински консумативи, лабораторни реактиви за клинична и микробиологична лаборатория и консумативи за образна диагностика,за нуждите на „МБАЛ-Самоков” ЕООД. Срокът на изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на подписване на договора при периодично извършващи се заявки,в зависимост от потребностите на Възложителя. Срок за изпълнение на доставката- до 3 дни,като при необходимост не по-късно от 3 часа след заявката от Възложителя. Място на доставка-болнична аптека на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Екофарм ЕООД ЕЛТА 90МЛ ООД Емония Фарматех България ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинг България ООД Либра АД Марвена ООД Медекс ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медофарма Пачико Дарра ЕООД Ридаком ЕООД Соломед ООД Софарма Трейдинг АД Токуда Хоспитъл Сървиз АД Унифарм АД Хигиенно Медицинска Индустрия ЕООД
Свързани търсения 🔍