Доставчик: ПЕМАКОН ООД

14 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ПЕМАКОН ООД

2023-06-12   Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.”- част 9 - подробно описани в Приложение 1- техническа спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2023-05-16   Доставка на китове,реактиви и консумативи за 2023. за д-ти по Нар.26/07г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, Част II, включваща 27 (двадесет и седем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вет сървиз България ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД
2023-03-22   „Доставка на материали и консумативи за нуждите на МУ-Пловдив за научните проучвания по проект „ПЕРИМЕД” по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на различни видове лабораторни материали, консумативи и реактиви за извършване на научни изследвания. Предметът на настоящата обществена поръчка е обособен в 23 обособени позиции. Дейностите, предмет на обществената поръчка включват доставка на съответното количество артикули по отделните обособени позиции, съгласно изискванията на Техническата спецификация – Част II към документацията на поръчката. Видовете и количеството артикули по отделните обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Диамед ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-03-13   „Доставка на апарати и оборудване за научни изследвания“ по обособени позиции (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчка е доставка на разл видове апарати и научно оборудване за извършване на научни изследвания по ОП от № 1 до № 20 вкл., подробно описани в настоящето Обявление. Забележка: На основание чл. 21, ал. 6 и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП, обособени позиции от № 21 до № 26 вкл. се възлагат самостоятелно, чрез директно възлагане, поради което участниците не подават оферти за тези позиции в настоящата процедура. Количеството по отделните обособени позиции и гаранционния срок са посочени в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД Елта 90М ООД ЛАБИМЕКС АД Лабприм ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Фот ООД Хъб за Процеси и Апарати ЕООД
2022-12-15   «Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
«Доставка на лабораторни консумативи по проект „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - ОП „НОИР 2014-2020г.- част 6“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Фот ООД
2022-05-11   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за микробиологична и вирусологична диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в Техническата спецификация от съответните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2021-08-27   “Доставка на изследователски софтуер и апаратура по проект TRANSTEM:ERA CHAIR IN TRANSLATIONAL STEM CELL BIOLOGY ПО... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставка, инсталиране/конфигуриране, монтаж/въвеждане в експлоатация и обучение за работа на софтуер и апаратура за изпълнение на дейностите по проект TranStem, разделена на две обособени позиции, подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация. Поръчката е разделена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 - Обособена позиция №1 – Изследователски автоматизиран софтуер за стереология и софтуер за заснемане и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД ПЕМАКОН ООД
2021-04-27   Доставка на научно оборудване по проект „Национален университетски комплекс за биомедицински приложни изследвания,... (Медицински университет — Пловдив)
Предметът на обществената поръчка е доставка на различни видове научно оборудване за извършване на научни изследвания, обособени в 15 обособени позиции, описани в документацията на поръчката. С настоящата открита процедура ще се възложат първите 14 позиции, като последната 15 позиция, на основание на член 21, ал. 6 от ЗОП ще бъде възложена по нейната индивидуална стойност (29 900,00 лева без ДДС), по реда на член 20, ал.4, т. 3 от ЗОП, поради което уастниците не подават оферти за тази … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Елта 90М ООД Емед Груп ЕООД Лабекс Инженеринг ООД ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД
2020-04-02   „Доставка на лабораторни консумативи по работни пакети 1, 2 и 3 по проект BG 05 M2 OP 001-1.002-0001, ОП “НОИР“... (Национален център по заразни и паразитни болести)
Доставка на лабораторни консумативи по работни пакети 1, 2 и 3 по проект BG 05 M2 OP 001-1.002-0001 „Фундаментални, транслиращи и клинични изследвания в областта на инфекциите и инфекциозната имунология” - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, процедура чрез подбор BG 05 M2 OP 001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “Биомед Фючар” ЕООД “Данс Фарма”ЕООД “Диамед“ООД “Елта-90М ”ООД “Ридаком ”ЕООД “Синмед България“ООД „АА медикъл България” ООД „Абел Димедикъл“ ЕООД „АКВАХИМ 2020” ЕООД „Антисел България“ ООД „Л.К.Б.-България“ ЕООД „ФОТ“ООД ПЕМАКОН ООД
2020-03-23   „Доставка на апарат и диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична,... (Национален център по заразни и паразитни болести)
„Доставка на апарат и диагностични, лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, паразитологична и имунологична диагностика през 2020г. – 2021 г. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: “Абел Димедикъл” ЕООД “Биомед Фючар” ЕООД “Данс Фарма”ЕООД “Диамед“ООД- “Елта-90М ”ООД “Ес Джи Пи- Био Дайнамикс” ООД “Медиклим“ ЕООД “Оптим Ко” ООД “Ридаком ”ЕООД, “Синмед България“ООД “Хелмед България”ЕООД “Химтекс”ООД „АА медикъл България” ООД „Антисел България“ ООД – „Биомед Фючар“ ЕООД „Биосистеми“ ООД „Бул Био – НЦЗПБ” ЕООД „Диахим „ЕАД „Елта-90М“ ООД „ФОТ“ ООД „ФОТ“ООД Ай Ви Ди България”ООД Аквахим 2020 Биомедика България ЕООД Ендофлекс ЕООД Л.К.Б.-България ЕООД ЛАБТЕХ ЕООД, ПЕМАКОН ООД РСР ЕООД