Доставчик: Вет сървиз България ЕООД

19 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Вет сървиз България ЕООД

2023-05-26   „Доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в... (Медицински университет - Пловдив)
Предметът на поръчката включва доставка на китове, реактиви, субстанции, реагенти и консумативи за осигуряване на научната дейност в Научноизследователски институт на Медицински университет - Пловдив, всички индивидуализирани по вид и прогнозно количество съгласно техническите спецификации на съответните обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Ай Ви Ди България ООД Вет сървиз България ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Медиклим ЕООД Проген ООД
2023-05-16   Доставка на китове,реактиви и консумативи за 2023. за д-ти по Нар.26/07г., за пред. на акуш. помощ на здр. неосиг.... (Министерство на здравеопазването)
Доставка на китове, реактиви и консумативи за 2023 г. за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени“, Част II, включваща 27 (двадесет и седем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вет сървиз България ЕООД ПЕМАКОН ООД Ридаком ЕООД
2023-03-09   "Доставка на диагностикуми за изпълнен.на мерките по Нац. програма за проф., надзор, контрол и ликвидир.на болестите... (Българска агенция по безопасност на храните)
"Доставка на диагностикуми за изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България за периода 2022 – 2024г.", в 18 (осемнадесет) обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вет сървиз България ЕООД Диамед ООД
2022-11-28   "Доставка на диагностикуми за изпълн.на мерките по Нац.програма за профил., надзор, контрол и ликв.на болестите по... (Българска агенция по безопасност на храните)
"Доставка на диагностикуми за изпълнение на мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите в Република България за периода 2022 – 2024г.", в 20 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОФАРМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД Вет сървиз България ЕООД Ветлаб България ЕООД
2022-09-20   Доставка на разнообразни консумативи и реактиви за експертни изследвания (Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР)
Поръчката включва доставка на различни видове консумативи и реактиви за експертни изследвания, за срока на договора (3 год), по 7 обособени позиции. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 7 от ППЗОП, възложителят възлага изпълнението на обособени позиции от № 4 до № 7 (на обща стойност 27 480,90 лева без ДДС) по реда, предвиден за индивидуалната стойност на всяка една от тях - чрез директно възлагане по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП. Отделянето на тези обособени позиции е извършено при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вет сървиз България ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-06-10   “Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски... (Тракийски университет)
“Доставка на реактиви, химикали, китове, тестове и консумативи за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора по обособени позиции“ Възложителят подробно е описал във файл Техническа спецификация , неразделна част от настоящите Указания изисквания за отделните артикули/продукти,за всяка обособена позиции, необходими за дейността на структурните звена, с посочване на минимални задължителни характеристики и параметри на същите. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Вет сървиз България ЕООД Ветлаб България ЕООД ДРИЙМ МЕДИКАЛ ООД Ридаком ЕООД Савимед ЕООД Т.Е.А.М. ООД Фот ООД Химтекс ООД
2022-04-20   "Доставка на инвитро диагностични ветеринарномедицински средства за нуждите на НДНИВМИ", включваща две обособени позиции (Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт)
Изпълнителят на обществената поръчка следва да извърши доставка, както следва: По обособена позиция № 1 – 1152 дози инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство за диагностика на Инфлуенца А по птиците чрез PCR; По обособена позиция № 2 – 6336 дози инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство за откриване на вируса на Африканска чума по свинете чрез PCR. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вет сървиз България ЕООД
2022-02-14   Доставка на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на лаборатория по Вирусология в УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Предмет на обществената поръчка са периодични доставки на диагностични, лабораторни и медицински консумативи за дейността на лаборатория по Вирусология в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора за 24 месеца. Общата пределна прогнозна стойност е 1338510,34 лв. без ДДС. Поръчката се разделя на 34 обособени позиции. Участниците могат да оферират отделни номенклатури в обособени позиции N 1, 2, 3, 4 и 5. Общата стойност без ДДС на всяка номенклатура е пределна и участник, който превишава тази … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вет сървиз България ЕООД Диамед ООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД Ридаком ЕООД
2022-02-08   Доставка на реактиви и консумативи за разширяване капацитета на Грип и ОРЗ за етиологична разшифровка,« Establishing... (Национален центьр по заразни и паразитни болести)
„Доставка на реактиви и консумативи за разширяване капацитета на НРЛ „Грип и ОРЗ“ за етиологична разшифровка, във връзка с изпълнението на проект « Establishing SARI surveillance and performing hospital-based COVID-19 transmission studies” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Вет сървиз България ЕООД Данс Фарма ЕООД Ридаком ЕООД Фот ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-04-25   Доставка на ваксини и диагностикуми за изпълнение на мерките по Нац. програма за профилакт., надзор, контрол и... (Българска агенция по безопасност на храните)
Изпълнителят следва да извършва доставка на ваксини и диагностикуми, необходими за изпълнение на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, за периода 2019—2021 г., съгласно изискванията, посочени в техническите спецификации на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Асклеп-Фарма“ ООД „Биофарм — Инженеринг“ АД „Биофарм-Инженеринг“ АД „Вет Сървиз България“ ЕООД „Диамед“ ООД „Ес Джи Пи — Био Дайнамикс“ ООД „Лабор Диагностик“ ДЗЗД АА Медикъл България Вет сървиз България ЕООД Ветлаб България Елта 90М Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД Лабор Диагностик ДЗЗД
2018-10-31   Закупуване на диагностикум ЕЛАЙЗА за изследване на африканска чума по свинете (АЧС) в Република БЪЛГАРИЯ (Българска агенция по безопасност на храните)
Изпълнителят на обществената поръчка по позиция № 1 следва да достави 9 600 дози от инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство за откриване на антитела срещу вируса на африканска чума по свинете чрез ЕЛАЙЗА. Изпълнителят на обществената поръчка по позиция № 2 следва да достави 9 600 дози от инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство за откриване на антиген на вируса на африканска чума по свинете чрез ЕЛАЙЗА. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вет сървиз България ЕООД Ес Джи Пи Био Динамикс ООД Лабор Диагностик ДЗЗД
Свързани търсения 🔍