Доставчик: СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД

13 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД

2023-06-30   „Доставка на стъклария, консумативи, химикали и реактиви за нуждите на Фармацевтичен факултет и на Медицински... (Медицински университет)
Общ. пор. е разд. на 15 об. поз., с посочени необход. х-ки на артик., съгл. Техн. специф. – Прил. № 1 от докум. за общ. поръчка, както следва: Об поз № 1 „Стъклария за нуж. на ФФ”. Об поз № 2 „Лабор. консум. за нуж. на ФФ”. Об поз № 3 „Консум. за инструмен. анализ за нуж. на ФФ”. Об поз № 4 „Пластм. консум. за клетъчно култивиране за нуж. на ФФ”. Об поз № 5 „Органич. разтворители, буферни и фиксанални р-ри за нуж. на ФФ”. Об поз № 6 „Микробиолог. реактиви за нуж. на ФФ”. Об поз № 7 „Хроматографски и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Истлинк България ООД ЛАБИМЕКС АД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Фот ООД Химтекс ООД
2023-05-02   Доставка на консумативи за нуждите на проект TransBrain по обособени позиции (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител за доставка на консумативи, с цел осигуряване провеждането на предвидените по проект „TransBrain” по Национална програма „Европейски научни мрежи“ научни изследвания, съгласно приложена техническа спецификация (Приложение №1). Посочените в Техническата спецификация количества са прогнозни и ще послужат за оценяване на офертите. Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема им съобразно конкретните си потребности и финансова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД Фот ООД
2023-03-06   „Доставка на реактиви, китове, консумативи и др. за обезпечаване на проекти по Фонд „Наука“ на Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предмет на обществената поръчка е избор на изпълнител/и за доставката на реактиви, китове, консумативи и др. за осигуряване на качествено, в срок и в съответствие с договорните изисквания, провеждане на научни изследвания по одобрени за финансиране проекти от Фонд „Наука” към Медицински университет – Варна. Поръчката включва доставка на стоките, предварително заявени и конкретизирани по вид (търговска номенклатура), технически данни, комплектация и количества. Стоките са подробно описани в Приложение №1 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Омнимед ООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2022-06-30   „Доставка на реагенти за нуждите на Специализирани поделения на ДП „РАО“ (ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" ДП)
За осигуряване дейността на специализираните поделения на ДП „РАО” е необходима доставка на химически реагенти, съгласно приложеното Техническо задание № ТЗ-39/ 1 от 31.05.2022г. и Приложение 1 – Техническа спецификация (табличен вид). Реагентите са разделени в 8 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Реагенти за промишлени нужди”; Обособена позиция № 2: „Химикали за лабораторни цели”; Обособена позиция № 3: „Материали за течно-сцинтилационно измерване”; Обособена позиция № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБОРБИО ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2022-03-16   „Доставка на реактиви, китове и др. медицински консумативи за нуждите на Медицински факултет при Тракийски... (Тракийски университет)
Поръчката е обособена в позиции, както следва: - Обособена позиция № 1: “ Лабораторни химикали, реактиви и консумативи” - Обособена позиция № 2: „ELISA китове за определяне в серум на цитокини“ - Обособена позиция № 3: „Лабораторни консумативи за еднократна употреба (пластмаси)“ - Обособена позиция № 4: „Антитела срещу клетъчни регулаторни молекули“ - Обособена позиция № 5:„ Консумативи за газов хроматограф“ - Обособена позиция № 6:„ Китове за определяне на Ig срещу паразити“ - Обособена позиция№ 7:„ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ 2 ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Елта 90М ООД Омнимед ООД Савимед ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2021-11-12   Периодична доставка на химикали и реактиви с общо и специфично предназначение за нуждите на проект... (СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ")
Предметът на поръчката предвижда извършване на периодични доставки на повърхностно активни вещества, ацетонитрил, метанол и специализирани химикали и консумативи. Честотата на доставките по време на действие на договора ще зависи от конкретните потребности на Факултета по химия и фармация – партньор в проект BG05M2OP001-1.002-0012. Подробните изисквания към изпълнението на поръчката и техническата спецификация, съдържаща видовете артикули (химикали и реактиви с общо и специфично предназначение), както и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2021-11-11   Доставка на хроматографски разтворители, химикали, стандарти, консумативи и други за нуждите на Медицински... (МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ ИВ.СТОЯНОВ")
Предметът на общ поръчка е избор на изпълнител/и за извършване на доставка на хроматографски разтворители, химикали, стандарти, консумативи и други за нуждите на МУ-Варна, наричани в документацията „стоки“, описани в Техн спецификация (Пр №1) към документацията. Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва: ОП №1 Разтворители и химикали за хроматография ОП №2 Лабораторни еднократни консумативи за хроматография ОП №3 Еднократни консумативи съвместими с течнохроматографска система … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2021-09-17   „Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ (Тракийски университет)
„Доставка на лабораторни апарати и оборудване за нуждите ВМФ и МК при Тракийски университет по обособени позиции“ В Документацията на процедурата и в Техническата спецификация към нея, Възложителят подробно е описал обособените позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биопласт ЕООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ Инфомед ЕООД ЛАБИМЕКС АД Лабтех ЕООД Медиклим ЕООД РСР ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД СТУДИО ЛАЙТ ООД Фот ООД
2021-09-16   Доставка на лабораторно оборудване за аналитични изследвания при стерилни условия (ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-СОФИЯ)
Изпълнението вкл.доставка,монтаж,въвеждане в експлоатация,тестване на апаратурата, обучение на специалисти за работа с апаратурата и гаранционна поддръжка.Доставеното оборудване трябва да е фабрично ново, неупотребявано и произведено в съответствие с европейските норми за безопасност. Апаратурата трябва да бъде доставена окомплектована с всички части, принадлежности и консумативи, необходими за правилната работа и безпроблемна експлоатация. Апаратурата трябва да бъде с параметри идентични или по-добри от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД ЕТ ВАЛЕРУС - ВАЛЕРИ РУСИНОВ ЛАБИМЕКС АД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2021-04-20   Доставка на лабораторно оборудване (Лесозащитна станция — Варна)
Настоящата ОП включва различни по вид и технически характеристики номенклатурни единици, но по същество сходни доставки – лабораторно оборудване: Диспенсър 1-10 ml, дендрометри, дистрибутори за предметни стъкла, аналитични електронни везни, колби, контейнери, термометри за влага, кутии за фотоелектори, лупи, магнитна ел. бъркалка, мерителни цилиндри – различни обеми, изследователски микроскоп, накрайници за автоматични пипети, охлаждаща центрофуга, периеви блюда, полипропиленови универсални стативи, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
2021-03-29   Доставка на химикали, реактиви и реагенти, лабораторна стъклария и консумативи за нуждите на НПД в Пловдивски... (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“)
Предметът на обществената поръчка е доставка на реактиви, реагенти, лабораторна стъклария и консумативи за нуждите на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, съгласно техническа спецификация — приложение към документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ЛАБИМЕКС АД Ридаком ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД УЧМАГ ООД Химтекс ООД
2021-01-13   Избор на изпълнител за доставка на специализирано лабораторно оборудване и специализирано оборудване за вземане на... (Лесозащитна станция — София)
Предметът на обществената поръчка включва следните доставки по обособени позиции: — обособена позиция № 1 „Доставка на лабораторни апарати“, — обособена позиция № 2 „Доставка на лабораторна офис техника и оборудване“, — обособена позиция № 3 „Доставка на специализирано техническо оборудване“, — обособена позиция № 4 „Доставка на лабораторни принадлежности“, — обособена позиция № 5 „Доставка на общо оборудване“, — обособена позиция № 6 „Доставка на лични предпазни средства“. Дейностите по поръчката са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Баумшафт ЕООД СЕЛЕРА ХЕМИИ ЕООД
Свързани търсения 🔍