Доставчик: ИП Медикал ЕООД

3 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ИП Медикал ЕООД

2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2022-07-25   „Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински... (Медицински университет)
Доставка на апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 35 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка. Необходимо изискване към апаратурата/оборудването, предмет на обществената поръчка е да съответства напълно на всички изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1) от Документацията за обществена поръчка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АКВАХИМ ПРОДЖЕКТС ЕООД БИОМЕД ФЮЧАР ЕООД Данс Фарма ЕООД Дарис-МС ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2021-10-19   Открита процедура „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката: 18/2021 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Открита процедура „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия" c 776 наименования/номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Бултехномед ООД Варинак България ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЕКС Медикалс ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Екос-Медика ООД Ел Дора ООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Медикард ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД Парамедика ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД топ хоспитал сървис ад Юнимедика ЕООД