Доставчик: Ка-М Медикъл ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Ка-М Медикъл ЕООД

2023-06-19   „Доставка на медицински импланти и консумативи, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински импланти и консумативи, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД по обособени позиции“, съгласно Приложение №2 от документацията за участие. Процедурата се открива съгласно чл. 86, ал. 2, т.2, във връзка с чл. 86, ал. 3 от Закона за здравето. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ка-М Медикъл ЕООД
2023-05-19   „Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВИЛЕНГРАД ЕООД)
„Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на МБАЛ-Свиленград ЕООД по обособени позиции” Медицинските изделия - консумативи, предмет на настоящата поръчка са обособени в две позиции: Обособена позиция №1 „Общоболнични консумативи“, която включва 246 номенклатурни единици. Обособена позиция № 2 „Други“, която включва 51 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Интергаленика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медикард ООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-16   Периодична доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за специализирани хирургични и ендоскопски... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия, инструменти и консумативи за специализирани хирургични и ендоскопски процедури за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ка-М Медикъл ЕООД КАРЛ ЩОРЦ Ендоскопия България ЕООД Парамедика ООД СЪРДЖИМЕД ООД
2023-04-05   Доставка на медицински изделия за хирургична оперативна дейност на „МБАЛ-Добрич” АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Доставка на медицински изделия за хирургична оперативна дейност на „МБАЛ-Добрич” АД подробно описани в техническата спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ка-М Медикъл ЕООД
2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2022-12-05   "Доставка на скъпоструващи медицински изделия, които се заплащат извън цената на клиничната пътека за нуждите на... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булфарма ООД Глобал Медикал ООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД САТИКА ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-08-19   “Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Д-р Братан... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД по обособени позиции“, съгласно Приложение №2 от документацията за участие. Процедурата се открива съгласно чл. 86,ал. 2,т.2, във връзка с чл. 86, ал. 3 от Закона за здравето. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЛУМЕД ООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Фаркол АД
2022-07-29   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД и включва 11 обособени позиции, Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Вирусологична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Цитогенетична лаборатория и отделенията в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Лабораторните реактиви и консумативи са подробно описан в Приложение № 1 Техническа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ВИВА 2000 ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Химтекс ООД
2022-06-29   „Доставка на медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност - ушиватели,... (Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – ушиватели, съобразно Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква “а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ка-М Медикъл ЕООД РСР ЕООД
2022-05-25   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”,... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Обществената поръчка има за цел : осигуряване на доставки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология”, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. ОП „УНГ“ и „Гастроентерология“ може да се участва за всяка номенклатура поотделно. ОП „Съдова хирургия“ може да се участва за всяка номенклатура поотделно, с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР ООД Биомедика България ЕООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Уелкеър ЕООД
2022-05-19   "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по три... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал и общ медицински консуматив, по три обособени позиции. В 3 броя Технически спецификации (Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите, по трите обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Ергин ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-05-17   Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на КОЦ - Враца ЕООД (Комплексен Онкологичен Център - Враца ЕООД)
Периодична доставка по предварителни заявки на медицински изделия и консумативи за нуждите на лечебния процес в КОЦ - Враца ЕООД по приложена спецификация за период от 12 /дванадесет/ месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД МАРКОН ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2022-04-19   Периодична доставка на хирургичен шевен материал и херниални платна по обособени позиции за нуждите на ВМА и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на хирургичен шевен материал и херниални платна по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медитех ООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
2022-04-08   Доставка на медицински изделия по група 12, 17, 24 съгласно списък на НЗОК и медицински изделия за клиника по очни... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Предмет на обществената поръчката е доставката на медицински изделия за хирургия и кардиология по групи 12, 17, 24 съгласно Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква “а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-04-07   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛББ "Света София" ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "СВ. СОФИЯ" ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Бикомед ООД ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Диахим ЕАД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилаб-С ООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-03-25   „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обект на поръчката е доставката на стоки /медицински консумативи/, съгласно Приложение №1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 112 /сто и дванадесет/ номенклатурни единици, с включени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АМЕТ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Вега Медикал ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-12-06   „Периодична доставка на медицински изделия, необходими за лечението на пациентите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД по обособени... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Медицинските изделия, чиято доставка е предмет на настоящата обществена поръчка са необходими за лечението на пациентите на Хирургично отделение и Урологично отделение в МБАЛ-ШУМЕН АД и са подробно описани в Техническата спецификация, включваща 35 обособени позиции. Участниците в откритата процедура могат да подават оферти за Обособени позиции с №№ от 1 до 29 включително, съобразно Техническата спецификация. Доставките по Обособени позиции с №№ от 30 до 35 ще бъдат възложени по реда на съответните им … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Уелкеър ЕООД
2021-11-25   Доставка на мед. изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – ушиватели и пълнители за... (Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД)
Поръчката включва периодично повтарящи се доставки на медицински изделия при оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – съшиватели и пълнители за тях, съобразно Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква “а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД РСР ЕООД
2021-11-03   „ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД ЗА СРОК ОТ... (Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на шевен и превързочен материал, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни условия за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД по 81 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Медикард ООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД
2021-10-22   „Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ “Д-р Братан... (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД по обособени позиции”, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Процедурата се открива съгласно чл. 86, ал. 2, т.2, във връзка с чл. 86, ал. 3 от Закона за здравето. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. За обособени позиции, в които са включени няколко … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ВИЖЪН ДД ЕООД Електро Мед България ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД ОФТАЛАБС ООД
2021-10-22   Доставки на общи медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД, гр.Търговище (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ АД)
Настоящата процедура е за избор на изпълнител за „Доставки на общи медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище“ , съгласно техническата спецификация на възложителят. Място на доставяне – вещеви склад / болнична аптека при „МБАЛ- Търговище” АД. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Г и Т ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Капамед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Юнимедика ЕООД
2021-10-18   Дост. на МИ от гр.№5,6,20,23 и24 от Списък с МИ по гр, които НЗОК заплаща в условията на бол. мед. помощ и ст-та, до... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на медицински изделия, включени в Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ, и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група, съставен по реда на чл. 13, ал. 2, т. 2, буква “а“ от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2021-09-17   Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Доставка на шевен материал и други средства за рани и тъкани“ и включва 16 обособени позиции. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните продукти, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медикард ООД
2021-07-27   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за хирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД)
Открита процедура „Доставка на медицински изделия за хирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия за хирургия" cъс 164 наименования/номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЛАГИ ООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-06-30   Доставка на медицински изделия за ортопедична, неврохирургична и хирургична дейност на „МБАЛ — Добрич“ АД („Многопрофилна болница за активно лечение — Добрич“ АД)
Доставка на медицински изделия за ортопедична, неврохирургична и хирургична дейност на „МБАЛ-Добрич” АД: за ортопедична дейност- 3 обособени позиции- 429 номенклатури; за неврохуриргична дейност - по 4 обособени позици- 62 номенклатури; за хирургична дейност- 2 обособени позиции- 109 номенклатури, подробно описани в техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2021-06-18   „Доставка на медицински изделия и консумативи по тридесет и две обособени позиции за нуждите на Университетска Първа... (Университетска Първа Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София „св. Йоан Кръстител” ЕАД)
„Доставка на медицински изделия и консумативи по тридесет и две обособени позиции за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Капамед ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Лион ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2021-06-15   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „МБАЛ — Свиленград“ ЕООД по обособени позиции („Многопрофилна болница за активно лечение — Свиленград“ ЕООД)
Медицинските изделия — консумативи, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 2 позиции: — обособена позиция № 1 „Общоболнични консумативи“, която включва 258 номенклатурни единици, — обособена позиция № 2 „Други“, която включва 68 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Вега Медикал ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Интергаленика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед Инженеринг ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2021-05-13   Периодична доставка на медицински изделия и инструменти за лапароскопска хирургия, травматология, гръдна и съдова... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и инструменти за лапароскопска хирургия, травматология, гръдна и съдова хирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените ѝ структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на възложителя, на следните адреси: МБАЛ — София — гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод Ка-М Медикъл ЕООД
2021-05-07   Доставка на медицински консумативи („Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е за периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на „СБАЛАГ „Майчин дом“ ЕАД за срок от 12 месеца по 7 обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Всеки от предлаганите медицински консумативи трябва да отговаря напълно на минималните характеристики, посочени в техническите спецификации, на нормативно установените изисквания и европейски стандарти за качество, включително на Закона … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екомет-90 ЕООД Емония Фарматех България ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2021-04-20   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „МБАЛББ „Света София“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Св. София“ ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Бикомед ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикард ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2021-03-08   Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ „Д-р Братан... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД)
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на медицински импланти и инструментариум, необходими за лечението на пациентите на „МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, по обособени позиции“, съгласно приложение № 2 от документацията за участие. Процедурата се открива съгласно чл. 86, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 86, ал. 3 от Закона за здравето. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. За обособени позиции, в които са включени няколко … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2021-02-22   Доставка на медицински изделия нереимбурсирани, от НЗОК, за хирургичните отделения и инвазивна кардиология за... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК, за хирургичните отделения и инвазивна кардиология за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен по смисъла на Закона за медицинските изделия съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обект на поръчката е доставката на стоки (медицински изделия, нереимбурсирани от НЗОК, за хирургичните отделения и инвазивна кардиология) съгласно приложение № 1 на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД
2020-12-29   Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медикард ООД Медисофтис ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2020-12-10   Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД 2021—2022 г („Многопрофилна болница за активно лечение — Пазарджик АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД по номенклатурни единици, подробно описани в техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на възложителят нито за минимално, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булфарма“ ООД вес корект еоод Глобал Медикал ООД Ендофлекс ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешанъл ООД Неуро ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2020-06-09   Доставка на медицински изделия, консумативи и реактиви по приложение 1 за нуждите на „КОЦ — Шумен“ ЕООД („Комплексен Онкологичен Център — Шумен“ ЕООД)
Периодични доставки на медицински изделия, консумативи и реактиви за период от 18 месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „КОЦ-ШУМЕН” ЕООД - гр. Шумен, съгласно условията на Закон за обществените поръчки, ППЗОП и документацията за участие. Пълно описание на предмета на поръчката, съответно на медицинските изделия, консумативи и реактиви, включени в обособените позиции на обявлението за откриване на процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, са подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: PCP EOOД Б.Браун медикал Ди Ем Джи Клиник Екос Медика ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Софарма трейдинг ЕООД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД
2020-04-07   Доставка на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД („Пета МБАЛ — София“ ЕАД)
Предмет на обществената поръчка е периодична доставка на медицински изделия (консумативи, превързочни и хирургични материали) за нуждите на „Пета МБАЛ — София“ ЕАД. Предметът на поръчката включва периодично повтарящи се доставки на 527 бр. медицински консумативи, шевни, превързочни и др. общоболнични изделия и консумативи по номенклатури описани в техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД БИЛМЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД ДИТОМЕД ЕООД Екомет-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД ФЬОНИКС Фарма” ЕООД Хелмед България ЕООД
2020-04-06   Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на... („МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД)
Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция. Гаранцията за изпъл. на договора в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума, банкова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД Агарта-ЦМ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2019-11-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на "„СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД („СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от възложителя на медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ медицински консуматив, медицински изделия, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и консумативи за многократна употреба, за нуждите на отделение по лъчелечение, по 5 обособени позиции. В 5 броя технически спецификации (приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4 и приложение 5) във формат Excel са посочени наименование, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД Аквахим АД Б.Браун Медикал ЕООД Екофарм ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД
2019-10-29   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „МБАЛББ „Света София“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Топ Диагностика“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим АД Бикомед ООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикард ООД Медиклим ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД МТИ ООД Оптим Ко ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-10-25   Доставка на общоболнични и анестезиологични медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на „УМБАЛ... („УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за периодични доставка на общоболнични, анестезиологични и други медицински консумативи неоходими за дейността на „УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович“ АД, гр. Стара Загора. Обществената поръчка се разделя на 56 обособени позиции, подробно описани в техническата спецификация — приложение № 1 към настоящата документация. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договор с избран от възложителя изпълнител. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД
2019-02-12   Доставки на медицински изделия: общи, хирургични и урологични; медицински изделия за дезинфекция и стерилизация,... (УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД)
П-рата обхваща 4 ОП: 1.ОП № I — Доставки на МИ — общи, хирургични и урологични, и принадлежности по смисъла на ЗМИ. ОП № I обхваща 148 ном., като някои от ном. се състоят от отделни единици; 2. ОП № II — Доставки на МИ за дезинфекция. ОП № II обхваща 14 ном.; 3. ОП позиция № III — Доставки на МИ и принадлежности по смисъла на ЗМИ за стерилизация. ОП № III обхваща 37 ном., като някои от ном. се състоят от отделни единици; 4.ОП № IV-Доставки на МИ (консумативи) за медицинско оборудване и принадлежности по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Маримпекс-7“ ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Гюс ООД ДЖИ МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос Медика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД Парамедика ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД
2018-12-21   Доставка на медицински изделия, хирургични консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „УМБАЛ „Д-р Георги... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Обектът на поръчката включва 12 обособени позиции, които съдържат в себе си 150 (сто и петдесет) номенклатурни единици, някои от които съдържат подноменклатурни единици, представляващи медицински изделия, хирургични консумативи, лабораторни реактиви. Всеки от участниците в процедурата може да оферира за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособена позиция. Участникът следва да оферира всички подноменклатурни единици, съдържащи се в номенклатурна единица. Не се допуска частично офериране на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айф Фарма“ ООД Абел Димедикъл ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод Викинг Медикал България ООД Глобал Медикал ООД Джи Ес Евро България ЕООД Диамед ООД Екос Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Електро Мед България ЕООД Елта 90 М ООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД КлиниМаг ООД КЛОДИ - М.АТАНАСОВА ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Сико Фарма ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2018-12-04   „Доставка на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на „Комплексен онкологичен център —... (Комплексен онкологичен център — Пловдив)
Предметът на обществената поръчка обхваща периодични доставки на медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на „КОЦ — Пловдив“ ЕООД в съответствие с техническите спецификации и образците на техническото и ценовото предложение — неразделна част от документацията на обществената поръчка. Поръчката е разделена на 108 обособени позиции, описани в настоящето обявление. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД Агарта - ЦМ ЕООД Аквахим АД Варинак България ЕООД Елит Медикал ООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Соломед ЕООД Язон трейд ЕООД
2018-10-16   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „МБАЛББ Света София“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести Света София“ ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 44 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Ридаком“ ЕООД „Топ Диагностика“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим АД Бикомед ООД БИЛМЕД ЕООД Вега Медикал ЕООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Екомет 90 ЕООД Екос Медика ООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД МТИ ООД Оптим Ко ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Сърджимед ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
Свързани търсения 🔍