Доставчик: Прохелт ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Прохелт ЕООД

2023-09-29   “Доставка на шевен материал и други средства за тъкани и рани за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Доставка на шевен материал и други средства за тъкани и рани за нуждите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Поръчката е разделена на 25 обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложения № 1.1 и 1.2, неразделна част от настоящата документация. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури.Възложителят поставя изискване за комплексност на офертата.Срок за изпълнение-12 месеца от сключване на договора.. Навсякъде, където в Техническата спецификация се съдържа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД
2023-09-18   Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи – първа част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи – първа част, групирани в 36 обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея; Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-08-30   Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи – втора част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи – втора част, групирани в 41 обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея; Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АД-ФАРМА ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Инфомед ЕООД Прохелт ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД
2023-08-21   Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиостимулация (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиостимулация, групирани в 64 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация - т. ІІ от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация - т. ІІ от раздел І на документацията за участие, представляващо … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Прохелт ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-07-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиохирургия (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиохирургия, групирани в 60 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I на одобрената документация за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I на одобрената документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Прохелт ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2023-07-06   “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на медицински изделия и консумативи за сърдечносъдова хирургия” и включва 21 обособени позиции. Обособените позиции съдържат номенклатурни единици в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД
2023-07-05   „Периодична доставка на медицински изделия за Операционен блок на МБАЛ „Лозенец” ЕАД“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е „Периодична доставка на медицински изделия за Операционен блок на МБАЛ „Лозенец” ЕАД“ и включва 5 ОП . Обособените позиции съдържат номенклатурни единици в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. ОП1 Консумативи, съвместими с CUSA система или еквивалентни – 12 ном.единици ОП2 Консумативи и инструменти, съвместими с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД
2023-06-15   Доставка на медицински изделия - хирургически шевни материали (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – хирургически шевни материали, групирани в 46 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническата спецификацията в т. II. от раздел I на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
2023-05-26   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но не по-дълъг от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Прохелт ЕООД Соломед ЕООД
2023-05-19   „Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД
2023-05-11   Доставка на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи за анестезиология и интензивно лечение за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените продукти и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-05-04   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Хелткеър С ООД
2023-05-02   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медисофтис ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД ФАРКОН ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2023-04-26   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД НЕНА МЕДИКА ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2023-02-10   Доставка на медицински изделия/консумативи за инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на УМБАЛСМ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия, разделена в 10 (десет) обособени позиции. Обособените позицииса подробно посочени в Техническата спецификация. Всеки участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции. Възложителят поставя изискване за комплексност на офертата. Участниците оферират всички продукти, включени в обособената позиция, по която участват. Не се допуска представяне на варианти в офертата. При липса на нов договор със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-12-22   Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиохирургия, съдова хирургия и общи хирургични консумативи... (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиохирургия, съдова хирургия и общи хирургични консумативи, групирани в 51 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-12-16   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив - Трета част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД
2022-12-14   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив – Втора част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 59 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т. ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-12-14   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив - Първа част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 54 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията по т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-11-14   Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивна кардиология за възрастни (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 61 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Биотроник България ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-10-18   “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи” и включва 24 обособени позиции. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка. Място за изпълнение на поръчката е МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с административен адрес – гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1. Обхватът и основните параметри на обществената поръчка с предмет: “ Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи” … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-10-12   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ "Света Анна" - София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по кардиохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-08-04   Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиостимулация (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиостимулация, групирани в 61 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. ІІ от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. ІІ от раздел І на документацията за участие, представляващо … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Прохелт ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-06-22   Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общи хирургични консумативи, групирани в 56 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД ВИЕНА МЕДТЕХ ЕООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Медимекс-П ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-06-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиохирургия (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиохирургия, групирани в 56 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Кардио Медикал ЕООД ЛК - СЪРДЖИКЪЛ ООД Макс Медикъл България ЕООД Медикард ООД Медимекс-П ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Фарма Проджект ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2022-06-13   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив - допълваща поръчка (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 27 броя обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата. Настоящата поръчка е допълваща и касае доставка на медицински изделия по обособени позиции, по които откритите през 2021г. обществени поръчки на МБАЛ „НКБ“ ЕАД за доставка на общ анестезиологичен и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Прохелт ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фарма Проджект ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2022-05-12   Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия – консумативи необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД МедиПап Логистикс ЕООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД Соломед ЕООД
2022-04-29   Доставка на медицински изделия (хирургически шевни материали) (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – хирургически шевни материали, групирани в 53 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел I на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
2022-03-25   „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обект на поръчката е доставката на стоки /медицински консумативи/, съгласно Приложение №1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 112 /сто и дванадесет/ номенклатурни единици, с включени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АМЕТ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Вега Медикал ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-18   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставка на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Прохелт ЕООД
2022-03-09   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД
2022-03-07   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2022-03-02   Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
Предмет на обществената поръчка е периодична доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД. Предметът на поръчката включва периодично повтарящи се доставки на 78 бр. медицински консумативи, спринцовки, предпазни средства и др. консумативи по номенклатури, описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Булфарма ООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД Лион ЕООД МЕДИТРЕЙД 2020 ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-02-28   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-01-20   Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия – консумативи необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената в него прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Ергин ЕООД Интерагро-90 ЕООД КлиниМаг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-12-21   Доставка на консумативи за нуждите на Отделението по Кардиология на „Многопрофилна Болница за активно лечение „Иван... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД)
„Доставка на консумативи за нуждите на Отделението по Кардиология на „Многопрофилна Болница за активно лечение „Иван Скендеров” ЕООД- гр. Гоце Делчев. Изделията, предмет на доставка, са описани подбродно в техническата спецификация, както и в документацията към обществената поръчка, прикачена в общия раздел Параметри. Описание има и към всяка обособена позиция. Настоящата поръчка е разделена на 72 обособени позиции. Същите са най - общо за доставка на катетри, дезиле, катетри със специално … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Хелткеър С ООД
2021-12-09   Доставка на медицински изделия и консумативи за съдова хирургия, инвазивна кардиология и сърдечносъдова хирургия (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на медицински изделия и консумативи за съдова хирургия, инвазивна кардиология и сърдечносъдова хирургия”. Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия и/или консумативи, включени в Тс. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора за възлагане на обществената поръчка. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Медикард ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД
2021-11-16   Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивна кардиология за възрастни (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 61 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не представляват нито … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-11-16   Доставка на медицински изделия – общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив - Първа част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 55 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническата спецификацията в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД Соломед ЕООД
2021-11-04   Доставка на медицински изделия – общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив – Втора част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 60 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД
2021-10-27   Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиохирургия, за съдова хирургия и общи хирургични консумативи (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиохирургия, за съдова хирургия и общи хирургични консумативи, групирани в 40 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническата спецификацията в т. II. от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Екос-Медика ООД ЛК - СЪРДЖИКЪЛ ООД Макс Медикъл България ЕООД Медикард ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД
2021-10-07   „Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Техническата спецификация се състои от 5 (пет) обособени позиции. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Медисофтис ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2021-09-30   Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Спецификацията на медицинските изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика е разделена на 231 номенклатурни единици, разпределени в 7 (седем) обособени позиции. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособените позиции. Всяка обособена позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да се участва поотделно за всяка една от тях. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медисофтис ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Трейд Медикъл груп ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-07-13   Доставка на медицински изделия — консумативи за кардиостимулация („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за кардиостимулация, групирани в 46 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация - т. ІІ от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация - т. ІІ от раздел І на документацията за участие. Поради прогнозния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Прохелт ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-07-05   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.06.2022 година при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-06-18   Доставка на специфични медицински консумативи за диагностични и терапевтични електрофизиологични интервенции при... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставка на специфични медицински консумативи за диагностични и терапевтични електрофизиологични интервенции при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД МедиПап Логистикс ЕООД Медихелп ЕООД Прохелт ЕООД
Свързани търсения 🔍