Доставчик: Куантум Медикъл ООД

10 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Куантум Медикъл ООД

2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2022-11-15   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за високо специализирани изследвания и процедури, общи и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за високо специализирани изследвания и процедури, общи и превързочни консумативи за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Инвар ЕООД Инфомед ЕООД Куантум Медикъл ООД Меди Вижън ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
2022-06-09   Доставка на медицински изделия и консумативи за Очно отделение в обособени позиции необходими за дейността на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на отделение по очни болести в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД. Обществената поръчка се разделя на 4 обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация - Приложение № 1 към настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД РСР ЕООД
2022-05-04   Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Куантум Медикъл ООД Новимед Кардио ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-06-28   Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово, разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава „Техническа спецификация“ от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Инфомед ЕООД Куантум Медикъл ООД Мармит Юнайтед ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-03-10   Доставка на медицински изделия — кардиологични и ангиографски консумативи, в „УМБАЛ „Александровска“ ЕАД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД)
Предметът на настоящата поръчка е за доставка на кардиологични консумативи, разделени в 19 обособени позиции. Всеки участник има право да участва за една, няколко или за всички обособени позиции. Обособените позиции са затворени и участниците следва да оферират всички номенклатури, включени в обособената позиция. Видовете, характеристиките, количества и прогнозните стойности на медицинските изделия по обособени позиции, са подробно описани в приложените към документацията за участие технически … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Маримпекс-7“ ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2019-08-13   Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет/МУ/ - София - Ректорат)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за всички обособени позиции, с изключение на обособена позиция № 63, за която се изисква само доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка, а за обособена позиция № 64 се изисква само доставка и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Вива Медикал“ ЕООД „Медилон“ ЕООД „Тримед медикал“ ООД Адитус ЕООД Алмасоник ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АСМ2 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Вива Медикал ЕООД Данс Фарма ЕООД Диамед ООД Ел Дора ООД Елпак Лизинг ЕООД Илан медицинска апаратура ООД Инфомед ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД БЪЛГАРИЯ ЕООД Куантум Медикъл ООД Марвена Диагностика ЕООД МТИ ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Томел ЕООД Тримед медикал ООД
2018-07-27   Доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на Инвазивна кардиология в УМБАЛ „Проф. д-р... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД)
Обхват на поръчката: Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология. Обособени позиции: обществената поръчка се разделя на 2 обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация — Приложение № 1 към настоящата документация. Обособена позиция № 1 включва номенклатури с номера от № 1 до № 12, обособена позиция № 2 — номенклатури с номера от № 13 до № 19. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Вега Медикал ЕООД Кардио Медикал ЕООД Куантум Медикъл ООД Мармит Юнайтед ЕООД