Доставчик: ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД

19 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД

2023-08-21   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ортомед Трейдинг ООД
2023-06-21   „Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология при... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране за нуждите на Клиника по ортопедия и травматология, съгласно приложения към настоящата документация образец на техническа оферта и съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на обществената поръчка, включва - системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране, съдържащи общо 12 (дванадесет) обособени позиции. Пълното описание на предмета на поръчката и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Фаркол АД
2023-05-29   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Електро Мед България ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД ФАРКОН ООД Хелмед България ЕООД
2023-05-02   „Поддържане и обслужване на медицинска техника – абонамент или сервиз за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД - Плевен” (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Откритата процедура е за избирането на изпълнител за извършване на услугата: „Поддържане и обслужване на медицинска техника – абонамент или сервиз за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски”ЕАД - Плевен”, с цел сключване на договор, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, и съгласно условията на документацията за участие. Настоящата процедура е разделена на 76 (седемдесет и шест) обособени позиции. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за една, няколко или … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Елит Медикал ООД Емикрон ЕООД ЕТ ЧАВДАР АНДРЕЕВ - А - А Медикъл Имейджинг Сървиз ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД ФЕРОМЕД 97 ЕООД
2023-04-28   ”Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на Клиника по детска хирургия и Отделение по детска ортопедия... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 10 (десет ) обособени позиции. Обособени позиции №№ 1÷5 са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1. Всеки участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции, описани с отделен номер в Техническата спецификация – Приложение № 1. Обособени позиции от № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД СИСТАМЕД ООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-02-24   "Доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и рентгенови консумативи за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на медицински изделия, частично реимбурсирани и нереимбурсирани от НЗОК и консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация, разделена на две обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЧАСТИЧНО РЕИМБУРСИРАНИ И НЕРЕИМБУРСИРАНИ ОТ НЗОК И РЕНТГЕНОВИ КОНСУМАТИВИ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД ЕКОСТАЛ ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Куантум Медикъл ООД Маримпекс - 7 ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД
2022-11-15   „Доставка на остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия - остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици в 6 обособени позиции в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2022-10-24   Период. достав. на спец. травм. консум., мед. изд.за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Неуро ЕООД ОРТОПЕДИЕ-БГ ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД
2022-06-03   „Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Предметът на настояща поръчка накратко в настоящата документация ще се нарича „продукти“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Уелкеър ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2022-05-13   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Ортопедия и травматология” към МБАЛ... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Настоящата обществена поръчка има за цел осигуряване на доставки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Ортопедия и травматология”, включващи всички разходи за изпълнение на доставката мита, данъци, такси, транспортни разходи, трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД ЮСС Медика ООД
2022-01-24   Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет)
Доставка на медицинска и друга апаратура/оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет – София по 36 обособени позиции, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка (за обособени позиции от № 1 до № 26 включително, а за обособени позиции от № 27 до № 36 включително – доставка и гаранционна поддръжка). Необходимо изискване към медицинската и друга апаратура/оборудването, предмет на обществената … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Адитус ЕООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБИМЕКС АД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Синтамед ЕООД Софарма Трейдинг АД Стамар 2013 ЕООД
2021-10-20   Периодична доставка на медицински изделия за ендопротезиране по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за ендопротезиране по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури, видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-10-06   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по ортопедия и травматология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД (част четвърта) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от нейното възлагане, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2021-08-16   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Емония Фарматех България ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2021-07-21   Доставка на медицински изделия не включени в цената на КП, заплащани от пациенти, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота... („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
„Доставка на медицински изделия, невключени в цената на КП, заплащани от пациенти, за нуждите на „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово“, разделена в 30 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава „Техническа спецификация“. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Екос-Медика ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Уелкеър ЕООД
2021-06-22   „ДОСТАВКА НА ОСТЕОСИНТЕЗНИ СРЕДСТВА, КОЛЕННИ И ТАЗОБЕДРЕНИ ЕНДОПРОТЕЗИ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА „ОРТОПЕДИЯ И... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия - остеосинтезни средства, коленни и тазобедрени ендопротези за нуждите на клиника „Ортопедия и травматология“ на УМБАЛ „Канев“ АД. Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочени по номенклатурни единици в 14 обособени позиции в „Техническа спецификация” (Приложение № 4 – Таблица № 1 до Таблица № 14) на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ви енд ди сървисис оод Дарис-МС ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД
2021-06-15   Доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделия, за нуждите на Клиника по... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделияза нуждите на Клиника по ортопедия и травматология, съгласно приложения към настоящата документация образец на техническа оферта и съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обектът на обществената поръчка, включва - системи за тазобедрено и колянно ендопротезиране и медицински изделия, съдържащи общо 24 (двадесет и четири) обособени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД РСР ЕООД СИКО - ФАРМА ЕООД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2021-03-08   Доставка на ортопедични импланти за нуждите на „УСБАЛО „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД („Специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАД)
Предметът на поръчката е доставка на ортопедични импланти за двугодишен период, подробно описани в техническата спецификация. Изпълнява се на периодични доставки по писмени заявки от възложителя. Количествата са ориентировъчни и зависят от нуждите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД топ хоспитал сървис ад
Свързани търсения 🔍