Доставчик: МЕДИТРЕЙД ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът МЕДИТРЕЙД ЕООД

2023-02-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия / общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Осигуряване на доставки на медицински изделия /общ медицински консуматив/ за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Алви мед ООД Бикомед ООД ВТ - Трейд ЕООД Диамед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-02-09   „Доставка на общоболнични медицински изделия и консумативи“ (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия, и/или консумативи, включени в Техническата спецификация. Количествата, посочени в Техническата спецификация, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора. Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в Техническата спецификация от съответните медицински изделия, и/или консумативи. При … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-12-14   Доставка на медицински изделия – общ анестезиологичен и реанимационен консуматив – Втора част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 59 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т. ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-08-10   „Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции – 1 част“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции – 1 част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В обособените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛДЕНА ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Химтекс ООД
2022-05-20   „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2022-2024г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛУМЕД ООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Марвена Диагностика ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Хелткеър С ООД
2022-04-05   “Периодични доставки на медицински изделия и консумативи за лечението на пациентите на „МБАЛ Д-р Иван Селимински-... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи обособени в 37 ОП.Прог. с-ст на обществената поръчка за 24 месеца - 1 180 116,15 лв. без вкл. ДДС. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП №№ 32, 33, 34, 35, 36 и 37 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителите могат да възлагат ОП по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464.00 лв. за доставки и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД ГРИН БГ ЕООД Истлинк България ООД Медисофтис ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Химтекс ООД
2022-03-25   „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обект на поръчката е доставката на стоки /медицински консумативи/, съгласно Приложение №1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 112 /сто и дванадесет/ номенклатурни единици, с включени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АМЕТ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Вега Медикал ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-01-20   Доставка на медицински консумативи за нуждите на СБАЛХЗ ЕАД по 62 обособени позиции (Специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи по 62 обособени позиции, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за СБАЛХЗ ЕАД условия. Част от обособените позиции са разделени на подпозиции (номенклатури), като е задължително оферирането на всички подпозиции (номенклатури) в рамките на посочените обособени позиции. Неоферирането на всички подпозиции (номенклатури) в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Емед Груп ЕООД Истлинк България ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2021-12-16   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за хемодиализа, специфичен консуматив за анестезиология и... (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е разделена на 5 /пет/ обособени позиции. Предметът на поръчката включва доставка на медицински консумативи, медицински изделия за хемодиализа, специфичен консуматив за анестезиология и интензивно лечение, превързочен материал и рентгенови филми за нуждите клиниките, отделенията и лабораториите на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Медицинските консумативи, медицинските изделия за хемодиализа, специфичен консуматив за анестезиология и интензивно лечение, превързочният материал и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Лион ЕООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Томел ЕООД Фарма Проджект ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2021-11-04   Доставка на медицински изделия – общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив – Втора част (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - общ, анестезиологичен и реанимационен консуматив, групирани в 60 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Гюс ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД
2021-10-19   Открита процедура „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД Референтен номер на поръчката: 18/2021 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Открита процедура „Доставка на медицински изделия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия" c 776 наименования/номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка номенклатура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Бултехномед ООД Варинак България ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЕКС Медикалс ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Екос-Медика ООД Ел Дора ООД Елпак Лизинг ЕООД Емикрон ЕООД Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Инфомед ЕООД ИП Медикал ЕООД Медикард ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД Парамедика ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД топ хоспитал сървис ад Юнимедика ЕООД
2021-09-27   "Доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период... (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на медицински изделия и общи консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, за които участниците следва да … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД Екомет-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2021-08-23   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - СОФИЯ” по седем обособени позиции (Център за спешна медицинска помощ - София)
Доставка на медицински изделия за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – София по седем обособени позиции: 1. дезинфектанти; 2. общи медицински изделия и консумативи; 3. тест-ленти; 4. екг-консумативи; 5. апарати и инструменти; 6. изделия за стерилизация и за вредни отпадъци; 7. предпазни средства и изделия, свързани с вирусни инфекции. Количествата (обемът) са посочени поотделно за всяка обособена позиция. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции, за да се осигури възможно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Г и Т ЕООД Етропал Трейд ООД Живас ООД Истлинк България ООД МЕДИТРЕЙД 2020 ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2021-08-16   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Емония Фарматех България ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2020-12-29   Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медикард ООД Медисофтис ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2020-09-29   Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) — част 3 („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) — по 50 броя обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Всички изисквания относно начина на изпълнение на поръчката и участниците са описани в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Бикомед" ООД "СОЛОМЕД" ЕООД „Медицинска Техника Инженеринг” ООД „Сани Мед“ ЕООД „Софинформпродукт - Грозданов" ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сърджимед ЕООД Фарма Проджект ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2020-09-28   Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) — част 2 („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (общ анестезиологичен и реанимационен консуматив) — по 50 броя обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие. Всички изисквания относно начина на изпълнение на поръчката и участниците са описани в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Бикомед" ООД „Медицинска Техника Инженеринг” ООД „Софинформпродукт - Грозданов" ЕООД „Фарма Проджект“ ЕООД „Фьоникс Фарма” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Булмед 2000 ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2020-05-28   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 36 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айкхорн и Ко“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Интерагро-90 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Марвена ООД Маримпекс-7 ЕООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Про фармация EООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сържимед ЕООД Тинк Танк ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД ЮСС Медика ООД
2020-04-06   Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на... („МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД)
Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция. Гаранцията за изпъл. на договора в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума, банкова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД Агарта-ЦМ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2020-03-11   Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал в „МБАЛББ „Света София“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД)
Доставка на: 1. Анестетици. 2. Аналгетици, антипиретици, нестероидни противовъзпалителни средства. 3. Противоалергични и лекарства за лечение на анафилаксия. 4. Антиинфекциозни лекарствени средства. 5. Лекарствени средства, повлияващи кръвосъсирването. 6. Кръвни продукти и плазмозаместители. 7. Лекарства, повлияващи сърдечносъдовата система. 8. Лекарства, прилагани при кардиогенен шок. 9. Диуретици. 10. Дерматологични средства. 11. Храносмилателна система. 12. Хормони, ендокринни средства и мускулни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта ЦМ“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД ДАНСОН БГ ООД ЕТ ДВН - Галина Йорданова Лион ЕООД МагнаФарм България ЕАД Медекс ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медофарма ЕООД Профармация ЕООД Софарма Трейдинг АД ТЪРГАВСКА ЛИГА - ГАЦ АД ФАРМАВИЖЪН ЕВРОПА ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2018-09-27   „Доставка на медицински изделия: неспецифичен консуматив, шевен материал, консумативи за нуждите на дейностите по... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на медицински изделия: неспецифичен консуматив, шевен материал, консумативи за нуждите на дейностите по анестезиология, образна диагностика, урология, офталмология, съдова хирургия и дезинфектанти“ за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Канев“ АД, по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Елпак Трейдинг“ ЕООД „Ендофлекс“ ЕООД „Живас“ ООД „Инвар“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „КА-М Медикъл“ ЕООД „Кардио Медикал“ ЕООД „Медилон“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Медконсултинг“ ЕООД „Новимед Кардио“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хигиенно-Медицинска Индустрия“ ЕООД Агарта- ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Трейдинг ЕООД Ендофлекс ЕООД Инвар ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД
2018-07-31   Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от 3 години (УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка се разделя на 171 (сто седемдесет и една) обособени позиции, подробно описани в таблица 1 към документацията. Обособени позиции с номера от 122 до 171 вкл. включват в себе си отделни номенклатурни единици, представляващи обособени групи. Участието за всички номенклатурни единици, включени в групата, е задължително.Оценката ще се формира комплексно — на база сумата от стойностите на всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай че участник не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диамед“ ООД „Марвена Диагностика“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Биомедика България ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вакпак Медикал ООД Г и Т ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елта 90М ООД Интерагро 90 ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД КлиниМаг ООД Марвена Диагностика ООД МАРКОН ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медилаб ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Омнимед ООД Ортосинтез - 1 ЕООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД Прохелт ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Диагностика ООД Тъчмед ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2018-04-12   Доставка на общоболнични консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък (МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД)
Предметът на поръчката включва 273 ном. единици. Касае се за медицински консумативи, необходими за осъществяване на медицински дейности (спринцовки, игли, игли за хирургически шефове, стерилни конци, термометри, санитарни изделия, катетри, сонди, дренажи, хирургични ръкавици, ръкавици за еднокр. употреба, биберони, маски, канюли, торбички за урина, пластири, превръзки, бинтове, памук, марли, компреси от марли, консумативи за реанимация и анестезия, диагностични реактиви, ланцети, медицински консумативи, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД БИЛМЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екомет-90 ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Ка-М-Медикъл ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мултимед-5 ООД Рей Медикъл ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт—Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Чардаклиев ЕООД
2018-03-02   Доставка на медицински изделия – общоболничен консуматив за нуждите на „МБАЛ Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали („МБАЛ Д-р Атанас Дафовски” АД)
Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия – общоболничен консуматив за нуждите на „МБАЛ Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали – възложител, съгласно приложената количествена спецификация, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и/или обособени позиции и сключване на договор за доставка при най-благоприятни за „МБАЛ Д-р Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали условия за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак-Лизинг ЕООД Интергаленика ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД СБМ Интернешанъл ЕООД Софарма Трейдинг
2018-02-15   Периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на „СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов — Варна” ЕООД („Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение Проф. д-р Димитър Стаматов — Варна” ЕООД)
Настоящата обществена поръчка обхваща периодични доставки на медицински консумативи за нуждите на „СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов — Варна" ЕООД, след предварителна писмена заявка от страна на възложителя, за период от 12 месеца, разделена в 22 обособени позиции, от които позиции № 2, 3, 15, 16 и 20 са затворени позиции и участниците следва да оферират доставката на всички номенклатурни единици по съответната позиция. Останалите обособени позиции № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД Агарта - ЦМ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Елпак-Лизинг ЕООД Истлинк България ООД МАРКОН ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2018-01-16   Доставка на медицински изделия — консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД (УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 24 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Булмар Мл” ООД „Диамед“ ООД „ЕРГИН” ЕООД „Ка-М Медикъл” ЕООД „Маркон” ЕООД „Медимаг” ЕООД „Медисофтис” ЕООД „Медицинска Техника Инженеринг” ООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Сърджимед” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Алекс 01 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Апекс Медика ООД БМС-Европа ЕООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД Вивес Трейд ЕООД Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Макс Медикъл България ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медикалпарк ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Минерва Медика ООД Мултимед-5 ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Титаника 2008 ЕООД Търговска лига НАЦ” АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД Язон трейд ЕООД
2017-11-15   „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД по периодични заявки” (МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД)
Поръчката е за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия и консумативи за нуждите наМБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД – Възложител. Видовете медицински изделия са подробно посочени в техническата спецификация (приложение № 2 — Техническа спецификация), което е неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта - ЦМ ЕООД Агарта — ЦМ ЕООД АЙФ ФАРМА ООД Аквахим АД Б. Браун Медикал ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Вакпак Медикал ООД Вега Медикал ЕООД ГиТ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос Медика ООД Електро мед България ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД МАРКОН ЕООД Медилон ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Тъчмед ЕООД ЮСС Медика ООД
2017-06-23   „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово“ (Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово“ разделена в 137 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД Агарата ЦМ ООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Вакпак Медикал ООД Вега Медикал ООД Грин БГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екомет 90 ЕООД Екос Медика ООД Етропал Трейд ООД Истлинк България ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт -Грозданов Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Химтекс ООД
Свързани търсения 🔍