Доставчик: Неуро ЕООД

16 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Неуро ЕООД

2023-06-05   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 4 /четири/ часа от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-03-01   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” Референтен номер на поръчката: 17/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Реф. номер на поръчката: 17/2023. Поръчката включва 826 единици/изделия , които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече единици. Класиране ще се извършва за всяка единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД КАПРЕСТО ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2023-03-01   ”Доставка на медицински изделия/консумативи за нуждите на клиника по неврохирургия при „УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия. Поръчката е разделена на 16 /шестнадесет/ обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: КАПРЕСТО ЕООД Неуро ЕООД
2022-10-24   Период. достав. на спец. травм. консум., мед. изд.за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен травматологичен консуматив, медицински изделия за остеосинтеза, ендопротезиране, за артроскопия, коляно, рамо и лакътно протезиране, за неврохирургия за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Неуро ЕООД ОРТОПЕДИЕ-БГ ЕООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД
2022-04-06   „Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за лечението на пациентите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински -... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
ППериодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД, обособени в 6 обособени позиции, подробно описани в техническа спецификация.За ОП, съдържащи номенклатурни редове е задължително условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата ОП. Обща прог. ст-ст на поръчката: 225 900,60 лв. без ДДС. На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП №№5 и 6 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електро Мед България ЕООД Неуро ЕООД
2022-03-28   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 4 часа от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кардио Медикал ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-03-07   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” Реф. номер на поръчката: 9/2022 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия за неврохирургия" c 746 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2021-10-25   Периодична доставка на медицински изделия за неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия за неврохирургия по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Всички продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД
2021-04-29   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“... (Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 2 часа от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Неуро ЕООД Хелмед България ЕООД
2021-04-29   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ – София“... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД (част втора) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 2 часа от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Неуро ЕООД
2020-12-10   Доставка на скъпоструващи медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД 2021—2022 г („Многопрофилна болница за активно лечение — Пазарджик АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ — Пазарджик“ АД по номенклатурни единици, подробно описани в техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на възложителят нито за минимално, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булфарма“ ООД вес корект еоод Глобал Медикал ООД Ендофлекс ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Контакт Медикъл Интернешанъл ООД Неуро ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2020-04-02   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2019-02-21   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Неуро ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2018-11-09   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Булфарма“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Електро Мед България“ ЕООД „Интерагро-90“ ЕООД „Ка-М Медикал“ ЕООД „Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД „Микрон Медикъл“ ООД „Новимед Кардио“ ЕООД „Ортосинтез-1“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Титаника 2008“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Язон Трейд“ ЕООД Екос Медика ООД Ергин ЕООД Медикард ООД Медитех ООД Неуро ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2018-03-09   Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 години (МБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя за период от три години и съдържа 197 обособени позиции, подробно описани в Таблица 2 към документацията. Под обособена позиция в процедурата се разбира всяка обособена група, означена с „1“, „2“,„3“ и т.н. до „197“ включително. Участието за всички от съдържащите се в съответната група (обособена позиция) номенклатурни единици е задължително, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Интерагро-90“ ЕООД „Макмед“ ООД „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД „Неуро“ ЕООД „Прохелт“ ЕООД „Титаника 2008“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод Гамидор България ООД Девимед ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Електромед Мед България ЕООД Интерагро 90 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Кардио Медикал ЕООД Макмед ООД Маримпекс-7 ЕООД Медикард ООД Медикеър България ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Неуро ЕООД Ортосинтез - 1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сико-Фарма ООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад ЮСС Медика ООД
Свързани търсения 🔍