Доставчик: НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД

2023-06-22   Периодична доставка на медицински изделия/консумативи за отделение по Съдова хирургия по обособени позиции за... (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия/консумативи, по видове и количества, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Обхватът на поръчката включва: » доставка до склад на Възложителя; » разтоварване на доставеното по дадена заявка количество продукти. Посочените в Приложение № 1 видове и количества продукти са прогнозни. Възложителят има право да променя посочените в Приложение № 1 количества … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2023-06-06   Доставка на специфични медицински консумативи за диагностични и терапевтични електрофизиологични интервенции при... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински консумативи за диагностични и терапевтични електрофизиологични интервенции при УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД
2023-06-05   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 4 /четири/ часа от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-05-26   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи (кардиостимулатори) за Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но не по-дълъг от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Прохелт ЕООД Соломед ЕООД
2023-05-23   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Интермедика Груп ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелткеър С ООД
2023-05-02   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медисофтис ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД ФАРКОН ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2023-04-28   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД
2023-04-26   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД НЕНА МЕДИКА ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2023-03-17   Доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, инвазивни процедури при деца,... (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на мед. изделия - консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, инвазивни процедури при деца, ендоваскуларно лечение и електрофизиология в кардиологията, групирани в 35 броя обос. позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обос. позиции, са посочени в Техническо … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД
2023-03-17   „Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология“ ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка на специфични медицински изделия за инвазивна кардиология. Поръчката е разделена на 40 обособени позиции, подробно описани в Приложение №1-Техническа спецификация от документацията. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните обособени позиции са прогнозни и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят за минимално или максимално общо количество.Място на изпълнение: Аптека на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен” АД, гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1. Срок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Софарма Трейдинг АД
2023-03-16   Доставка на система за измерване на налягане/ФФР базирана на микрокатетърна технология с възможност за измерване на... (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
Предметът на възлагане на настоящата поръчка е: „Доставка на система за измерване на налягане/ФФР базирана на микрокатетърна технология с възможност за измерване на dPR и устройство за атеректомия за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД“ Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: доставка на Медицинската апаратура до “МБАЛ - Хасково” АД с адрес: гр. Хасково, бул. ”Съединение” №49; монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената Медицинска апаратура; обучение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диагностик Имиджинг ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД
2023-03-01   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” Референтен номер на поръчката: 17/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Реф. номер на поръчката: 17/2023. Поръчката включва 826 единици/изделия , които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече единици. Класиране ще се извършва за всяка единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД КАПРЕСТО ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2023-02-10   Доставка на медицински изделия/консумативи за инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на УМБАЛСМ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия, разделена в 10 (десет) обособени позиции. Обособените позицииса подробно посочени в Техническата спецификация. Всеки участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции. Възложителят поставя изискване за комплексност на офертата. Участниците оферират всички продукти, включени в обособената позиция, по която участват. Не се допуска представяне на варианти в офертата. При липса на нов договор със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-11-29   Периодична доставка на специфични медицински изделия и консумативи за електрокардиостимулация и инвазивна... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфични медицински изделия и консумативи за електрокардиостимулация и инвазивна кардиология за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Софарма Трейдинг АД
2022-11-14   Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивна кардиология за възрастни (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 61 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Биотроник България ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-10-28   „Доставка на медицински изделия за нуждите на Инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД по обособени позиции“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на Инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД по обособени позиции“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Булфарма ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Хелткеър С ООД
2022-10-26   Доставка на медицински консумативи за УМБАЛ "Света Анна" – София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медисофтис ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-06-21   Периодична доставка на специфичен урологичен и ендоурологичен консуматив (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфичен урологичен и ендоурологичен консуматив за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев” № 6; МБАЛ – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД КлиниМаг ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД
2022-03-29   Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца... (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 40 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I от одобрената документация за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелт-2000 ЕООД Хелткеър С ООД Химтекс ООД
2022-03-22   Доставка на специфични медицински консумативи за диагностични и терапевтични електрофизиологични интервенции при... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставка на специфични медицински консумативи за диагностични и терапевтични електрофизиологични интервенции при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Интерагро-90 ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД
2022-03-09   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД
2022-03-07   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” Реф. номер на поръчката: 9/2022 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия за неврохирургия" c 746 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-03-07   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2021-10-13   Периодична доставка на ендотрахеални тръби, мед изделия за лапароскопски диагност. процедури и консумативи за... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на ендотрахеални тръби, медицински изделия за лапароскопски диагностични процедури и консумативи за токсикохимични анализи по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Ел Дора ООД Ендофлекс ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Парамедика ООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелт-2000 ЕООД
Свързани търсения 🔍