Доставчик: Кардио Медикал ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Кардио Медикал ЕООД

2023-07-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиохирургия (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиохирургия, групирани в 60 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I на одобрената документация за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I на одобрената документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Прохелт ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Фарма Проджект ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2023-07-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия, групирани в 50 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Новимед Кардио ЕООД
2023-06-01   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 4 /четири/ часа от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Кардио Медикал ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-05-23   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” - ЧАСТ 2 (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата на отделения и клиники при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските консумативи и изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД СИКО - ФАРМА ЕООД
2023-05-23   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Интермедика Груп ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелткеър С ООД
2023-05-10   "Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
"Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия" разделена на 19 обособени позиции и включени в тях номенклатурни единици, подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Глобал Медикал ООД Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД
2023-03-21   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия II” Референтен номер на поръчката: 18/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия II” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Реф. номер на поръчката: 18/2023. Поръчката включва 23 единици/изделия , които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече единици. Класиране ще се извършва за всяка единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кардио Медикал ЕООД
2022-11-04   Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за ендоваскуларно лечение, групирани в 28 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Кардио Медикал ЕООД Медисофтис ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-09-12   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиника „Неврохирургия” към МБАЛ „Света Анна-Варна”АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Процедурата има за цел осигуряване на доставки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Неврохирургия”, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. Срокът на договорите за доставка е 24 / двадесет и четири / месеца, считано от датата на подписването им. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Кардио Медикал ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-06-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за съдова хирургия, групирани в 48 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД Макс Медикъл България ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД
2022-06-21   Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиохирургия (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за кардиохирургия, групирани в 56 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за участие в процедурата, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II. от раздел І на документацията за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Кардио Медикал ЕООД ЛК - СЪРДЖИКЪЛ ООД Макс Медикъл България ЕООД Медикард ООД Медимекс-П ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Фарма Проджект ЕООД Хелт-2000 ЕООД
2022-05-25   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”,... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА АННА-ВАРНА АД)
Обществената поръчка има за цел : осигуряване на доставки на медицински изделия за нуждите на Клиники „Урология” , „Коремна хирургия”, Отделения „ УНГ”, „Съдова хирургия” и „Гастроентерология”, включващи всички разходи за изпълнение на доставката , мита, данъци, такси, транспортни разходи , трудови разходи за дейностите по изпълнение на поръчката. ОП „УНГ“ и „Гастроентерология“ може да се участва за всяка номенклатура поотделно. ОП „Съдова хирургия“ може да се участва за всяка номенклатура поотделно, с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БЕСТ МЕДИКАЛ КЕЪР ООД Биомедика България ЕООД ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Уелкеър ЕООД
2022-03-28   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 4 часа от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Кардио Медикал ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-03-25   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 4 часа от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД
2022-03-25   „Доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на общоболнични медицински консумативи за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски” ЕАД - Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на настоящата документация. Обект на поръчката е доставката на стоки /медицински консумативи/, съгласно Приложение №1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 112 /сто и дванадесет/ номенклатурни единици, с включени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АМЕТ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Вега Медикал ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД Ендофлекс ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-03-09   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, но … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД
2022-03-07   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за неврохирургия” Реф. номер на поръчката: 9/2022 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицински изделия за неврохирургия” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия за неврохирургия" c 746 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за всяка … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД КАПРЕСТО ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД ЮСС Медика ООД
2022-02-11   „Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за лечението на пациентите на МБАЛ "Д-р Иван Селимински -... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Д-р Ив. Селимински-Сливен" АД, обособени в 19 обособени позиции, подробно описани в техническа спецификация.За ОП, съдържащи номенклатурни редове е задължително условието за комплектност на предложението по обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата ОП.Обща прог. ст-ст на поръчката: 2 196 403,60 лв. без ДДС. На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП №№ 15, 16, 17, 18 и 19 ще бъдат възложени по реда на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Кардио Медикал ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД
2021-12-10   Периодична доставка на лабораторни, специфични трансфузионни и общи медицински изделия и консумативи по обособени... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на лабораторни, специфични трансфузионни и общи медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Елта 90М ООД Кардио Медикал ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2021-10-15   Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за ендоваскуларно лечение, групирани в 25 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение №1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медисофтис ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-10-13   Периодична доставка на ендотрахеални тръби, мед изделия за лапароскопски диагност. процедури и консумативи за... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на ендотрахеални тръби, медицински изделия за лапароскопски диагностични процедури и консумативи за токсикохимични анализи по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Ел Дора ООД Ендофлекс ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Парамедика ООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелт-2000 ЕООД
2021-08-13   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ИЗДЕЛИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „УМБАЛ – БУРГАС” АД” – ЧАСТ 3 (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и изделия, необходими за работата по клинични пътеки на отделения при „УМБАЛ – Бургас” АД. Посочените количества са прогнозни и не задължават възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до изпълнителя. Пълното описание на предмета на поръчката и съответно медицинските изделия, включени в обявлението за откриване на процедурата за възлагане … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос-Медика ООД ЕТ МЕБОС - МЕРИ БОСЕВА Кардио Медикал ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД РСР ЕООД Титаника 2008 ЕООД
2021-06-30   Доставка на медицински изделия за ортопедична, неврохирургична и хирургична дейност на „МБАЛ — Добрич“ АД („Многопрофилна болница за активно лечение — Добрич“ АД)
Доставка на медицински изделия за ортопедична, неврохирургична и хирургична дейност на „МБАЛ-Добрич” АД: за ортопедична дейност- 3 обособени позиции- 429 номенклатури; за неврохуриргична дейност - по 4 обособени позици- 62 номенклатури; за хирургична дейност- 2 обособени позиции- 109 номенклатури, подробно описани в техническата спецификация Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2021-06-23   Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечносъдова хирургия и анестезия и... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“ ЕАД)
Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечносъдова хирургия и анестезия и интензивно лечение за нуждите на „УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД с 2 обособени позиции: Обособена позиция №I - Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция № I обхваща 413 /четиристотин и тринадесет/ номенклатури, като някои от номенклатурите се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Гюс ООД Джи-Мед България ЕООД Екос-Медика ООД ЕТ Медимекс - Петрова ЕТ Янка Янкова Георгиева Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Кардио Медикал ЕООД Лион ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2021-05-13   Периодична доставка на медицински изделия за стерилизация, неврохирургия, гастроентерология и реанимационни грижи по... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на различни видове медицински изделия. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ — София — гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3; МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81; МБАЛ — Плевен — гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев“ № 6; МБАЛ — Сливен — гр. Сливен 8800, ул. „Пушкин“ № 2. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Глобал Медикал ООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Софарма Трейдинг АД
2021-05-12   Доставка на медицински изделия — консумативи за съдова хирургия („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия — консумативи за съдова хирургия, групирани в 48 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, от раздел I на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмед 2000 ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медилон ЕООД Медимекс-П ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД
2021-05-11   Доставка на медицински изделия — консумативи за кардиохирургия („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия — консумативи за кардиохирургия, групирани в 52 обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, от раздел I на документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медимекс-П ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Фарма Проджект ЕООД
2021-04-29   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ – София“... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД (част втора) по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, но не по-дълъг от 2 часа от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Неуро ЕООД
2020-12-29   Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медикард ООД Медисофтис ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2020-06-11   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА СПЕЦИФИЧНИ МЕДИЦИНСКИ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Предлаганите от участниците медицински консумативи трябва да отговарят на изискванията разписани в Техническата спецификация, на БДС, както и на международните стандарти и Закона за медицинските изделия. Да са придружени със сертификат за качество или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя, както и СЕ маркировка или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИКОМЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Дана Медикал ЕООД Екос Медика ООД ЕТ Медимекс – Петрова ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Кардио Медикал ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Про Фармация ЕООД Рей Медикал ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД
2020-06-01   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар Мл” ООД „Ергин“ ЕООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медисофтис” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос Медика ООД Емед Груп ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Новимед Кардио ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Уелкеър ЕООД
2020-04-02   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Неуро ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2020-02-17   Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) по 157 броя обособени позиции, подробно описани в техническа спецификация, представляваща част от одобрената от възложителя документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Интерагро-90“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос Медика ООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медимекс-П ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД Уелкеър ЕООД Фарма Проджект ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Юнимедика ЕООД
2019-12-17   Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД („МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД)
Доставка на медицински изделия, съгласно техническа спецификация, за нуждите на „МБАЛ „Св. Пантелеймон“ — Ямбол“ АД по периодични заявки на възложителя. Обществената поръчка е разделена на 19 обособени позиции, като за обособени позиции от 3, 7, 15, 16, 17, 18 и 19 се участва за цялата обособена позиция. Участник, неподал оферта за някоя от номенклатурните единици в обособената позиция, ще бъде отстранен, а за обособени позиции 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 се участва поотделно за всяка ном. … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Етропал Трейд“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Химтекс“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Вега Медикал ЕООД ДиаХем ООД Екос Медика ЕООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Интергаленика ООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Кентамед ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Кристълклиър ООД Марвена Диагностика ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Новомед ООД Ортомед Трейдинг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-08-16   „Доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен)
Процедура по реда на Закона за обществените поръчки за доставка на общоболнични медицински консумативи и консумативи за ангиографски изследвания и съдова хирургия за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги Странски“ ЕАД — Плевен, по смисъла на Закона за медицинските изделия, съгласно техническата спецификация и условията на документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Амет“ ООД „Бикомед“ ООД „Биомедика България“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Гюс“ ООД „Диамед“ ООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Ел Дора“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Ендофлекс“ ЕООД „КА-М Медикъл“ ЕООД „Капамед“ ЕООД „Капресто“ ЕООД „Кардио Медикал“ ЕООД „КлиниМаг“ ООД „Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Медикард“ ЕООД „Медилон“ ЕООД „Новимед Кардио“ ЕООД „РСР“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Софинформпродукт-Грозданов“ ЕООД „Сърджимед“ ЕООД „Фаркол“ АД „Фармтекс Медикъл“ ЕООД „Химтекс“ ООД Агарта - ЦМ ЕООД АМЕТ ООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Гюс ООД Диамед ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос Медика ООД Ел Дора ООД Елпак Лизинг ЕООД Ендофлекс ЕООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД КАПРЕСТО ЕООД КАПРЕСТО“ ЕООД Кардио Медикал ЕООД КлиниМаг ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Маримпекс-7 ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Порт Истанбул ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД СОФИНФОРМПРОДУКТ - ГРОЗДАНОВ ЕООД Сърджимед ЕООД Фаркол АД Фармтекс Медикъл ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Химтекс ООД
2019-07-19   Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Булмед 2000 ЕООД Бългериан Хоспитал Лайн ЕООД Гамидор Бълария ООД Диагносиг Имиджинг ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос Медика ООД Емония Фармтекс България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Макмед ООД Маримпекс -7 ЕООД Медикеър България ЕООД МедиПап Логистикс ЕООД Медихелп ЕООД Невро Коронари Периферал Дивайсис ООД Новимед Кадрио ЕООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Трейд Медикал груп ЕООД Фарматекс Медикъл ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелткеър С
2019-02-21   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Клиника по неврохирургия при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 2 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Оставащият срок … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Булмар МЛ“ ООД Вега Медикал ЕООД вес корект еоод ви енд ди сървисис оод Глобал Медикал ООД Електро Мед България ЕООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Неуро ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД Хелмед България ЕООД
2019-02-05   „Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия и анестезия и... (УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД)
Процедурата обхваща 2 обособени позиции, а именно: 1. Обособена позиция № I — Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за сърдечно-съдова хирургия за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, извършвани по предварителни писмени заявки. Обособена позиция № I обхваща 496 (четиристотин деветдесет и шест) номенклатури, като някои от номенклатурите се състоят от отделни единици; 2. Обособена позиция № II — Доставки на медицински изделия и принадлежности по смисъла на ЗМИ за анестезия и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Гюс“ ООД Агарта ЦМ ЕООД Бикомед ООД Биомедика България ЕООД БМС ЕВРОПА ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЖИ МЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД Диамед ООД Екомет 90 ЕООД Екос Медика ООД ЕЛПАК ЛИЗИНГ EOOD ЕТ Янка Янкова Георгиева Интерагро 90 ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД МЕДИМЕКС ПЕТРОВА ЕТ Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2019-01-15   „Периодична доставка на медицински изделия за стерилизация, неврохирургия, гастроентерология, реанимационни грижи по... (Военномедицинска академия)
Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81, — МБАЛ — Плевен — гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев“ № 6. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Ай Ви Ди България“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Кардио Медикал“ ЕООД „Медилем“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД МЕДИЛЕМ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2018-12-21   Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за сърдечносъдова хирургия, клапно, съдово протезиране и ЕКК) Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта — ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал” ЕООД; „Дъчмед Интернешанъл” ЕООД; „Екос-Медика” ООД „Интерагро-90” ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Инфомед ООД Кардио Медикал ЕООД Макс Медикъл България ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медимекс - П ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД Уелкеър ЕООД Фарма Проджект ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД Хелт 2000 ЕООД Юнимедика ЕООД
2018-10-05   „Периодична доставка на специфични медицински изделия по обособени позиции“ (Военномедицинска академия)
Доставка на различни видове медицински изделия по обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81, — МБАЛ — Плевен — гр. Плевен 5800, ул. „Георги Кочев“ № 6. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Грин БГ ООД Ел — Дора ЕООД Кардио Медикал ЕООД Маримпекс 7 ЕООД Мерк България ЕАД ЮСС Медика ООД
2018-09-27   „Доставка на медицински изделия: неспецифичен консуматив, шевен материал, консумативи за нуждите на дейностите по... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Предметът на обществената поръчка е: „Доставка на медицински изделия: неспецифичен консуматив, шевен материал, консумативи за нуждите на дейностите по анестезиология, образна диагностика, урология, офталмология, съдова хирургия и дезинфектанти“ за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в УМБАЛ „Канев“ АД, по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Елпак Трейдинг“ ЕООД „Ендофлекс“ ЕООД „Живас“ ООД „Инвар“ ЕООД „Инфомед“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „КА-М Медикъл“ ЕООД „Кардио Медикал“ ЕООД „Медилон“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Медконсултинг“ ЕООД „Новимед Кардио“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хигиенно-Медицинска Индустрия“ ЕООД Агарта- ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Елпак Трейдинг ЕООД Ендофлекс ЕООД Инвар ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медилон ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ЕООД
2018-07-31   Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от 3 години (УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка се разделя на 171 (сто седемдесет и една) обособени позиции, подробно описани в таблица 1 към документацията. Обособени позиции с номера от 122 до 171 вкл. включват в себе си отделни номенклатурни единици, представляващи обособени групи. Участието за всички номенклатурни единици, включени в групата, е задължително.Оценката ще се формира комплексно — на база сумата от стойностите на всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай че участник не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диамед“ ООД „Марвена Диагностика“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Биомедика България ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вакпак Медикал ООД Г и Т ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елта 90М ООД Интерагро 90 ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД КлиниМаг ООД Марвена Диагностика ООД МАРКОН ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медилаб ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Омнимед ООД Ортосинтез - 1 ЕООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД Прохелт ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Диагностика ООД Тъчмед ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2018-07-27   Доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на Инвазивна кардиология в УМБАЛ „Проф. д-р... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД)
Обхват на поръчката: Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология. Обособени позиции: обществената поръчка се разделя на 2 обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация — Приложение № 1 към настоящата документация. Обособена позиция № 1 включва номенклатури с номера от № 1 до № 12, обособена позиция № 2 — номенклатури с номера от № 13 до № 19. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Вега Медикал ЕООД Кардио Медикал ЕООД Куантум Медикъл ООД Мармит Юнайтед ЕООД
2018-03-09   Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 години (МБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя за период от три години и съдържа 197 обособени позиции, подробно описани в Таблица 2 към документацията. Под обособена позиция в процедурата се разбира всяка обособена група, означена с „1“, „2“,„3“ и т.н. до „197“ включително. Участието за всички от съдържащите се в съответната група (обособена позиция) номенклатурни единици е задължително, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Интерагро-90“ ЕООД „Макмед“ ООД „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД „Неуро“ ЕООД „Прохелт“ ЕООД „Титаника 2008“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод Гамидор България ООД Девимед ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Електромед Мед България ЕООД Интерагро 90 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Кардио Медикал ЕООД Макмед ООД Маримпекс-7 ЕООД Медикард ООД Медикеър България ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Неуро ЕООД Ортосинтез - 1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сико-Фарма ООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад ЮСС Медика ООД
2018-01-16   Доставка на медицински изделия — консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД (УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 24 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Булмар Мл” ООД „Диамед“ ООД „ЕРГИН” ЕООД „Ка-М Медикъл” ЕООД „Маркон” ЕООД „Медимаг” ЕООД „Медисофтис” ЕООД „Медицинска Техника Инженеринг” ООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Сърджимед” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Алекс 01 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Апекс Медика ООД БМС-Европа ЕООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД Вивес Трейд ЕООД Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Макс Медикъл България ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медикалпарк ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Минерва Медика ООД Мултимед-5 ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Титаника 2008 ЕООД Търговска лига НАЦ” АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД Язон трейд ЕООД
2017-06-15   Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) (Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология). Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медихелп“ ЕООД Алекс 01 ЕООД Апекс Медика ООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Гамидор България ООД Диагностик Имиджинг ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Интерагро- 90 ЕООД Кардио Медикал ЕООД Макмед ООД Маримпекс-7 ЕООД Медикеър България ЕООД Медимаг ЕООД Медимекс- П ЕООД МедиПап Логистикс ЕООД Невро Коронари Периферал Дивайсис ООД Нове медикъл трейд ООД Новимед Кардио ЕООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД Прохелп ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Хелмед България ЕООД
2017-02-15   „Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД“ (МБАЛ „Света Анна-Варна“ АД)
По време на изпълнение на договора, ще бъдат извършвани доставки на медицински изделия /за нуждите на Клиники „Ортопедия и травматология“, „Урология“ и „Коремна хирургия“ и Отделения „УНГ“ и „Съдова хирургия“/ , подробно описани в техническата спецификация и публикувани в Профил на купувача. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Акцент Медика“ ООД „Тотал мед“ ООД Айф Фарма ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД Вега Медикал ЕООД Девимед ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Ел Дора ЕООД ИМПЛАНТ ТРЕЙДИНГ ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Медимаг ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД РСР ЕООД СИКО-ФАРМА ЕООД Сити Трейд Корпорейшън ЕООД Титаника 2008 ЕООД топ хоспитал сървис ад Фаркол АД Хелмед България ЕООД Юнивърсити Медикал Рисърч ООД ЮСС Медика ООД
Свързани търсения 🔍