Доставчик: Медитех ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Медитех ООД

2023-07-10   ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е ”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД” разделена на 4 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, мярка, технически изисквания и съответното количество в Техническата спецификация. Обществената поръчка обхваща доставка, монтаж, пускане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционна поддръжка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Алнед Медикал ООД Инфомед ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2023-05-16   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените медицински изделия и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2023-05-09   Доставка на консумативи за дезинфекция и стерилизация (Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка включва периодични доставки на консумативи за дезинфекция и стерилизация (консумативи) за нуждите на “СБАЛАГ - Майчин дом” ЕАД, за 24 месеца, по две обособени позиции, разпределени в групи и номенклатури, подробно описани в приложените технически спецификации. Консумативите са разпределени по групи с оглед на предназначението им и са подробно описани в приложените технически спецификации по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер и с подробно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Живас ООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД СТЕРИСМАРТ ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-13   Доставка на консумативи за централна стерилизация (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на консумативи за централна стерилизация, групирани в 19 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от одобрената документация за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от одобрената документация за участие. Поради прогнозния … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД
2022-12-12   Периодична доставка и монтаж на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции, (Военномедицинска академия)
Периодична доставка и монтаж на резервни части и абонаментна поддръжка на медицинска апаратура по обособени позиции, като: Услугите по абонаментното техническо обслужване на медицинска апаратура включват: Извършване на задължителна профилактика на медицинските апарати на всеки шест месеца за целия период на договора или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя; Неограничен брой посещения, при повикване за диагностициране на повреда/и на медицинските апарати; Ежемесечни проверки … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Медитех ООД Равнако ООД
2022-10-04   Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на медицинска апаратура по обособени позиции, отнася се за: Обособена позиция №1 - Видеоендоскопска система за горна и долна ендоскопия Обособена позиция №2 - Видеобронхоскопска система Обособена позиция №3 – Видеодуоденоскоп Обособена позиция №4 – Фармацевтичен хладилник Обособена позиция №5 - Ултразвуков ехоендоскоп с конвексен трансдюсер Обособена позиция №6 – Офталмологичен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Бикомед ООД Елта 90М ООД Инфомед ЕООД Медитех ООД Тримед медикал ООД
2022-08-10   „Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции – 1 част“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции – 1 част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В обособените … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛДЕНА ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Химтекс ООД
2022-08-02   ”Периодична доставка на медицински консумативи по приложена спецификация за нуждите на „МБАЛ – Асеновград” ЕООД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - АСЕНОВГРАД ЕООД)
Обект на настоящата обществена поръчка е доставка на стоки по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. Периодичните доставки на медицински консумативи се извършват по предварителни писмени заявки с цел осигуряване на лечебния процес в „ МБАЛ- Асеновград” ЕООД. Медицинските консумативи, предмет на настоящата поръчка, са подробно посочени по номенклатурни единици, групирани по видове, представени като наименование на изделието и технически характеристики, мярка и приблизително … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД ВТ - Трейд ЕООД Г и Т ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медитех ООД САТИКА ЕООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-07-01   Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на «Комплексен онкологичен център – Пловдив» ЕООД (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за нуждите на «Комплексен онкологичен център – Пловдив» ЕООД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез Приложение № 2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената в него прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Мегамед България ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2022-05-20   „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2022-2024г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛУМЕД ООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Марвена Диагностика ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Хелткеър С ООД
2022-04-19   Периодична доставка на хирургичен шевен материал и херниални платна по обособени позиции за нуждите на ВМА и... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на хирургичен шевен материал и херниални платна по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. „Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медитех ООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД
2022-04-11   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД (КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД)
Поръчката съдържа 13 об. позиции, съгласно Техн. спецификация. Об. позиции от № 1 до № 10 вкл. ще бъдат възложени с настоящата поръчка. Об. позиции № 11, 12 и 13 ще ДДС ще бъдат възложени по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, съгл. чл. 21, ал. 6 от ЗОП. Всяка об. позиция включва ном. единици. По отношение на об. позиции № 1 и № 2 участниците могат да подават оферти за една, няколко или всички ном. единици, включени в тях. Оценката ще се извършва за всяка ном. единица. По отношение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-02-28   Доставка на медицински консумативи и превързочни материали (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената техническа спецификация, с цел избор на доставчик на посочените номенклатури и сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2022-02-14   Доставка на консумативи за централна стерилизация (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на консумативи за централна стерилизация, групирани в 18 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I от одобрената документация за участие, представляващо неразделна част от нея. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не представляват … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА-2 ООД
2021-12-23   „Доставка на дезинфектанти и миещи препарати и консумативи за централна стерилизация за нуждите на „УМБАЛ - Д-р... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Обектът на обществената поръчка, включва 2 (две) обособени позиции с включени номенклатурни и подноменклатурни единици, видни в Техническа спецификация – Приложение № 1 към настоящата документация: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I – „Дезинфектанти и миещи препарати“ с включени 78 номенклатурни единици. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II – „Консумативи за централна стерилизация“ с включени 34 номенклатурни единици. За номенклатурни единици, които съдържат подноменклатурни единици, се изисква участниците да оферират пълната гама … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Вега Медикал ЕООД ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЕООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ ООД
2021-12-10   Периодична доставка на лабораторни, специфични трансфузионни и общи медицински изделия и консумативи по обособени... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на лабораторни, специфични трансфузионни и общи медицински изделия и консумативи по обособени позиции за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски” № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул.”Христо Смирненски” № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев” № 81; МБАЛ – Плевен – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Елта 90М ООД Кардио Медикал ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД
2021-11-03   „ПЕРИОДИЧНО ПОВТАРЯЩИ СЕ ДОСТАВКИ НА ШЕВЕН И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ” ЗА НУЖДИТЕ НА „УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ” ЕАД ЗА СРОК ОТ... (Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на шевен и превързочен материал, съгласно приложената Техническа спецификация (Приложение № 1), с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни условия за „УСБАЛ по Онкология” ЕАД по 81 номенклатурни единици. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Екос-Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Медикард ООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД СЪРДЖИМЕД ООД Хелмед България ЕООД
2021-09-08   Доставка на симулатори за практическо обучение на студенти, софтуерно и хардуерно надграждане на налични... (Медицински университет - Пловдив)
Настоящата поръчка включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на симулатори за практическо обучение на студенти, софтуерно и хардуерно надграждане на налични симулационни системи за нуждите на Медицински Симулационен Тренировъчен Център към Медицински университет – Пловдив, разделена на четири обособени позиции, както следва: ОП № 1 „Сет от 3 модула (софтуер и хардуер) за надграждане на наличните ангиографски и ултразвукови симулатори на 3D Systems (Simbionix)“; ОП № 2 „Високореалистични манекени … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДЗЗД КОНСОРЦИУМ "СИМБИОМЕД" Екос-Медика ООД Медитех ООД
2021-08-26   Доставка на микуличи, компреси и консумативи за централна стерилизация (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Предметът на обществената поръчка e доставката на микуличи, компреси и консумативи за централна стерилизация за нуждите на МБАЛ „НКБ” ЕАД, групирани в 18 обособени позици, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация - т.ІІ от раздел І на документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Количества: Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екомет-90 ЕООД Истлинк България ООД Медитех ООД Хелмед България ЕООД
2021-07-06   Периодична доставка на медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ — Асеновград“ ЕООД („Многопрофилна болница за активно лечение — Асеновград“ ЕООД)
Поръчката обхваща доставка на медицинските консумативи — общо 278 номенклатурни единици, посочени по вид и количество в техническа спецификация (приложение № 1), както следва: — общи консумативи — 140 номенклатурни единици (лист 1 № 1—140), — консумативи за хемозиализа — 19 номенклатурни единици (лист 2 № 141—159), — хирургичен шевен материал — 104 номенклатурни единици (лист 3 № 160—264), — рентгенови консумативи — 3 номенклатурни единици (лист 4 № 265—267), — диализни разтвори — 10 номенклатурни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Вега Медикал ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Етропал Трейд ООД Интергаленика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медитех ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2020-06-11   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА СПЕЦИФИЧНИ МЕДИЦИНСКИ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Предлаганите от участниците медицински консумативи трябва да отговарят на изискванията разписани в Техническата спецификация, на БДС, както и на международните стандарти и Закона за медицинските изделия. Да са придружени със сертификат за качество или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя, както и СЕ маркировка или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИКОМЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Дана Медикал ЕООД Екос Медика ООД ЕТ Медимекс – Петрова ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Кардио Медикал ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Про Фармация ЕООД Рей Медикал ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД
2020-05-28   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 36 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айкхорн и Ко“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Интерагро-90 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Марвена ООД Маримпекс-7 ЕООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Про фармация EООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сържимед ЕООД Тинк Танк ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД ЮСС Медика ООД
2020-05-27   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Диамед“ ООД „Ка-М Медикъл” ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Соломед“ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Екос Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медикард ООД Медитех ООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Язон трейд ЕООД
2020-04-06   Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на... („МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД)
Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция. Гаранцията за изпъл. на договора в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума, банкова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД Агарта-ЦМ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2019-12-19   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Гамидор България ООД Джи Ес Евро България ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Лаб Диагностика ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Ортомед Трейдинг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-10-01   Периодична доставка на хирургичен шевен материал и херниални платна за нуждите на ВМА (Военномедицинска академия)
Доставка на шевен материал и херниални платна по обособени позиции за нуждите на ВМА, обособени в 133 (сто тридесет и три) позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, бул. „Св. Г. Софийски“ № 3, — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3, — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № 81, — МБАЛ — Плевен — гр. Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД Б.Браун Медикал ЕООД Екос Медика ООД Ка-М МедикълЕООД Медикард ООД Медитех ООД РСР ЕООД Сърджимед ЕООД
2018-11-09   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Булфарма“ ООД „Вега Медикал“ ЕООД „Електро Мед България“ ЕООД „Интерагро-90“ ЕООД „Ка-М Медикал“ ЕООД „Контакт Медикъл Интернешънъл“ ООД „Микрон Медикъл“ ООД „Новимед Кардио“ ЕООД „Ортосинтез-1“ ЕООД „Про Фармация“ ЕООД „Соломед“ ЕООД „Титаника 2008“ ЕООД „Хелмед България“ ЕООД „Язон Трейд“ ЕООД Екос Медика ООД Ергин ЕООД Медикард ООД Медитех ООД Неуро ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2018-07-31   Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от 3 години (УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка се разделя на 171 (сто седемдесет и една) обособени позиции, подробно описани в таблица 1 към документацията. Обособени позиции с номера от 122 до 171 вкл. включват в себе си отделни номенклатурни единици, представляващи обособени групи. Участието за всички номенклатурни единици, включени в групата, е задължително.Оценката ще се формира комплексно — на база сумата от стойностите на всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай че участник не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диамед“ ООД „Марвена Диагностика“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Биомедика България ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вакпак Медикал ООД Г и Т ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елта 90М ООД Интерагро 90 ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД КлиниМаг ООД Марвена Диагностика ООД МАРКОН ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медилаб ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Омнимед ООД Ортосинтез - 1 ЕООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД Прохелт ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Диагностика ООД Тъчмед ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2018-07-17   „Периодично повтарящи се доставки на шевен и превързочен материал“ за нуждите на „УСБАЛ по онкология“ ЕАД за срок от... („Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на шевен и превързочен материал, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по онкология“ ЕАД условия по 97 обособени позиции (ОП). Всички обособени позиции от Техническата спецификация, с изключение на ОП № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,17,21,28,29,31,34,35,36,37,38,39,44,45,46,47,48,49,50,51,54,55,56,69,73,83,85,87,88,94, са разделени на подпозиции … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Екос Медика“ ООД „КА-М Медикъл“ ЕООД „Медитех“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД „Сърджимед“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Екос Медика ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД
2018-01-16   Доставка на медицински изделия — консумативи за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД (УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 24 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при прогнозен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бикомед“ ООД „Булмар Мл” ООД „Диамед“ ООД „ЕРГИН” ЕООД „Ка-М Медикъл” ЕООД „Маркон” ЕООД „Медимаг” ЕООД „Медисофтис” ЕООД „Медицинска Техника Инженеринг” ООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Сърджимед” ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Айкхорн и Ко ЕООД Алекс 01 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Апекс Медика ООД БМС-Европа ЕООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД Вивес Трейд ЕООД Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Макс Медикъл България ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медикалпарк ЕООД Медикард ООД Медилон ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Минерва Медика ООД Мултимед-5 ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД ОРТОСИНТЕЗ-1 ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Сентилион ООД СИКО-ФАРМА ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Титаника 2008 ЕООД Търговска лига НАЦ” АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД Язон трейд ЕООД
2017-11-15   „Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД по периодични заявки” (МБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД)
Поръчката е за периодично повтарящи се доставки на медицински изделия и консумативи за нуждите наМБАЛ „Св. Иван Рилски“ — Разград АД – Възложител. Видовете медицински изделия са подробно посочени в техническата спецификация (приложение № 2 — Техническа спецификация), което е неразделна част от настоящата документация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта - ЦМ ЕООД Агарта — ЦМ ЕООД АЙФ ФАРМА ООД Аквахим АД Б. Браун Медикал ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Вакпак Медикал ООД Вега Медикал ЕООД ГиТ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екос Медика ООД Електро мед България ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД МАРКОН ЕООД Медилон ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Тъчмед ЕООД ЮСС Медика ООД
Свързани търсения 🔍