Доставчик: Медисофтис ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Медисофтис ЕООД

2023-07-19   "Доставка на мед. конс. за нуждите на дейностите по интензивно лечение, образна диагностика, функц. диагностика,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
"Доставка на медицински консумативи за нуждите на дейностите по интензивно лечение, образна диагностика, функционална диагностика, офталмология, специализиран хирургичен и ендоскопски консуматив и медицински шевен материал" разделена на 27 обособени позиции и включени в тях номенклатурни единици, подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Медконсултинг ЕООД РСР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД Софарма Трейдинг АД Уелкеър ЕООД
2023-05-02   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медисофтис ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД ФАРКОН ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2022-11-04   Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за ендоваскуларно лечение, групирани в 28 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Кардио Медикал ЕООД Медисофтис ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-10-26   Доставка на медицински консумативи за УМБАЛ "Света Анна" – София АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА АННА" СОФИЯ АД)
Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за УМБАЛ "Света Анна" - София АД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от нейното възлагане при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. Процедурата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медисофтис ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД
2022-06-29   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Диагонал ООД Диамед ООД Дрегер Медикал България ЕООД Елта 90М ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД КлиниМаг ЕООД Медикард ООД МЕДИЛЕМ ЕООД Медисофтис ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Парамедика ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД С & Т България ЕООД СОФМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД Топ-Диагностика ООД ФЕРОМЕД 97 ЕООД
2022-05-27   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково” АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка са включени специфични медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Количествата на продуктите (специфичните медицински изделия и консумативи), посочени в Приложение № 1 към Техническата спецификация са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медисофтис ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2022-05-19   "Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия, за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна“ ЕООД, по три... (СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ-ВАРНА ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от Възложителя на: медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал и общ медицински консуматив, по три обособени позиции. В 3 броя Технически спецификации (Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3), във формат Excel са посочени наименование, технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от номенклатурите, по трите обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Ергин ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Уелкеър ЕООД Юнимедика ЕООД
2022-04-07   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛББ "Света София" ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ "СВ. СОФИЯ" ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД Бикомед ООД ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Диахим ЕАД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилаб-С ООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2022-04-05   “Периодични доставки на медицински изделия и консумативи за лечението на пациентите на „МБАЛ Д-р Иван Селимински-... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи обособени в 37 ОП.Прог. с-ст на обществената поръчка за 24 месеца - 1 180 116,15 лв. без вкл. ДДС. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП №№ 32, 33, 34, 35, 36 и 37 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП.Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителите могат да възлагат ОП по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464.00 лв. за доставки и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД ГРИН БГ ЕООД Истлинк България ООД Медисофтис ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Химтекс ООД
2021-10-15   Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за ендоваскуларно лечение, групирани в 25 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение №1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медисофтис ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-10-07   „Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Техническата спецификация се състои от 5 (пет) обособени позиции. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Медисофтис ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2021-09-30   Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Спецификацията на медицинските изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика е разделена на 231 номенклатурни единици, разпределени в 7 (седем) обособени позиции. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособените позиции. Всяка обособена позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да се участва поотделно за всяка една от тях. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медисофтис ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Трейд Медикъл груп ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-06-18   „Доставка на медицински изделия и консумативи по тридесет и две обособени позиции за нуждите на Университетска Първа... (Университетска Първа Многопрофилна Болница за Активно Лечение – София „св. Йоан Кръстител” ЕАД)
„Доставка на медицински изделия и консумативи по тридесет и две обособени позиции за нуждите на Университетска Първа МБАЛ – София „Св. Йоан Кръстител” ЕАД” Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екомет-90 ЕООД Екос-Медика ООД Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД Ка-М Медикъл ЕООД Капамед ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Лион ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Про Фармация ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД Юнимедика ЕООД
2020-12-29   Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медикард ООД Медисофтис ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2020-10-21   Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 1 („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 1, по 58 броя обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, приложена в документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Биомедика България ЕООД Биотроник България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медисофтис ЕООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2020-06-11   „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА СПЕЦИФИЧНИ МЕДИЦИНСКИ (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Предлаганите от участниците медицински консумативи трябва да отговарят на изискванията разписани в Техническата спецификация, на БДС, както и на международните стандарти и Закона за медицинските изделия. Да са придружени със сертификат за качество или друг еквивалентен сертификат на системи за управление на качеството на производителя, както и СЕ маркировка или декларация за съответствие, за продуктите, за които сертификат за качество е неприложим съгласно Директива 93/42/ЕИО. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БИКОМЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Дана Медикал ЕООД Екос Медика ООД ЕТ Медимекс – Петрова ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Кардио Медикал ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Про Фармация ЕООД Рей Медикал ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД
2020-04-06   Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на... („МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД)
Периодични доставки на медицински изделия и консумативи по 36 (тридесет и шест) обособени позиции за нуждите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция. Гаранцията за изпъл. на договора в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума, банкова … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД Агарта-ЦМ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Рей Медикъл ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД
2019-12-19   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на възложителя. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Бул Био НЦЗПБ“ ЕООД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Гамидор България ООД Джи Ес Евро България ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Лаб Диагностика ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Ортомед Трейдинг ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-11-21   Доставка чрез периодични заявки на медицински изделия за нуждите на "„СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД („СБАЛОЗ „Д-р М. Марков“ — Варна“ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка е доставки чрез периодични заявки от възложителя на медицински изделия, които НЗОК не заплаща, атравматичен шевен материал, общ медицински консуматив, медицински изделия, заплащани от НЗОК извън цената на клиничните пътеки и консумативи за многократна употреба, за нуждите на отделение по лъчелечение, по 5 обособени позиции. В 5 броя технически спецификации (приложение 1, приложение 2, приложение 3, приложение 4 и приложение 5) във формат Excel са посочени наименование, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Софарма Трейдинг“ АД Аквахим АД Б.Браун Медикал ЕООД Екофарм ЕООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД
2019-11-13   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология... („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Предметът на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Маримпекс-7“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Интерагро 90 ЕООД Медисофтис ЕООД Невро Коронари Периферал Дивайсис ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД Юнимедика ЕООД
2019-10-29   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „МБАЛББ „Света София“ ЕАД („Многопрофилна болница за активно лечение по белодробни болести „Света София“ ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Топ Диагностика“ ООД Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим АД Бикомед ООД Гамидор България ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Екос Медика ООД ЕТ Вадиас - Васил Димитров Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Лион ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикард ООД Медиклим ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД МТИ ООД Оптим Ко ООД Ридаком ЕООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-07-09   Доставка на медицински консумативи за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на процедурата е доставката на медицински консумативи за „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 (тридесет и шест) месеца от възлагане на обществената поръчка при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 4 часа от получаване на писмена заявка от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Вега Медикал“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Истлинк България ООД Капамед ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Хелмед България ЕООД Юнимедика ЕООД
2019-02-21   „Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на... („Многопрофилна областна болница за активно лечение „Д-р Стефан Черкезов“ АД)
Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на „МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД — гр. Велико Търново за срок от 24 месеца по общо 289 номенклатурни единици, разделени в 23 (двадесет и три) обособени групи. Номенклатурните единици, включени в обособените групи, са подробно описани в техническата спецификация от документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта - ЦМ” ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медисофтис ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД
2018-11-28   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология... („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Предметът на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към Клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Маримпекс-7“ ЕООД „Новимед Кардио“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос Медика ООД Емония Фарматех ЕООД Инфомед ЕООД Макмед ООД Медисофтис ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД
2018-07-30   Периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на УСБАЛО ЕАД за срок от 12 месеца („Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив съгласно приложената техническа спецификация с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по онкология” ЕАД условия по 216 обособени позиции. Прогнозните количества са посочени в отделни обособени позиции в техническата спецификация (Приложение № 1), която е неразделна част от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Диамед“ ООД „Етропал Трейд“ ООД „Инфомед“ ЕООД „Медилон“ ЕООД „Медисофтис“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Соломед“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Сърджимед“ ЕООД „Фьоникс фарма“ ЕООД „Юнимедика“ ЕООД Б.Браун Медикал ЕООД Диамед ООД Етропал Трейд ООД Инфомед ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Парамедика ООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сърджимед ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Юнимедика ЕООД
2018-03-09   Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 години (МБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя за период от три години и съдържа 197 обособени позиции, подробно описани в Таблица 2 към документацията. Под обособена позиция в процедурата се разбира всяка обособена група, означена с „1“, „2“,„3“ и т.н. до „197“ включително. Участието за всички от съдържащите се в съответната група (обособена позиция) номенклатурни единици е задължително, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Интерагро-90“ ЕООД „Макмед“ ООД „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД „Неуро“ ЕООД „Прохелт“ ЕООД „Титаника 2008“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод Гамидор България ООД Девимед ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Електромед Мед България ЕООД Интерагро 90 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Кардио Медикал ЕООД Макмед ООД Маримпекс-7 ЕООД Медикард ООД Медикеър България ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Неуро ЕООД Ортосинтез - 1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сико-Фарма ООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад ЮСС Медика ООД
2017-06-23   „Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово“ (Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово“ разделена в 137 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ?? ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Софарма Трейдинг“ АД Агарата ЦМ ООД Б.Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Вакпак Медикал ООД Вега Медикал ООД Грин БГ ООД Диагностик Имиджинг ООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Екомет 90 ЕООД Екос Медика ООД Етропал Трейд ООД Истлинк България ЕООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт -Грозданов Фрезениус медикъл кеър България ЕООД ФЬОНИКС ФАРМА ЕООД Химтекс ООД
2016-09-29   Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в „СБАЛББ Света София“ ЕАД („Специализирана Болница за Активно Лечение по Белодробни Болести Света София“ ЕАД)
Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви, стъклария и пластмаси, разделени в 43 обособени позиции, с подробно описани артикули по видове и количество в документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АВЛ София ЕООД Агарта ЦМ ЕООД Аквахим АД Арко Компани ЕООД Бикомед ООД БЛАГИ ООД Бул био НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Грин БГ ООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Екомет 90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ ВАДИАС — ВАСИЛ АСПАРУХОВ Инфомед ЕООД ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД МАРВЕНА ДИАГНОСИТКА ООД Медикард ООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Мерк България ЕАД Омнимед ЕООД Ридаком ЕООД Соломед ООД Софарма Трейдинг АД Топ Диагностика ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2016-08-31   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология... (УМБАЛ „Света Анна — София“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Катетeризационна лаборатория към Клиника по кардиология по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от подписване на договор при периодично извършващи се заявки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни дни, не по-голям от 3 календарни дни от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта — ЦМ ЕООД Алекс 01 ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Интерагро — 90 ЕООД Инфомед ЕООД Макмед ООД Маримпекс — 7 ЕООД Маримпекс-7 ЕООД Медимаг ЕООД Медисофтис ЕООД Невро Коронари Периферал Дивайсис ООД Новимед ЕООД Прохелт ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД
Свързани търсения 🔍