Доставчик: Молекюлар Солушънс България ЕООД

13 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Молекюлар Солушънс България ЕООД

2023-09-07   Пълна сервизна поддръжка на дигитален графично - скопичен рентгенов апарат с дистанционно управляема маса и... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за предоставяне на услуги по извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване, ремонт и при необходимост, смяна на резервни части за притежаваната от Възложителя медицинска апаратура - дигитален графично - скопичен рентгенов апарат с дистанционно управляема маса и допълнителен вертикален статив, модел „Xantara”, производство на „Apelem“, Франция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Молекюлар Солушънс България ЕООД
2023-05-16   Доставка на медицинска апаратура и оборудване за Операционен блок (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШУМЕН АД)
Предмет на обществената поръчка: „Доставка на медицинска апаратура и оборудване за „Операционен блок“ на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 628 995,00 лв. (един милион шестстотин двадесет и осем хиляди деветстотин деветдесет и пет лева лева) без ДДС. Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на определения от възложителя бюджет.Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по Техническата спецификация – … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Молекюлар Солушънс България ЕООД
2023-05-09   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АРЧВЕНЧЪР ПАРТНЪРС ООД Б. Браун Медикал ЕООД Дарис-МС ЕООД Диагонал ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Кардиотех Съпорт ЕООД КлиниМаг ЕООД Медконсултинг ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД Т.Е.А.М. ООД Топ Хоспитал Сървис ЕАД Топ-Диагностика ООД
2023-03-10   Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 към Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за предоставяне на услуги по извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и при необходимост смяна на резервни части за циклотронен комплекс ABT BG-10 към Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия за период от 1 (една) година. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Молекюлар Солушънс България ЕООД
2022-11-03   Пълна сервизна поддръжка на автоматизиран робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo с включени резервни части... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТА МАРИНА ЕАД)
Предметът на поръчката е пълна абонаментна сервизна поддръжка на автоматизиран робот за разтваряне на цитостатици APOTECAchemo (Робот), производство на Loccioni Humancare, за период от 1 (една) година и включва неограничен брой сервизни часове, профилактика, диагностика на повреди, отстраняване на хардуерни и софтуерни повреди, както и подмяна на дефектирали части със съвместими такива. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Молекюлар Солушънс България ЕООД
2022-06-29   Сервизно обслужване на обща медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 (три) години. Възложителят е предвидил извънгаранционното сервизно обслужване на медицинска апаратура да бъде на абонаментно обслужване чрез периодични плащания, а именно на месечни вноски и сервизно обслужване при необходимост, като цената ще се заплаща на база реално отработени и отчетени човеко/часове за отчетния период Детайлната техническа спецификация относима към всяка обособена позиция е … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Диагонал ООД Диамед ООД Дрегер Медикал България ЕООД Елта 90М ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Интер бизнес 91 ЕООД Инфомед ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД КлиниМаг ЕООД Медикард ООД МЕДИЛЕМ ЕООД Медисофтис ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Парамедика ООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД С & Т България ЕООД СОФМЕДИКА БЪЛГАРИЯ ЕООД Топ-Диагностика ООД ФЕРОМЕД 97 ЕООД
2022-05-13   Доставка на генератори на Галий (68Gа) с минимална активност 50mCi за период от 2 (две) години (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА ЕАД)
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за доставка на 2 (два) броя генератор на Галий (68Gа) с минимална активност 50mCi за Модулна радиосинтезна система за продукция на пациенски дози от радиофармацевтици, базирани на Галий 68, производител Scintomics, Германия собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 2 (две) години. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Молекюлар Солушънс България ЕООД
2022-03-16   Сервизно обслужване на циклотронен комплекс ABT BG-10 към Клиника по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в... (Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“ ЕАД)
Предмет на поръчката е избор на изпълнител за предоставяне на услуги по извънгаранционна абонаментна поддръжка, обслужване и при необходимост смяна на резервни части за циклотронен комплекс ABT BG-10. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Молекюлар Солушънс България ЕООД
2021-02-12   Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на на рентгенов апарат С-рамо с ултразвукова система с възможност за... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение — Бургас“ АД)
Доставка, монтаж и гаранционно обслужване на нов (неупотребяван) и не използван за демонстративни цели рентгенов апарат С-рамо с ултразвукова система с възможност за доплерово изследване за нуждите на отделение по ортопедия и травматология при „УМБАЛ — Бургас“ АД с изискуемата съгласно техническа спецификация окомплектовка. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Молекюлар Солушънс България ЕООД
2020-05-11   Извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура за срок от 2 (две) години („УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на поръчката включва извънгаранционна поддръжка на обща медицинска апаратура, собственост на „УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за срок от 2 (две) години (апаратура/апаратурата). Сервизната поддръжка включва: 1. Профилактика — за обособени позиции от № 1 до № 7. 2. Диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на медицинската апаратура. 3. Настройка и калибриране на медицинската апаратура в съответствие с техническите изисквания на производителя на апаратурата. 4. Доставка на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Феромед 97“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Биомедика България ЕООД БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ АД ДАРИС - МС ЕООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД Диамед ООД Екос Медика ООД Емикрон ЕООД ИДСМ ООД Илан медицинска апаратура ООД Интер бизнес 91 ЕООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД КАНБЕРА ПАКАРД-БЪЛГАРИЯ ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД МЕДИКОСЕРВИЗ ООД МЕДИЛЕМ ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД НИДАС СЪРВИЗ ООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД Тримед медикал ООД Тъчмед ЕООД
2018-08-16   Избор на изпълнители за сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за... (УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
В предмета на поръчката се включва извършване на дейности по извънгаранционно, абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя. Дейностите по сервизното обслужване включват: 1.1. Профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на медицинската апаратура. Профилактиката следва да се извършва периодично съгласно изискванията, установени от производителя на медицинската апаратура, но не по-малко от 2 пъти годишно. 1.2. Диагностика и отстраняване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Джи и Хелткеър България EООД Диагонал ООД Дрегер Медикал България EООД Кардиотех Съпорт ЕООД Молекюлар Солушънс България ЕООД С&Т България ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2018-07-31   Периодични доставки на лабораторни реактиви, тестове, химикали и медицински консумативи за период от 3 години (УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка се разделя на 171 (сто седемдесет и една) обособени позиции, подробно описани в таблица 1 към документацията. Обособени позиции с номера от 122 до 171 вкл. включват в себе си отделни номенклатурни единици, представляващи обособени групи. Участието за всички номенклатурни единици, включени в групата, е задължително.Оценката ще се формира комплексно — на база сумата от стойностите на всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. В случай че участник не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Диамед“ ООД „Марвена Диагностика“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Ай Ви Ди България ООД Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ООД Бикомед ООД Биомедика България ЕООД Булмед 2000 ЕООД Вакпак Медикал ООД Г и Т ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елта 90М ООД Интерагро 90 ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД КлиниМаг ООД Марвена Диагностика ООД МАРКОН ЕООД МЕДИКАЛ ЕООД Медилаб ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Омнимед ООД Ортосинтез - 1 ЕООД Парамедика ООД Перфект Медика ООД Прохелт ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ Диагностика ООД Тъчмед ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД ЮСС Медика ООД
2018-03-09   Периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от 3 години (МБАЛ „Света Марина“ ЕАД)
Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя за период от три години и съдържа 197 обособени позиции, подробно описани в Таблица 2 към документацията. Под обособена позиция в процедурата се разбира всяка обособена група, означена с „1“, „2“,„3“ и т.н. до „197“ включително. Участието за всички от съдържащите се в съответната група (обособена позиция) номенклатурни единици е задължително, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Интерагро-90“ ЕООД „Макмед“ ООД „Молекюлар Солушънс България“ ЕООД „Неуро“ ЕООД „Прохелт“ ЕООД „Титаника 2008“ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД ви енд ди сървисис оод Гамидор България ООД Девимед ООД Джи Ес Евро България ЕООД Екос Медика ООД Електромед Мед България ЕООД Интерагро 90 ЕООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Кардио Медикал ЕООД Макмед ООД Маримпекс-7 ЕООД Медикард ООД Медикеър България ЕООД Медисофтис ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Молекюлар Солушънс България ЕООД Неуро ЕООД Ортосинтез - 1 ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сико-Фарма ООД Софарма Трейдинг АД топ хоспитал сървис ад ЮСС Медика ООД
Свързани търсения 🔍