Доставчик: Хелткеър С ООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Хелткеър С ООД

2023-08-15   ”Медицински изделия/консумативи за нуждите на Клиника по неврохирургия и Клиника по детска хирургия при „УМБАЛСМ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия. Код на поръчката, съгласно Общ терминологичен речник: 33140000 – Медицински консумативи. Възложителят разделя поръчката на 4 (четири ) обособени позиции Обособени позиции №№ 1÷4 са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД РСР ЕООД Хелткеър С ООД
2023-06-22   Периодична доставка на медицински изделия/консумативи за отделение по Съдова хирургия по обособени позиции за... (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия/консумативи, по видове и количества, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Обхватът на поръчката включва: » доставка до склад на Възложителя; » разтоварване на доставеното по дадена заявка количество продукти. Посочените в Приложение № 1 видове и количества продукти са прогнозни. Възложителят има право да променя посочените в Приложение № 1 количества … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2023-05-23   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Интермедика Груп ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелткеър С ООД
2023-05-22   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОНСУМАТИВИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ И... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за период. доставка на мед. изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология и Клиника по съдова хя в „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович" АД гр. Стара Загора за 24 месеца. Обществената поръчка се разделя на обособени позиции, посочени подробно в техническата спецификация, Приложение № 1 към документация. Участник може да подава оферта за една, няколко или всички пълни обособени позиции. В отделна колона на техническата спецификация, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2023-05-04   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Хелткеър С ООД
2023-05-02   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Медисофтис ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД ФАРКОН ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2023-04-26   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД НЕНА МЕДИКА ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2023-03-21   Открита процедура „Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
Поръчката включва една позиция "Доставка на медицински изделия за инвазивна образна диагностика, интервенционална рентгенология II" c 8 единици/изделия , които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече единици. Класиране ще се извършва за всяка единица. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ви енд ди сървисис оод Хелткеър С ООД
2023-02-10   Доставка на медицински изделия/консумативи за инвазивна кардиология за период от две години за нуждите на УМБАЛСМ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на различни видове медицински изделия, разделена в 10 (десет) обособени позиции. Обособените позицииса подробно посочени в Техническата спецификация. Всеки участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции. Възложителят поставя изискване за комплексност на офертата. Участниците оферират всички продукти, включени в обособената позиция, по която участват. Не се допуска представяне на варианти в офертата. При липса на нов договор със … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-11-14   Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивна кардиология за възрастни (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 61 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Биотроник България ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-11-04   Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивни процедури при деца (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивни процедури при деца, групирани в 31 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД НЕНА МЕДИКА ЕООД Новимед Кардио ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-11-04   Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за ендоваскуларно лечение, групирани в 28 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Кардио Медикал ЕООД Медисофтис ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-10-28   „Доставка на медицински изделия за нуждите на Инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД по обособени позиции“ (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на Инвазивна кардиология в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД по обособени позиции“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Булфарма ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Хелткеър С ООД
2022-10-18   “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи” (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на обществената поръчка е “Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи” и включва 24 обособени позиции. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка. Място за изпълнение на поръчката е МБАЛ „Лозенец“ ЕАД, с административен адрес – гр. София 1407, ул. „Козяк“ № 1. Обхватът и основните параметри на обществената поръчка с предмет: “ Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи” … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Интерагро-90 ЕООД Истлинк България ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-05-27   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково” АД (Многопрофилна болница за активно лечение - Хасково АД)
В предмета на обществената поръчка са включени специфични медицински изделия и консумативи по смисъла на ЗМИ за нуждите на инвазивна кардиология на „МБАЛ - Хасково” АД, които ще се доставят периодично, с транспорт на Изпълнителя, след предварителна писмена заявка от страна на Възложителя. Количествата на продуктите (специфичните медицински изделия и консумативи), посочени в Приложение № 1 към Техническата спецификация са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в пълния им обем, а съобразно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медисофтис ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2022-05-20   „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2022-2024г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛУМЕД ООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Марвена Диагностика ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Хелткеър С ООД
2022-05-04   Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
„Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово" разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Куантум Медикъл ООД Новимед Кардио ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2022-03-29   Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца... (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение, консумативи за инвазивни процедури при деца и консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 40 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I от одобрената документация за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелт-2000 ЕООД Хелткеър С ООД Химтекс ООД
2021-12-21   Доставка на консумативи за нуждите на Отделението по Кардиология на „Многопрофилна Болница за активно лечение „Иван... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ИВАН СКЕНДЕРОВ ЕООД)
„Доставка на консумативи за нуждите на Отделението по Кардиология на „Многопрофилна Болница за активно лечение „Иван Скендеров” ЕООД- гр. Гоце Делчев. Изделията, предмет на доставка, са описани подбродно в техническата спецификация, както и в документацията към обществената поръчка, прикачена в общия раздел Параметри. Описание има и към всяка обособена позиция. Настоящата поръчка е разделена на 72 обособени позиции. Същите са най - общо за доставка на катетри, дезиле, катетри със специално … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Хелткеър С ООД
2021-11-16   Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивна кардиология за възрастни (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за инвазивна кардиология за възрастни, групирани в 61 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не представляват нито … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Истлинк България ООД Мармит Юнайтед ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-10-20   Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивни процедури при деца (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консумативи за инвазивни процедури при деца, групирани в 31 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация по т.ІІ от раздел І на документацията за участие в процедурата. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение №1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Екос-Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелт-2000 ЕООД Хелткеър С ООД
2021-10-15   Доставка на медицински изделия - консумативи за ендоваскуларно лечение (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия – консумативи за ендоваскуларно лечение, групирани в 25 обособени позиции, подробно описани по технически характеристики и количество в Техническо приложение №1 към Техническата спецификацията в т. II от раздел І на документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции, са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация. Поради прогнозния характер на посочените количества същите не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Кардио Медикал ЕООД Мармит Юнайтед ЕООД Медисофтис ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-10-07   „Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на „МБАЛ ПАЗАРДЖИК” АД” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на медицински изделия за инвазивна кардиология за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Техническата спецификация се състои от 5 (пет) обособени позиции. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Инфомед ЕООД Медисофтис ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2021-10-06   Доставка на ангиографски медицински изделия и консумативи (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Предметът на оп ще се изпълнява чрез периодични доставки по писмени заявки на Възложителя за съответните медицински изделия, инструменти и/или консумативи, включени в Тс. Количествата, посочени в Тс, са ориентировъчни и зависят от потребностите на Възложителя в срока на действие на договора. Възложителят не се ангажира със закупуването на всички количества, предвидени в Тс от съответните медицински изделия, инструменти и/или консумативи. При изпълнение на договора за обществената поръчка Възложителят … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Биомедика България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Интерагро-90 ЕООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД Хелткеър С ООД
2021-09-30   Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ... (Многопрофилна областна болница за активно лечение "Д-р Стефан Черкезов" АД)
Спецификацията на медицинските изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика е разделена на 231 номенклатурни единици, разпределени в 7 (седем) обособени позиции. На основание § 47 от ППЗОП, Възложителят допуска участниците да подават оферта за една, няколко или всички номенклатурни единици в обособените позиции. Всяка обособена позиция включва отделни номенклатурни единици, като може да се участва поотделно за всяка една от тях. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интерагро-90 ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Маримпекс - 7 ЕООД Медисофтис ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Трейд Медикъл груп ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-07-05   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ — София“ АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е от нейното възлагане до 30.06.2022 година при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Вега Медикал ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-06-28   Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово („Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова“ АД)
Доставка на медицински изделия за нуждите на катетеризационна лаборатория в „МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД — Габрово, разделена в 19 броя позиции и съответните подпозиции, подробно описани в глава „Техническа спецификация“ от документацията. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Екос-Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Инфомед ЕООД Куантум Медикъл ООД Мармит Юнайтед ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2021-04-08   Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Свети Георги“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, включени в самостоятелно обособени номенклатурни редове, при количества и характеристики, подробно описани чрез приложение № 2 „Техническа спецификация“, публикувана в профила на купувача на Възложителя и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД Аквахим 2020 ЕООД Г и Т ЕООД Диамед ООД Екос-Медика ООД Ергин ЕООД Инфомед ЕООД КлиниМаг ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Марвена Диагностика ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медикард ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Сани Мед ЕООД Соломед ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД
2020-12-29   Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД)
Доставка на специфични медицински изделия, шевен материал и общ медицински консуматив за нуждите на „УМБАЛ „Канев“ АД за период от 24 (двадесет и четири) месеца по предварителни писмени заявки за нуждите на лечебния процес в „УМБАЛ „Канев“ АД по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Поръчката съдържа 8 (осем) самостоятелно обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Г и Т ЕООД Гюс ООД Екос-Медика ООД Елпак Лизинг ЕООД Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Ка-М Медикъл ЕООД Кардио Медикал ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медикард ООД Медисофтис ЕООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2020-10-21   Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 2 („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 2, по 29 броя обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, приложена към документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: "Бикомед" ООД „Биомедика България“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хелт-2000” ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Екос Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Прохелт ЕООД Топ-Диагностика ООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2020-10-21   Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 1 („Многопрофилна болница за активно лечение „Национална кардиологична болница“ ЕАД)
Доставка на медицински изделия (консумативи за инвазивна кардиология, ангиология и електрофизиология) — част 1, по 58 броя обособени позиции, подробно описани в техническо приложение № 1 към техническата спецификация, представляващо неразделна част от нея, приложена в документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД Биомедика България ЕООД Биотроник България ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД Медисофтис ЕООД ПРОФИМЕДИКА ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2020-05-28   Доставка на медицински изделия — консумативи, за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД („УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, изпълнителният директор)
Доставка на медицински изделия — консумативи, необходими за нуждите на „УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив, включени в самостоятелно обособени позиции, описани подробно по количества и характеристики в техническата спецификация, публикувана на профила на купувача на възложителя. Консумативите и реактивите, включени в предмета на поръчката, са с предвидени количества и характеристики, целящи да обезпечат за срок от 36 месеца нуждите на цялостния диагностично-лечебен процес на лечебното заведение при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Айкхорн и Ко“ ЕООД „Бикомед“ ООД „Булмар МЛ“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Булмед 2000 ЕООД Булфарма ООД Вега Медикал ЕООД ви енд ди сървисис оод Г и Т ЕООД Глобал Медикал ООД Екос Медика ООД Електро Мед България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Интерагро-90 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Марвена ООД Маримпекс-7 ЕООД МАРКОН ЕООД Медикард ООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Новимед Кардио ЕООД Ортомед Трейдинг ООД Про фармация EООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД Сържимед ЕООД Тинк Танк ЕООД Титаника 2008 ЕООД Хелткеър С ООД ЮСС Медика ООД
2020-03-19   Периодична доставка на специфични медицински изделия за електрокардиостимулация и инвазивна кардиология за нуждите на ВМА (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на специфични медицински изделия за електрокардиостимулация и инвазивна кардиология за нуждите на ВМА, обособени в 7 (седем) обособени позиции. В предмета на поръчката се включва доставка и разтоварване на доставеното по дадена заявка количество на медицински изделия в склад на възложителя на следните адреси: — МБАЛ — София — гр. София 1606, ул. „Св. Г. Софийски“ № 3; — МБАЛ — Варна — гр. Варна 9010, ул. „Христо Смирненски“ № 3; — МБАЛ — Пловдив — гр. Пловдив 4000, ул. „Хр. Ботев“ № … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Булмар МЛ“ ООД „Булмед 2000“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Екос Медика“ ООД „Интерагро-90“ ЕООД „Кардио Медикал“ ЕООД „Маримпекс-7“ ЕООД „Прохелт“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хелткеър С“ ООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Екос Медика ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелткеър С ООД
2019-11-13   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология... („УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД)
Предметът на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за катетеризационна лаборатория към клиника по кардиология при „УМБАЛ „Света Анна“ — София“ АД по предварителна писмена заявка съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца от сключване на договор при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на възложителя. Срокът на доставка е по предложение на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Маримпекс-7“ ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Булмар МЛ ООД Булмед 2000 ЕООД Вега Медикал ЕООД Диагностик Имиджинг ООД Екос Медика ООД Емония Фарматех България ЕООД Интерагро 90 ЕООД Медисофтис ЕООД Невро Коронари Периферал Дивайсис ООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД Юнимедика ЕООД
Свързани търсения 🔍