Доставчик: БГ МЕД ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът БГ МЕД ЕООД

2023-11-07   ДОСТАВКА,МОНТАЖ,ВЪВЕЖДАНЕ В ЕKСПЛОАТ-Я НА МЕД. АПАРАТУРА -КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР И ИМУНОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР И... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Предметът на настоящата поръчка е за „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура – кръвно-газов анализатор и имунологичен анализатор и обучение на медицински специалисти, необходими за дейността на „УМБАЛ Проф. Д-Р Стоян Киркович“ АД, гр.Стара Загора. Обществената поръчка се разделя на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на кръвно-газов анализатор и обучение на медицински специалисти за работа с апарата“ Пределната стойност на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД Хроно ООД
2023-09-26   „Периодична доставка на реактиви и консумативи по 8 /осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ... (Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД)
Периодична доставка на реактиви и консумативи по 8 /осем/ обособени позиции за нуждите на лабораториите към МБАЛ „Лозенец” ЕАД”, подробно описани в Приложение №1-Техническа спецификация. Обособените позиции съдържат номенклатури (редове), в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички номенклатури (редове) на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция. Срокът на доставка на всяка отделна заявка е до 72 /седемдесет и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД СИНМЕД БЪЛГАРИЯ ООД
2023-08-08   „Извънгаранционна поддръжка на медицинска апаратура” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Дейност по абонаментно сервизно обслужване на обща и специализирана медицинска апаратура на „УМБАЛ – Бургас” АД, гр. Бургас по 57 обособени позиции съгласно Техническа спецификация и в съответствие с техническите изисквания на конкретната апаратура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АРЧВЕНЧЪР ПАРТНЪРС ООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД ДЖИ И ХЕЛТКЕЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД ДРИЙМ МЕДИКАЛ ООД Интермедика Груп ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиком 2000 ООД Медифол ЕООД Перфект Медика ООД Равнако ООД РЕЙМЕД 09 ЕООД Савена ТС ЕООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД СКАЙ МЕДИКЪЛ ООД
2023-07-06   Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория и включва 4 обособени позиции: 1 Реактиви и консумативи за коагулометър SYSMEX CA-560 Systems или еквивалентни 2 Консумативи и реактиви за лекарствено мониториране и други изследвания за анализатори COBAS INTEGRA 400 PLUS и с311, Roche Diagnostics или еквивалентни 3 Общи реактиви и консумативи за автоматични хематологични анализатори Huma Count или еквивалентни 4 Реактиви и консумативи за CRP изследвания за автоматичен хематологичен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Хроно ООД
2023-06-26   „Абонаментно сервизно обслужване на лабораторна медицинска апаратура на УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на лабораторна медицинска апаратура, необходима за изпълнение на диагностичната дейност в УМБАЛ „Канев” АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 8 обособени позиции в Приложение 5 - „Техническа спецификация” на документацията за участие. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на медицинската … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АПР ООД БГ МЕД ЕООД ДРИЙМ МЕДИКАЛ ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД
2023-06-26   „Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София, Реф. номер на поръчката: 27/2023 (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД, София. Поръчката включва 32 номенклатурни единици, които са подробно описани в Техническата спецификация, част от документацията за участие. Количествата са ориентировъчни. Количествата по съответните номенклатурни единици са посочени в Техническата спецификация. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спецификацията количества. Участниците могат да подадат оферта за една или повече номенклатури. Класиране ще се извършва за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2023-06-12   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СИЛИСТРА АД)
„Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ Силистра АД гр. Силистра”, включваща петнадесет обособени позиции с 321 номенклатури. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2023-06-08   Доставка на медицински изделия – консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II. от раздел I. от документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие. Поради прогнозния характер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Меди Вижън ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-06-07   Доставка на лабораторни реактиви, консумативи за апарати и тестове за отделение "Клинична лаборатория" на „МБАЛ-Добрич” АД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ДОБРИЧ АД)
Доставка на лабораторни реактиви, консумативи за апарати и тестове за отделение "Клинична лаборатория" на „МБАЛ-Добрич” АД, съгласно техническа спецификация. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Елта 90М ООД
2023-05-04   Открита процедура „Доставка на медицинска апаратура - Автоматичен анализатор за утаяване на еритроцити” за УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД)
„Доставка на медицинска апаратура - Автоматичен анализатор за утаяване на еритроцити” за УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД. Референтен номер на поръчката: 22/2023 Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД
2023-04-21   Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ “НКБ” ЕАД по 59 броя обособени позиции съгласно Техническа спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие в процедурата. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Емикрон ЕООД Инфомед ЕООД Лабекс Инженеринг ООД МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА-2 ООД Равнако ООД СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД
2023-04-03   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/за... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви, съгласно номенклатурни единици, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложения. Настоящата поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции с включени в тях 275 (двеста седемдесет и пет) номенклатурни единици, като участниците могат да подават предложения както за всички, така и за всяка една номенткатурна единица от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Екос-Медика ООД Елит Медикал ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-17   Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 4 (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е “Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ -Самоков ЕООД част 4”, разделена на 6 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование, технически изисквания, мярка и съответното количество в Техническата спецификация. Всеки продукт/ медицински консуматив/ трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД
2023-03-08   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Обществената поръчка е разделена на 34 обособени позиции, като се участва за цялата обособена позиция. Срок на отложено плащане – не повече от 60 дни. Срокът започва да тече след като заявените стоки бъдат доставени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи двустранно подписан протокол за получаване и доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Източник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-03-08   Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична лаборатория за дейността на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за Клинична лаборатория в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора за 24 месеца по обособени позиции - в техническата спецификация, Приложение № 1 към настоящата документация. Участник може да подава оферта за една, няколко или всички обособени позиции. Не се допуска частично офериране в рамките на една обособена позиция. Обществената поръчка се възлага въз основа … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Топ-Диагностика ООД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2023-02-03   "Доставка на лабораторни реактиви и медицински консумативи за клинична, микробиологична лаборатория,... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на реактиви и/или медицински консуматив за отделение клинична, микробиологична, хистологична лаборатория и трансфузионна хематология необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 24 месеца по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 48позиции с посочени номенклатурни единици и са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД Диахим ЕАД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД
2023-01-03   Доставка на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на ДКЦ «Свети Георги» ЕООД - Пловдив (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР СВЕТИ ГЕОРГИ ЕООД)
Поръчката е разделена на 24 обособени позиции. Обособени позиции с номера както следва: 13 Доставка на метанол, 14 Доставка на реактиви и консумативи за опеделяне на кръвни групи, 15 Доставка на общи лабораторни консумативи, 16 Доставка на бои за кръвни клетки, 17 Доставка на автоматични пипети, 18 Доставка на течни реактиви за урини, 19 Доставка на касетъчни тестове, 20 Доставка на рентгенови консумативи, 21 Доставка на други медицински консумативи, 22 Бърза диагностика хепатит касетъчни тестове, 23 … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2022-12-23   Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: Доставка на реактиви и консумативи за клинична, вирусологична и микробиологична лаборатории и включва 30 обособени позиции. Предметът на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория, Вирусологична лаборатория, Микробиологична лаборатория и отделенията в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД. Лабораторните реактиви и консумативи са подробно описан в Приложение № 1 Техническа спецификация от документацията. Оферираните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД БГ МЕД ЕООД Биомедика България ЕООД Диамед ООД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-12-20   „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и друг консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2023 - 2025 г.” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни консуматив, реактиви и други медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булфарма ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-11-15   "Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" (Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Д-Р Атанас Дафовски АД)
Периодично повтарящи се доставки на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и номенклатури и сключване на договор за доставка за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД БГ МЕД ЕООД ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Диасистемс ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД ХИДРАФАРМ ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-10-26   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД за едногодишен период /2022-2023г/“ (ПЪРВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА СОФИЯ ЕАД)
Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ “Света София” ЕАД по пет обособени позиции, разпределени в групи и номенклатурни единици, подробно описани в техническата спецификация и Приложения №№1, 2, 3, 4 и 5 към нея. На основание §47 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗОП, Възложителят допуска участие по отделни номенклатурни единици, включени в обособените позиции, с изключение на номенклатурните единици включени в група, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД ИМЕССА КОНСУЛТ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МЕЙОНА ООД ОПТИМ Ко. ООД ОртоХим ЕООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-10-25   „Доставка на медицински консумативи, дезинфекциращи препарати и консумативи, тестове и реактиви за Клинична... (Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Пловдив АД)
Предмет на обществената поръчка е периодични доставки на медицински консумативи, дезинфекциращи препарати и консумативи, тестове и реактиви за Клинична лаборатория за нуждите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение – Пловдив” АД, по обособени позиции”, с изисквания съгласно Техническата спецификация и проекта на договор неразделна част от документацията за обществена поръчка. Посочените в техническата спецификация прогнозни количества е за период от 12 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Живас ООД Инфомед ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД Язон трейд ЕООД
2022-08-25   ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД по обособени позиции (ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ЕООД)
ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ДКЦ СМОЛЯН“ ЕООД по обособени позиции съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички номенклатурни единици от обособените позиции от спецификацията на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие, съгласно разпоредбата на §47 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. В обособените позиции са … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Хроно ООД
2022-08-19   Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД (Специализирана болница за активно лечение по детски болести – проф.Иван Митев ЕАД)
Поръчката е с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура в СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ ЕАД“ и включва 16 /шестнадесет/ обособени позиции: Участниците могат да оферират по една, повече или всички обособени позиции. Посочената апаратура се нуждае от абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване, включително профилактика, ремонт и доставка на резервни части и специфични консумативи. Апаратурата е посочена в техническата спецификация, неразделна част от настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Дъчмед Интернешанъл ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медилон ЕООД Перфект Медика ООД Топ-Диагностика ООД Хроно ООД
2022-08-17   Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - САМОКОВ ЕООД)
”Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на медицинска апаратура и обучение на персонала за работа с нея за нуждите на „МБАЛ-Самоков”ЕООД” е открита на основание чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). От датата на публикуване на обявлението в „Официален вестник“ на Европейския съюз Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата документация за участие на „Профил на купувача“ в ЦАИС ЕОП. Всички правоотношения, свързани с … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ИНФИНИТА ООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2022-08-11   „Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД.” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “УМБАЛ-Бургас”АД организирани в 48 (четиридесет и осем) обособени позиции съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към документацията. При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, същото следва да се чете "или еквивалентно/и". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-07-26   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи (ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШЕЙНОВО ЕАД)
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП. Предметът на възлагане по откритата процедура е избор на изпълнител/и на обществена поръчка за периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “Втора САГБАЛ - Шейново” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), по 4 броя ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, групи и номенклатури, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща Приложение № 1 (т.е. Приложения 1А, 1Б, 1В и 1Г) към настоящата документация за … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диасистемс ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-07-12   ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ПРИ „МБАЛ – РАЗЛОГ“ ЕООД (Многопрофилна болница за активно лечение - Разлог ЕООД)
Предмет на обществената поръчка е доставка на реактиви и консумативи за отделение Клинична лаборатория при "МБАЛ - РАЗЛОГ" ЕООД по предварителна заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът на изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца и започва да тече от подписването на договора за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД Елит Медикал ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД МЕДИЛАБ ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД
2022-07-04   „Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по обособени позиции за... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по обособени позиции описани в Приложение №1–Тех. специф., разделена на 47 обособени позиции. Обща прог. ст-ст на поръчката за 24 месеца - 2 026 746,92 лв. без вкл. ДДС. На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП /27 бр./ №№21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47 щe бъдат възл. по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП. Общата прог. ст-ст на ОП, възлагани по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙСБЕРГ-2000 ЕООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД МЕДИЛАБ ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-06-24   „Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за отделение по Клинична патология и Клинична лаборатория към... (Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД)
Поръчката включва доставка на реактиви и лабораторни консумативи за отделение по клинична патология и клинична лаборатория необходими за дейността на „КОЦ - Пловдив” ЕООД”, подробно описани в Техническата спецификация на поръчката. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД Биомедика България ЕООД Булмар МЛ ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медилаб-С ООД Перфект Медика ООД Хроно ООД
2022-06-13   Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 36 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация в т. II от раздел I от документацията за участие, представляващо неразделна част от нея. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Елпак Лизинг ЕООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-05-20   „Доставка на общ медицински консуматив за нуждите на МБАЛ Пазарджик АД - 2022-2024г.“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на общ медицински консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД АЛУМЕД ООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булфарма ООД Г и Т ЕООД ЕТ Янка Янкова Георгиева Етропал Трейд ООД Интер бизнес 91 ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Марвена Диагностика ЕООД Медитех ООД МЕДИТРЕЙД ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Ортомед Трейдинг ООД Перфект Медика ООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД Хелткеър С ООД
2022-05-13   Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции-2 част (Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Д-Р Братан Шукеров АД)
„Доставка на медицински консумативи и реактиви за нуждите МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД по обособени позиции-2 част“, съгласно Приложение № 2 от документацията за участие. Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички обособени позиции по обществената поръчка. За обособени позиции, в които са включени няколко номенклатурни единици (артикула), участниците следва да представят задължително предложение за всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД Диахим ЕАД Истлинк България ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД МилФарма Медикал ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2022-04-20   "Доставка на лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ ЕАД)
Обект на поръчката е доставката на стоки /лабораторни реактиви, консумативи радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове/, съгласно Приложение № 1 към документацията, осъществявана чрез покупка. Обектът на поръчката включва общо 347 /триста четиридесет и седем/ номенклатурни единици, с включени в тях различен брой артикули, представляващи лабораторни реактиви, консумативи, радиоактивни лекарствени продукти, радионуклидни генератори и китове. Всеки участник може да участва за една, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АА Медикъл България ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД Биосистеми ООД Гамидор България ООД Данс Фарма ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД Диасистемс ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ОПТИМ Ко. ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-03-29   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/за... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви, съгласно номенклатурни единици, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложения. Настоящата поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции с включени в тях 281 (двеста осемдесет и една) номенклатурни единици. Медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви са подробно описани по видове/номенклатури … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Екос-Медика ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Фаркол АД
2022-02-11   „Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕАД)
„Доставка на лабораторни консумативи и реактиви необходими за нуждите на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД“, включени в Номенклатурени редове, при количества и характеристики, описани чрез Приложение №2 - Техническа спецификация, публикувана в профила на купувача в ЦАИС ЕОП и чрез посочената тук прогнозна стойност, определена за максималния срок на договора от 36 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Л.К.Б. - БЪЛГАРИЯ ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД МЕДИЛАБ ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОртоХим ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Химтекс ООД
2020-10-27   Доставка на лаб. р-ви, хим. и конс., необходими за имунология, патоанатомия, кл. лаб-я, микробиология и лаб-я по... („Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД)
Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи, необходими за клинична имунология, клиника по обща и клинична патология, клинична лаборатория и лаборатория по Микробиология и лаборатория по вирусология, по обособени позиции за дейността на „УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД. Обществената поръчка се разделя на 41 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД БГ МЕД ЕООД Диамед ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ Диагностика ООД Фот ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2019-01-15   „Доставка на медицински консумативи, лабораторни реактиви за клинична и микробиологична лаборатория и консумативи за... („МБАЛ — Самоков“ ЕООД)
Предмет на настоящата обществена поръчка е разделена на 53 обособени позиции, подробно описани по номенклатури, обозначени със собствен пореден номер, наименование и съответното количество в техническата спецификация. Всеки продукт (мед. консуматив) трябва напълно да отговаря на описаните технически характеристики и показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участник за съответната обособена позиция. Участникът представя само оферта, като не се допуска представяне на варианти. Офертите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта-ЦМ“ ЕООД „БГ Мед“ ЕООД „Вега Медикал“ ЕООД „Марвена Диагностика“ ЕООД „Медиклим“ ЕООД „Медикъл Имидж“ ООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Рей Медикъл“ ЕООД „Ридаком“ ЕООД „Софарма Трейдинг“ АД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД Агарта- ЦМ ЕООД БГ МЕД ЕООД Вега Медикал ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медикъл Имидж ООД р-н Оборище ул Франсис... Медицинска Техника Инженеринг Медицинска Техника Инженеринг ООД Рей Медикъл ЕООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Хелмед България ЕООД Химтекс ООД
2019-01-09   „Доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична... („Многопрофилна болница за активно лечение „Света Петка“ АД)
Предмет на възлагане с настоящата поръчка е доставка на медицински консумативи, консумативи и реактиви за нуждите на клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, отделение по обща и клинична патология при „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин. Предметът на поръчката включва периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на „МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин за период от 12 месеца по предварителни писмени заявки съгласно условията на Закон за обществените поръчки и настоящата … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Агарта — ЦМ“ ЕООД „Бул Био — НЦЗПБ“ ЕООД „Гамидор България“ ООД „Истлинк България“ ООД „Медитрейд“ ЕООД „Ридаком“ ЕООД „Соломед“ ЕООД Аквахим АД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Вега Медикал ЕООД Диасистемс ЕООД Елит Медикал ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лаб Диагностика ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Нова Груп Инвестмент СРЛ Соломед ЕООД Софарма Трейдинг АД
2018-07-04   Доставка на медиц. оборуд. в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй, във връзка с изп. на проект 16.5.2.061... (Община Козлодуй)
...продължава от II.1.1) финансиран по програма INTERREG V-A Румъния-България 2014—2020“ Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на медицинско оборудване в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД, гр. Козлодуй, във връзка с изпълнение на проект 16.5.2.061 „Координиране и подпомагане модернизацията на обществените здравни услуги в Долж и Враца“, финансиран по програма INTERREG V-A Румъния — България 2014—2020 съгласно техническата спецификация. Изпъл. на поръчката вкл. доставка на медицин. оборудване, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „БГ Мед“ ЕООД БГ МЕД ЕООД Елпак-Лизинг ЕООД
2017-12-05   Доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при... (Медицински университет /МУ/— София — Ректорат)
Предметът на обществената поръчка включва доставка на медицинска и друга апаратура и оборудване за учебно-преподавателска дейност на Медицински факултет при Медицински университет — София, с включени дейности по монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционна поддръжка за всички обособени позиции, с изключение на обособени позиции № 42 и № 43, за които се изисква само доставка и гаранционна поддръжка, а за обособени позиции № 44 и № 45 се изисква само доставка, монтаж и гаранционна … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Елпак Трейдинг“ ЕООД Адитус ЕООД АСМ2 ЕООД БГ МЕД ЕООД Вива Медикал ЕООД Дарис — МС ЕООД Джи-Мед България ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Илан медицинска апаратура ООД Интер бизнес 91 ЕООД Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън ЕООД Инфомед ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Софарма Трейдинг АД Тримед медикал ООД
2017-03-21   „ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, РЕАКТИВИ И БИОПРОДУКТИ ЗА ЛАБОРАТОРИИ И КРЪВЕН ЦЕНТЪР, РАЗТВОРИ ЗА ХЕМОДИАЛИЗА... (Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ АД)
Предмета на поръчката е доставка на медицински консумативи, реактиви и биопродукти за лаборатории и кръвен център, разтвори за хемодиализа за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД. Подробни параметри, свързани с предмета на поръчката са посочени в техническата спецификация — неразделна част от поръчката, с наименование, вид, количество и характеристики. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количества. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „АА Медикъл България“ ООД „Б. Браун Медикал“ ЕООД „Г и Т“ ЕООД „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД „Елит Медикал“ ООД „Елпак Лизинг“ ЕООД „Интер Бизнес 91“ ЕООД „Истлинк България“ ООД „КА-М Медикъл“ ЕООД „Лаб Диагностика“ ООД „Лабекс Инженеринг“ ООД „Медилон“ ЕООД „Медитрейд“ ЕООД „Медицинска техника инженеринг“ ООД „Перфект Медика“ ООД „Топ-Диагностика“ ООД „Хелмед България“ ЕООД „Химтекс“ ООД Авторент — 1 ЕООД Агарта-ЦМ ЕООД Аквахим АД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БИЛМЕД ЕООД БЛАГИ ООД Вега Медикал ЕООД Диасистемс ЕООД Дрегер Медикал България ЕООД Екос Медика ООД Ес Джи Пи — Био Дайнамикс ООД Инфомед ЕООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Унифарм АД Фрезениус медикъл кеър България ЕООД Хроно ООД
2016-12-02   „Доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по 11 обособени позиции“ (УМБАЛ „Александровска“ ЕАД)
Настоящата поръчка е за доставка на реактиви, субстанции и консумативи за лабораториите на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД по 11 обособени позиции, съгласно посочената в документацията за участие спецификация. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни и зависят от обема на дейността на Възложителя. Доставките се извършват периодично, след писмена заявка от страна на Възложителя на съответното количество и вид на медицинските изделия, за срока на договора — 24 месеца. Предлаганите … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Антисел България“ ООД „Данс Фарма“ ЕООД „Ес Джи Пи Био Дайнамикс“ ООД „Пи Кей Сайънтифик“ ЕООД 3 МЕД ЕООД АВЛ София ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим АД Арко Компани ЕООД БГ МЕД ЕООД Биомедика България ЕООД Биосистеми ООД БУЛ БИО — НЦЗПБ ЕООД Гамидор България ООД Диагностик Имиджинг ООД Диамед ООД Елит Медикал ООД Елта 90М ООД ЕС ДЖИ ПИ БИО ДАЙНАМИКС ООД Интер бизнес 91 ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД Оптим Ко ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Фот ООД Хроно ООД
Свързани търсения 🔍