Доставчик: Интермедика Груп ЕООД

13 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът Интермедика Груп ЕООД

2023-08-11   „Абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "АЛЕКСАНДРОВСКА" ЕАД)
Настоящата открита процедура е извършването на абонаментно техническо обслужване на медицинска апаратура за лаборатории и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Александровска” ЕАД по 40 обособени позиции Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Емикрон ЕООД Интермедика Груп ЕООД Медиклим ЕООД Хигиенно - Медицинска Индустрия ЕООД
2023-07-14   Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба и дефектирали части за компютърен томограф Aquilion Оne Toshiba - Canon medikal (Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Александър Чирков" ЕАД)
Поръчката е за доставка и монтаж на компоненти и резервни части с цел осигуряване надежден режим на работа на Компютър томограф модел Aquilion Оne Toshiba, производство на Canon medikal, доставен и монтиран в лечебното заведение през м. Септември 2009 година. Участникът трябва да представи валидно Оторизационно писмо от производителя на апаратурата за дистрибуция и сервиз. Частите и компонентите, посочени по-долу следва да са нови, неупотребявани и нерециклирани: 1. Рентгенова тръба – 1 бр., със следните … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интермедика Груп ЕООД
2023-06-29   ”Абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура на УМБАЛ „Канев“ АД“ (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Предметът на обществената поръчка включва дейности по абонаментно сервизно обслужване на обща и друга медицинска апаратура, необходима за изпълнение на диагностичната дейност в УМБАЛ „Канев” АД. Апаратурата, предмет на настоящата поръчка, е посочена в 10 обособени позиции в Приложение 5 - „Техническа спецификация” на документацията за участие. Абонаментното сервизно обслужване включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работа на апаратурата. Ремонтът приключва при … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД Интермедика Груп ЕООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД
2023-06-13   "Закупуване и доставка на комбиниран стерилизатор за нуждите на „Втора САГБАЛ „Шейново" ЕАД" (Столична община)
Комбиниран стерилизатор предназначен за стерилизация на инструменти, текстил и други медицински продукти в болнични заведения чрез суха, наситена пара, както и за нискотемпературна химическа стерилизация с формалдехид на инструменти и други медицински болнични продукти. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интермедика Груп ЕООД
2023-06-06   "Доставка на иригационни разтвори, изделия за стерилизация, медицински консумативи за апарати, налични при... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
Периодична доставка по предварителна заявка на медицински изделия необходими за изпълнение на лечебната дейност в УМБАЛ „КАНЕВ” АД за период от 24 месеца по смисъла на Закона за медицинските изделия и съгласно условията на Закона за обществените поръчки и документацията за участие. Медицинските изделия, предмет на настоящата поръчка, са обособени в 21 позиции с посочени номенклатурни единици и са подробно представени по наименование на изделието, единица мярка и необходимо прогнозно количество в … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Бикомед ООД Интермедика Груп ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД РСР ЕООД Фаркол АД
2023-05-23   Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на медицински изделия и консумативи за общи, кардиологични и ендоваскуларни процедури за нуждите на ВМА и подчинените й структури. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следниятe адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Агарта-ЦМ ЕООД Б. Браун Медикал ЕООД Булмар МЛ ООД Интермедика Груп ЕООД Кардио Медикал ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД РСР ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Хелткеър С ООД
2023-05-10   "Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия" (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД)
"Доставка на медицински изделия за инвазивна кардиология, за съдова хирургия и за неврохирургия" разделена на 19 обособени позиции и включени в тях номенклатурни единици, подробно описани в Част II Техническа спецификация, неразделна част от Документацията за участие. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Б. Браун Медикал ЕООД Бикомед ООД Булмар МЛ ООД Глобал Медикал ООД Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД Инфомед ЕООД Кардио Медикал ЕООД Новимед Кардио ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Фармтекс Медикъл ЕООД
2023-04-28   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на специфични медицински изделия и консумативи за Отделение по ендоваскуларна неврохирургия към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Света Анна“ – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД Маримпекс - 7 ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД
2023-04-26   Доставка на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по... (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е Доставката на специфични медицински изделия и консумативи за отделение по инвазивна кардиология към Клиника по кардиология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в календарни … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Булмар МЛ ООД Екос-Медика ООД Интермедика Груп ЕООД НЕНА МЕДИКА ЕООД НЕСТМАР МЕДИКАЛ ЕООД Новимед Кардио ЕООД Прохелт ЕООД РСР ЕООД Соломед ЕООД Фармтекс Медикъл ЕООД Хелткеър С ООД
2023-04-05   Закупуване на апаратура за образна диагностика по проект BG16RFOP001-9.001-0001 и проект BG16RFOP001-9.001-0002,... (Министерство на здравеопазването)
Обществената поръчка съобразно типа на апаратурата се разделя на пет обособени позиции, както следва: ОП № 1: Преносими рентгенови устройства – 94 броя; ОП № 2: Ехографи – 132 броя; ОП № 3: Преносими рентгенови устройства – 38 броя; ОП № 4: Портативен ехограф – ехокардиограф- 47 броя; ОП № 5: Преносими рентгенови апарати тип „Кугел“ – 47 броя; Предметът на обществената поръчка е с обхват следните дейности: - доставка на медицинска апаратура за образна диагностика за нуждите на структурите на болничната и … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Интермедика Груп ЕООД
2022-06-08   Периодична доставка и монтаж на резервни части и абонаментна поддръжка на медицински апарати и системи по обособени позиции (Военномедицинска академия)
Услугите по абонаментното техническо обслужване на медицинските апарати и системи включват: Извършване на задължителна профилактика на медицинските системи на всеки шест месеца за целия период на договора или по-често, ако това се налага от предписанията на производителя; Неограничен брой посещения, при повикване за диагностициране на повреда/и на медицинските системи; Ежемесечни проверки работоспособността на медицинските системи; Извършване на диагностика, настройки, калибровки, тестове и софтуерен … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Бикомед ООД Вега Медикал ЕООД Интермедика Груп ЕООД Медконсултинг ЕООД
2022-03-17   "Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МИ – МВР" (Медицински институт на МВР)
Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е услуга. Предметът на възлагане на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е „Абонаментно извънгаранционно сервизно обслужване на медицинска апаратура и техника за нуждите на МИ – МВР“, разделен на обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ГЛОБАЛМЕД С ЕООД Интермедика Груп ЕООД КОНТРОН БЪЛГАРИЯ ЕООД Медикъл Имейджинг Сървиз ООД
Свързани търсения 🔍