Доставчик: ДИАХЕМ ЕООД

>20 архивирани обществени поръчки

Скорошни обществени поръчки, в които е споменат доставчикът ДИАХЕМ ЕООД

2023-09-25   ДОСТАВКА НА РЕАКТИВИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И БИОПРОДУКТИ ЗА КЛИНИЧНА, МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ, КРЪВЕН ЦЕНТЪР И... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово 3та процедура” разделена на 13 обособени и необособени позиции подробно описани в - ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат изпълнявани доставките на медицинските изделия до … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: ДИАХЕМ ЕООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2023-06-08   Доставка на медицински изделия – консуматив за лабораторна диагностика (Многопрофилна болница за активно лечение "Национална кардиологична болница" ЕАД)
Доставка на медицински изделия - консуматив за лабораторна диагностика, групирани в 43 броя обособени позиции, подробно описани в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификацията в т. II. от раздел I. от документацията за участие. Прогнозните количества на продуктите, които следва да се доставят по отделните обособени позиции и подпозиции са посочени в Техническо приложение № 1 към Техническата спецификация по т. II от раздел I от документацията за участие. Поради прогнозния характер на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД БГ МЕД ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Интер бизнес 91 ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Меди Вижън ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2023-04-25   Доставка на реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология при УМБАЛ „Света Анна” – София АД (УМБАЛ „Света Анна” - София АД)
Предмет на обществената поръчка е доставката на реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология при УМБАЛ "Света Анна" – София АД по предварителна писмена заявка, съгласно спецификация, приложена в документацията за участие в процедурата. Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца, при периодично извършващи се доставки в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на доставка е по предложение на участника в часове, не по-дълъг от 24 часа от получаване на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД ДИАХЕМ ЕООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД
2023-04-03   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/за... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви, съгласно номенклатурни единици, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложения. Настоящата поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции с включени в тях 275 (двеста седемдесет и пет) номенклатурни единици, като участниците могат да подават предложения както за всички, така и за всяка една номенткатурна единица от … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Екос-Медика ООД Елит Медикал ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Хелмед България ЕООД
2023-03-30   Доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД)
Периодични доставки на медицински консумативи и изделия и лабораторни реактиви съгласно прогнозно-количествена спецификация и технически изисквания, приложени в документацията за участие и съобразно нуждите на Възложителя Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД Бикомед ООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД ДЖИ ЕС ЕВРО-БЪЛГАРИЯ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Екомет-90 ЕООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ Медимекс - Петрова Инфомед ЕООД Истлинк България ООД Контакт Медикъл Интернешънъл ООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медисофтис ЕООД Медитех ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Про Фармация ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД СЪРДЖИМЕД ООД Титаника 2008 ЕООД Фаркол АД Хелмед България ЕООД
2023-03-08   „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон-Ямбол” АД“ (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ «Св. Пантелеймон-Ямбол» АД по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Обществената поръчка е разделена на 34 обособени позиции, като се участва за цялата обособена позиция. Срок на отложено плащане – не повече от 60 дни. Срокът започва да тече след като заявените стоки бъдат доставени и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ получи двустранно подписан протокол за получаване и доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС. Източник … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2023-01-18   Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й... (Военномедицинска академия)
Периодична доставка на химикали, реактиви и други лабораторни медицински изделия за нуждите на ВМА и подчинените й структури – част II. Видовете продукти, предмет на тази обществена поръчка, трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя, в склад на Възложителя, на следните адреси: МБАЛ – София – гр. София 1606, ул. "Св. Г. Софийски" № 3; МБАЛ – Варна – гр. Варна 9010, ул. "Христо Смирненски" № 3; МБАЛ – Пловдив – гр. Пловдив 4000, ул. "Христо Ботев" № 81; МБАЛ – Плевен – гр. Плевен 5800, ул. "Георги … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Омнимед ООД
2022-12-20   „Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и друг консуматив за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД 2023 - 2025 г.” (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПАЗАРДЖИК АД)
Предмет на обществената поръчка: Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни консуматив, реактиви и други медицински консумативи за нуждите на „МБАЛ Пазарджик” АД по номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата.Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булфарма ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЛАБ ДИАГНОСТИКА ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-11-15   "Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" (Многопрофилна Болница за Активно Лечение-Д-Р Атанас Дафовски АД)
Периодично повтарящи се доставки на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик на посочените обособени позиции и номенклатури и сключване на договор за доставка за срок от 24 месеца. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ЕООД Абел Димедикъл ЕООД БГ МЕД ЕООД ВЕ ЕНД ВИ ЕООД Диасистемс ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Елпак Лизинг ЕООД Марвена Диагностика ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД РСР ЕООД Топ-Диагностика ООД ХИДРАФАРМ ООД Химтекс ООД Хроно ООД
2022-10-17   Доставка на ин витро диагностични медицински изделия за нуждите на „МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" - СОФИЯ ЕАД)
„Доставка на ин витро диагностични медицински изделия (диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати) за: клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология" за нуждите на “МБАЛ „Княгиня Клементина”- София” ЕАД. Предметът на поръчката включва периодична доставка на 830 бр. диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по номенклатури описани в Техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Лабекс Инженеринг ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-10-10   Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД)
Предметът на ОП е Доставка на лабораторни реактиви, химикали и консумативи. Разделена е на 13 об поз, като някои от тях съдържат ном ед с различен брой арт. Оферирането по всички арт, включени в ном ед е задължително. Всеки участник може да подаде оферта за една или повече об поз. Възложителят допуска представяне на оферти за една или повече от ном ед в об поз. На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП об поз 8,9,10,11,12,13 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Булмар МЛ ООД Диамед ООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2022-08-11   „Периодични доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „УМБАЛ – Бургас” АД.” (Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Бургас АД)
Обект на поръчката са периодично повтарящи се доставки на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на “УМБАЛ-Бургас”АД организирани в 48 (четиридесет и осем) обособени позиции съгласно Техническа спецификация – Приложение №1 към документацията. При условие, че в техническата спецификация е налице посочване на стандарт, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, същото следва да се чете "или еквивалентно/и". Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ЕООД БУЛ БИО - НЦЗПБ ЕООД Булмар МЛ ООД ДИАХЕМ ЕООД Елта 90М ООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2022-07-04   „Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по обособени позиции за... ("Многопрофилна болница за активно лечение д - р Иван Селимински - Сливен" АД)
Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по обособени позиции описани в Приложение №1–Тех. специф., разделена на 47 обособени позиции. Обща прог. ст-ст на поръчката за 24 месеца - 2 026 746,92 лв. без вкл. ДДС. На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП, ОП /27 бр./ №№21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 и 47 щe бъдат възл. по реда на чл. 20, ал. 4 т. 3 от ЗОП. Общата прог. ст-ст на ОП, възлагани по … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙСБЕРГ-2000 ЕООД АПР ООД БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Елта 90М ООД Марвена Диагностика ЕООД Медиклим ЕООД МЕДИЛАБ ЕООД Медилаб-С ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД
2022-05-05   Доставка на медицински изделия за трансфузионна хематология, стерилизация и патология по обособени позиции за... (УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ И СПЕШНА МЕДИЦИНА Н.И. ПИРОГОВ ЕАД)
Предметът на поръчката е доставка на медицински изделия за трансфузионна хематология, стерилизация и патология по обособени позиции за нуждите на “УМБАЛСМ Н.И. Пирогов“ ЕАД. Възложителят разделя поръчката на 19 (деветнадесет) обособени позиции Поръчката е разделена на обособени позиции, които са подробно посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1, неразделна част от настоящата документация за възлагане. Всяка обособена позиция съдържа в себе си самостоятелни номенклатури. Възложителят поставя … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД АНТИСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД Вега Медикал ЕООД Гюс ООД ДИАХЕМ ЕООД Емед Груп ЕООД Истлинк България ООД Медилон ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Омнимед ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Химтекс ООД
2022-04-29   Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и... (Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД)
Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово” разделена на 34 обособени и необособени позиции подробно описани в - ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. Описание: След проведената открита процедура по реда по ЗОП и сключени договори с избраните изпълнители ще бъдат изпълнявани доставките на медицинските изделия до болнична аптека на … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елта 90М ООД Лабекс Инженеринг ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Хроно ООД
2022-03-29   Доставка на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви /съгласно спецификация/за... (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ ЕООД)
Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви, съгласно номенклатурни единици, в съответствие с техническата спецификация и образецът на ценовото предложения. Настоящата поръчка е разделена на 3 (три) обособени позиции с включени в тях 281 (двеста осемдесет и една) номенклатурни единици. Медицински консумативи, медицински изделия за ортопедия и лабораторни реактиви са подробно описани по видове/номенклатури … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АЙФ ФАРМА ООД БГ МЕД ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Екос-Медика ООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД Истлинк България ООД Марвена Диагностика ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Софарма Трейдинг АД Софинформпродукт-Грозданов ЕООД Фаркол АД
2022-03-22   „Доставка по заявка на реактиви и консумативи“ за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД (ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД)
„Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория и Лаборатория по трансфузионна хематология“ за нуждите на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД. Предметът на поръчката включва периодична доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати по 13 обособени позиции. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: АПР ООД ДИАХЕМ ЕООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90М ООД Ес Джи Пи - Био Дайнамикс ООД Медиклим ЕООД Ридаком ЕООД
2022-03-17   „Доставка на реактиви за нуждите на „УСБАЛО „ ЕАД за период от 12 /дванадесет / месеца“ (Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД)
Предметът на обществената поръчка включва периодично повтарящи се доставки на 15номенклатурни единици , представляващи диагностични консумативи и реактиви, съгласно приложената Техническа спецификация, с цел избор на изпълнител/и и сключване на договор/и при най-благоприятни за „УСБАЛ по онкология” ЕАД условия. Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: Аквахим 2020 ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Ридаком ЕООД Хелмед България ЕООД Хроно ООД
2022-01-25   Доставка на лабораторни реактиви и консумативи и рентгенови филми (МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ.ПАНТЕЛЕЙМОН" - ЯМБОЛ АД)
Пълният обхват на поръчката включва доставка на лабораторни реактиви,консумативи и рентгенови филми за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон-Ямбол" АД съгласно техническата спецификация в раздел II от тръжната документация и по периодични заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Договорите ще бъдат сключвани за срок от една календарна година или съгласно проекто-договора. Обществената поръчка е разделена на 28 обособени позиции, като за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 21, 26, 27, 28 се … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: 3 МЕД ООД Абел Димедикъл ЕООД Ай Ви Ди България ООД Аквахим 2020 ЕООД БГ МЕД ООД Диасистемс ЕООД ДИАХЕМ ЕООД Елит Медикал ООД Елпак Лизинг ЕООД ЕТ БИОМЕД - НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ Истлинк България ООД Медиклим ЕООД Медикъл Имидж ООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД ПИ КЕЙ САЙЪНТИФИК ЕООД Ридаком ЕООД Топ-Диагностика ООД Химтекс ООД
2020-03-30   Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати (клинична лаборатория, микробиологична... („Университетска първа МБАЛ София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД)
Доставка на диагностични консумативи и реактиви за лабораторни апарати (клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, лаборатория по трансфузионна хематология и клинична патология) по обособени позиции за нуждите на „Университетска ПМБАЛ София „Св. Йоан Кръстител“ ЕАД Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Аквахим 2020“ ЕООД „Диахем” ООД Бул био НЦЗПБ ЕООД Ди Ем Джи Клиник ЕООД ДИАХЕМ ЕООД ДиаХем ООД Диахим ЕАД Елпак Лизинг ЕООД Елта 90 М ООД Медиклим ЕООД МЕДИЛАБ ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД ОПТИМ Ко. ООД Ридаком ЕООД Химтекс ООД
2020-03-16   Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 (тридесет и осем)... („МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ — Сливен“ АД)
Периодична доставка на консумативи, реактиви и затворена система за вземане на кръв и урина по 38 (тридесет и осем) обособени позиции за нуждите на лабораториите към „МБАЛ „Д-р Иван Селимински — Сливен“ АД. Обособените позиции включват номенклатурни единици, като се изисква комплексност на предложението по обособената позиция. Гаранцията за изпъл. на договора в размер на 3 % (три процента) от прогнозната стойност на договора без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена … Преглед на обществените поръчки »
Споменати доставчици: „Марвена Диагностика“ ЕООД АПР ООД БГ МЕД ООД Диасистемс ЕООД ДИАХЕМ ЕООД ДиаХем ООД ЛАБДИАГНОСТИКА ООД Медиклим ЕООД Медицинска Техника Инженеринг ООД Перфект Медика ООД Ридаком ЕООД Топ Диагностика ООД
Свързани търсения 🔍